Wat we geloven

Het is een echte zegen om de Bijbel te lezen, en het is een echte eer als iemand erin leest. Maar iedereen lijkt verschillende dingen uit de Bijbel te halen, en het is telkens weer moeilijk een groep te vinden die vergelijkbaar denkt als u. Als u het niet eens bent met alles wat we hier zeggen, dan willen we u nog steeds leren kennen, maar we dachten dat het goed zou zijn een kort overzicht te geven van wat wij geloven, zodat u weet of u hetzelfde denkt als wij.

Wij geloven dat we alleen door de genade van de Eeuwige Adonai – aan ons geopenbaard in Yeshua haMasjieach – verlost en gerechtvaardigd zijn, niet door de werken van de Tora, maar enkel door het geloof in Yeshua haMasjieach. (Rom 3:20-24)
Wij geloven dat Adonai Ruach HaKodesh in het Nieuwe Verbond Zijn Tora in onze harten schrijft. (Heb 10:15-16) En deze Tora van het leven in Yeshua haMasjieach, verduidelijkt door Adonai Ruach HaKodesh, maakt ons vrij van de “tora van zonde en dood”. (Rom 8:2)
Wij geloven in de éénheid van de Eeuwige Adonai (Deut 6:4), die Zich onder andere aan ons heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Geest. (Mat 28:19) Uit respect voor het mysterie van het wezen van de Eeuwige Adonai maken wij geen dogma van een beschrijving van Zijn éénheid. Wij verwerpen echter daarbij wel elke leer die de goddelijkheid van Yeshua ontkent.
Wij zijn ervan overtuigd, dat de eenheid in de gemeente van Adonai, zoals de Eeuwige die bedoeld heeft, alleen werkelijkheid kan worden, als Zijn onderwijzing (Tora) hersteld en in praktijk gebracht wordt.
Deze onderwijzing, die in de Tora en de profeten gegeven wordt, is door Yeshua haMasjieach niet afgeschaft, maar tot haar volheid gebracht (Mat 5:17-20).
Daarbij is voor ons ook het vieren van de feesten, de “gezette tijden” van de Eeuwige Adonai essentieel. Hierdoor kan er herstel van de band met Adonai zelf en het Joodse volk plaatsvinden, waartoe wij ook geroepen zijn (Joh 17).
Wij geloven dat zoals het lichaam zonder geest dood is ook het geloof in Yeshua zonder de werken van Tora dood is. (Jac. 2:26)

 

Verklaring over het antisemitisme

We erkennen dat de vervangingstheologie, die sinds 325 na Christus officieel is aanvaard, geheel onzin is en antisemitisme heeft gelegitimeerd. Zover we dat nog niet gedaan hebben, nemen we er afstand van en betuigen onze diepe spijt en vragen onze Vader vergeving in de Naam van Yeshua en ook vragen we het Joodse volk om vergeving.

We dringen er bij kerken en organisaties sterk op aan, onmiddellijk alles weg te doen wat uit deze vervangingstheologie is voortgekomen, zoals de op heidendom gebaseerde kerkelijke feesten i.p.v. de Moadiem, de Feesten van de God van Abraham, Isaak en Jacob. Deze Moadiem werden ook door Yeshua en de handelingengemeenten gevierd en zijn nooit vervallen verklaard in de Bijbel.

Yeshua heeft ons in Zijn prediking van het evangelie van het Koninkrijk (Matth. 4:23) uitdrukkelijk geboden niets van de Tora weg te doen, (Matth. 5:17 en verder). Integendeel, Hij leert ons in het evangelie van het Koninkrijk, beschreven in de bergrede, Matth. 5,6 en 7 de Tora op de juiste, altijd al door de Vader bedoelde, wijze te praktiseren. En we doen dat op basis van Yeshua als het ware Pesachlam, volgens het evangelie, want Hij is onze verlossing en de Tora is vervolgens onze leefstijl. We erkennen dat de Tora verwaarloosd is en we dringen er sterk op aan, dat kerken en organisaties zich hierop gaan herbezinnen en van koers veranderen, daar waar Woord en Geest ons overtuigen van genoemde zaken.