Kinder ontspannings kamp project

Velen onder u weten dat kinderen het in Israël niet gemakkelijk hebben. Veel van hen hebben te maken met armoede, stress door terreur, ongeregelde leefomstandigheden, enz.
Scholen doen hun best om een groot deel van hun zorgen weg te nemen maar zijn om verschillende redenen beperkt in hun mogelijkheden.
een goede mogelijkheid is een twee- tot driedaags uitje met hun klasgenoten.

Gebruikelijk is dat te doen door een of twee nachtjes te gaan kamperen als groep.
maar er zijn weinig geschikte mogelijkheden die toegerust zijn op deze specifieke doelgroep.

Daarom hebben we het idee opgevat een project van een goede vriend van ons in Israël te gaan steunen.

Hij wil een terrein inrichten met een veld voor het plaatsen van tentjes met daaromheen voorzieningen zoals toiletunits, douche units, een kook- en restauratie unit.
Het belangrijkste onderdeel moet echter een klein amphi-theatertje worden waar de kinderen activiteiten kunnen ontplooien die hen opbouwen.

campingMocht u ons willen helpen dit enorm belangrijke project te realiseren neem dan contact met ons op via e-mail op de contactpagina van deze website.
Of doe een donatie op rekening

nummer:           NL74 RABO 0115 9731 84
van:                    Beit Emoenah
onder vermelding van: Children relief.

 

Wij garanderen u dat 100 % van uw gift in Israël gebruikt wordt voor de realisatie.
Alle onderhoud en toekomstige begeleiding gebeurt door vrijwilligers en kosten worden gedekt uit kleine deelname bijdragen door de scholen of donoren.

 

Many of you know that it is not easy for many children in Israel. Many of them have to deal with poverty, stress through terror, irregular living conditions, etc.
Schools do their best to take away a lot of their concerns but are limited in their capabilities for various reasons .
One of their possibilities is an opportunity of  a two- to three-day outing with their classmates.

It is customary to do so by going during one or two nights camping as a group.
But there are few suitable options that equips them for this specific target group.

Therefore, we conceived the idea to support a project of a good friend of ours in Israel.

He wants to set up an area with a field for placing tents surrounded by amenities such as toilet units, shower units, cooking and restoration unit.
However, the most important part is to be a small amphi-theater, where children can engage in activities that build and relief them.

If you want to help us achieve this very important project please contact us via e-mail on the contact page of this website.
Or make a donation to account

number:                  NL74 RABO 0115 9731 84
on behalf of:           Beit Emoenah
with note:                Children relief.

We guarantee you that 100% of your donation will be used in Israel for its realization.
All maintenance and future assistance is covered by volunteers and all cost contributions from small participation by the schools or donors.