Israelreizen

Voor een filmpje over Israel, klik  hier

Met de meeste aangeboden reizen trekt u door Israël en bezoekt u plaatsen die voor de Eeuwige van groot belang zijn. Ze waren dat toen Hij daar in Zijn land op al die plaatsen bijzondere dingen liet gebeuren. En ze zijn het nog steeds omdat Hij, ook nu nog, hierdoor spreekt.

Maar als u Zijn Stem nog beter wil verstaan door echt goed te kijken en te luisteren en vooral ervoor kiezen het te willen horen is het belangrijk het volk en land van binnen uit te leren kennen. Hij heeft dit land en Zijn volk Israël niet voor niets uitgekozen om Hem te dienen.

Vanaf het eerste begin tot op de dag van vandaag gebruikt Hij hen om ons te laten zien wie Hij is. De Eeuwige gaat U helpen Uw oor te luister te leggen en naar Zijn fluisterende stem te horen als U de stap zet om met ons mee te gaan. We organiseren geen reis langs alle christelijke toeristische trekpleisters maar gaan op pad om land en volk te ontmoeten. We maken kennis met gewone mensen die echter juist daardoor bijzondere mensen zijn. We maken kennis met stukjes natuur waardoor we de stem van de Eeuwige “horen”, want zoals Zijn woord zegt spreken ook de stenen en bomen over Hem. We bezoeken organisaties die iets van precies die naastenliefde laten zien die de Eeuwige bedoeld en waardoor de Liefde van de Eeuwige zichtbaar wordt.

Als de Eeuwige Abraham oproept om te gaan naar het land dat Hij hem tonen zal, staat er in het Hebreeuws de woorden “lech Lecha”. In het Nederlands vertaald betekend dit: maak jezelf bereid en ga! Met andere woorden: luister naar mij en ga.

U bent van harte uitgenodigd naar de stem van de Eeuwige te luisteren en te horen of hij ook tegen U zegt die eerste kleine stap te zetten, of dat Hij misschien wel tegen U zegt: lech Lecha!

Onze visie is het om u een deel te laten worden van het zoutend zout en het lichtend licht dat Israël geacht wordt te zijn voor de Naam van de Eeuwige. Daarom reizen we met groepjes van maximaal 10 personen en passen we elke reis aan aan de behoeften van de deelnemers. Mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

Most trips travel through Israel and visit places that were important for JHWH. They were important when He was in his land and when at all these places special things happened. And they still are important because He, even now, will speak there.

But if you want to understand His Voice even better you have to really look and listen good and you especially have to choose to listen to the people and the land and to learn from the inside. He has chosen this land and His people Israel, for good reason, to serve him.

From the very beginning until today he used them to show us who He really is. JHWH will help you when you put your ear to listen and to hear his low voice as you take the step to go with us. We do not organize trips along all Christian tourist attractions but we go out into Israël to meet the country and its people. We meet with ordinary people, however, precisely because of this, very special people. We are introduced to parts of nature in which we “hear” the voice of JHWH, because as His word says: the stones and trees speak about Him. We visit organizations that have seen something of the very charity the Lord intended, and the organizations that make the real Love of JHWH to become visible.

When the Lord called Abraham to go to the land that He would show him, it says in Hebrew the words “Lech Lecha”. Translated into Dutch, this means: “make yourself ready and go!” In other words, listen to Me and go.

You are cordially invited to listen to the voice of JHWH and to hear whether He is trying to tell you to make that first small step, or that He might be trying to tell you: Lech Lecha!

Our vision is to make you become a part of the effective salt and the shining light that Israel is alleged to be for the Name of JHWH. That’s why we travel in small groups of up to 10 people and we customize each trip to the needs of the participants. If you are interested, please contact us via the contact page.