Wie we zijn

Wij zijn een Joodse Torah-getrouwe gemeente voor Joden en niet-Joden, die hun geloof en leven inrichten op basis van Torah. HaShem, de God van Awraham, Yitschak en Ya’acov heeft zich door Mosje aan ons bekendgemaakt en wij zijn ervan doordrongen dat we ons leven willen inrichten overeenkomstig Torah, Profeten en de overige Geschriften en met een duidelijke visie op de Briet Chadasja (NT). Emoenah is het Hebreeuws voor geloof maar betekent het kennen van de Eeuwige door Torah te bestuderen en te doen. Het omvat daarin de betekenissen geloof, vertrouwen, kracht en liefde in een als echad. Op grond van deze vier richten we ons op de Eeuwige, op elkaar en op Israël, het Volk van de Eeuwige, en op Zijn Land.

Het is een echte zegen om de Bijbel te lezen, en het is een echte eer als iemand erin leest. Maar iedereen lijkt verschillende dingen uit de Bijbel te halen, en als je op zoek bent is het moeilijk een groep te vinden die vergelijkbaar denkt. Als u het niet eens bent met alles wat we hier zeggen, dan willen we u nog steeds leren kennen, maar we dachten dat het goed zou zijn iets verder in te gaan op wat wij geloven, zodat u weet of u hetzelfde denkt als wij.

Wij geloven dat Yeshua ons perfecte voorbeeld is, en dat Hij ons oproept te worden zoals Hij. Daar waar geschreven staat “volg Mij” is de ware betekenis van wat Yeshua zegt niets minder dan “wordt als Ik”. We weten dat we nooit zo goed zullen zijn als hij was, maar we geloven dat we het op zijn minst moeten proberen.

Mattheüs 19:21
Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom en volg Mij
.

Het is moeilijk om te voldoen aan dezelfde standaard als Yeshua. We hebben allemaal emotionele problemen, maar we vinden het belangrijk om te proberen te worden als onze Messias in de liefde voor onze medemensen. Echt liefhebben van onze naasten is het belangrijkste, maar we geloven ook dat er een aantal bijzonderheden zijn. Omdat Yeshua graag samen kwam met zijn geestelijke broeders en zusters op de zevende dag, de Shabbat, ontmoeten wij elkaar ook op die dag.

Lucas 4:16-17
16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.

Veel mensen denken dat de dag van aanbidding werd veranderd naar de zondag, maar wij zien dat nergens in de Schriften terug. We willen er graag met u over praten als u dat wilt. Maar wat we zien is dat we te horen kregen dat we ons de zevende dag moeten herinneren als een dag van aanbidding en rust voor altijd, al vanaf het eerste begin op het moment dat onze Schepper יהוה  de Tien Geboden (de tien Woorden) aan Israël en de schepping gaf.

Exodus 20:8-11
8 “ Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
9  Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10  maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11  Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.”

Het zal u waarschijnlijk opgevallen zijn dat we veel de originele Hebreeuwse namen gebruiken. We vinden het fijn om die originele Hebreeuwse namen te gebruiken, vooral die van onze Schepper (יהוה). Wij vinden het zelf ook fijn als mensen ons kennen met onze echte namen, en we geloven dat Hij dat waarschijnlijk ook doet, en er wordt ook gesuggereerd dat het derde gebod ons misschien zelfs wel vertelt om Zijn echte naam te gebruiken, want het woord “ijdel” betekent iets anders in het Hebreeuws dan dat het betekent het in het Nederlands.

Shemot (Exodus) 20:7-8
7 “U zult de Naam van de HEERE, uw Elohim (God), niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.”

Zeker we moeten niet vloeken, of de naam van haShem niet op een negatieve manier gebruiken. Echter, in het Hebreeuws betekent het woord “ijdel” zoiets als ‘laat het desolaat of ongebruikt liggen’. Dus als we een vervanger gebruiken voor de naam van haShem (zoals “God” of “Heer”), laten we Zijn naam ongebruikt liggen (of gebruiken hem desolaat). In het Hebreeuws wordt Zijn naam יהוה gespeld.  Niemand weet echt zeker hoe wordt uitgesproken in het Engels, maar de meeste geleerden zijn het er over eens dat het iets moet zijn als “Jahweh”, “Y’howah”, “Yahuweh” of “Yehowah”. Vanwege de toch aanwezige onzekerheid van de uitspraak gebruiken wij daarom in het dagelijks gebruik de term haShem (de Naam) en bij het lezen van de Tora de term Adonai (Heere).

Je zult ons waarschijnlijk ook de Messias horen noemen bij Zijn Hebreeuwse naam “Yeshua” (of “Yehoshua”), terwijl sommige mensen Hem “Jezus” noemen. Omdat we weten dat Zijn naam Yeshua is, vinden wij dat het beter is om hem bij zijn echte naam te noemen, net zoals wij met onze echte namen genoemd willen worden. Ik zou het niet leuk vinden als iemand mijn naam weet maar me anders aanspreekt, en ik durf met zekerheid te stellen dat u waarschijnlijk op dezelfde manier daarover denkt. Maar dit schrijven we slechts om u te laten weten waarom we gebruik maken van de Hebreeuwse namen.

We zien ook dat het de gewoonte was van de Apostel Shaul (Paulus) om naar de synagoge te gaan op de shabbat.

Handelingen 13:14-15
14 En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië; en zij gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten.
15 En na het voorlezen van de Thora (Wet) en van de Profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: “Mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan”.

In de synagogen in de tijd van Shaul, was er een “overste van de synagoge”, zodat dat de dingen ordelijk zouden worden georganiseerd, en ordelijk zouden blijven. Maar als een van de mensen (zoals Shaul) iets zouden kunnen delen dat ten goede zou komen aan de mensen en om hen te stichten, nam hij de tijd om hen te laten spreken.

Het is ook interessant dat Shaul naar de synagogen bleef gaan zo vele jaren na de bediening van Yeshua. De Christelijke Kerk leert dat Shaul rondtrok om “kerken te stichten”, en dat de enige reden dat hij ooit naar de synagogen ging, was om de Joden ervan te overtuigen zich te bekeren tot het christendom en naar zijn nieuwe kerken te gaan. Maar dat is niet wat we zien dat er geschreven staat in het woord. Integendeel, wat we zien is dat Shaul bleef gaan om zichzelf te identificeren als een Israëliet, en hij vertelt ons dat Elohim Zijn volk dat Hij tevoren gekend heeft niet had verstoten.

Romeinen 11:1-2
11 Ik zeg dan: Heeft Elohim (God) Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.
2  Elohim (God) heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.

Soms is mensen geleerd, dat de HEERE Zijn volk heeft verstoten, maar dat is niet wat we lezen. De enige keer dat we lezen dat Shaul ooit een aparte plaats voor de eredienst heeft opgezet was, toen de leider van de synagoge in Corinthe weigerde te geloven in Yeshua, en zich tegen hem verzette. Shaul ging weg en begon een tijdelijke samenkomst bij de buurman, een man genaamd Justus. Maar toen kwamen de overste van de synagoge (Crispus) en zijn familie tot geloof in Yeshua als de Messias.

Handelingen 18:5-8
5 En nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië gekomen waren, werd Shaul (Paulus) er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Yeshua de Messias is.
6  Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan.
7 ¶  En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die Elohim (God) diende en van wie het huis aan de synagoge grensde.
8  En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Corinthiërs die Shaul (Paulus) hoorden, geloofden en werden gedoopt.

Er staat niet wat er toen gebeurde, maar waarschijnlijk gingen ze allemaal weer terug naar de reguliere synagoge. En dan zien we dat Shaul bleef praten met zijn joodse broer tot op het laatst en zegt dat hij niets heeft gedaan tegen zijn volk (de Joden), danwel tegen de Joodse gebruiken

Handelingen 28:17-18
17 En het gebeurde na drie dagen, dat Shaul (Paulus) hen die de voornaamsten van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen.
18  Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf.

De Joden zagen Shaul niet als iemand die gekomen was om de natie van Israël en de gebruiken te vervangen, maar alleen als lid van een “sekte” (ofwel: een deel) van Israël.

Handelingen 28:21-22
21 Maar zij zeiden tegen hem: Wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn, iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd.
22  Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt.

Het woord “sekte” heeft tegenwoordig slechte connotaties, maar het woord verwijst alleen naar een “sectie” als “een deel” van iets. Bijvoorbeeld, katholieken, protestanten, Grieks-orthodoxe christenen en Onafhankelijken zijn allemaal “sekten” binnen het christendom, zoals er ook in het moderne jodendom verschillende sekten zijn:

1.    orthodoxe jodendom (farizeïsme)
2.    Conservatief Jodendom
3.    Reform Judaïsme
4.    Karaïtisch jodendom (Sadduceeën)

In de eerste eeuw waren dit de belangrijkste Joodse sekten

1.    De sekte van de Farizeeën (orthodoxe)
2.    De sekte van de Sadduceeën (Karaieten)
3.    De Esseense sekte
4.    De Nazarener sekte (geloofden in Yeshua)

De Farizeeën identificeerden Shaul als een leider van de “sekte” (of “stroming”) van de Nazarenen.

Handelingen 24:5
5 Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld, en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen.

Merk op dat Shaul niet ontkent dat hij een Nazarener is. In plaats daarvan zei hij dat, terwijl de Farizeeën wel de Nazarener “manier” van het leven een “sekte (Statenvertaling: “ketterij”) noemen, hij nog steeds alles wat is geschreven in de Thora (de wetten van Mozes) en in de Profeten geloofd en doet.

Handelingen 24:14
14 Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Thora (Wet) en in de Profeten geschreven staat.

Shaul noemde zichzelf nooit een christen, of een “spirituele Israëliet”. In plaats daarvan bleef hij zichzelf zien als deel van het volk van Israël. De apostelen waren allemaal gewoon Israëlieten die Yeshua aanvaard hadden als hun Messias. Zij bleven de zevende dag Shabbat vieren, en de originele Israëlitische feesten houden. Dit komt omdat de Messias zei dat ze niet moesten denken dat Hij was gekomen om af te doen aan een deel van de Tora (wet), of met een van de profetieën over Israël, maar slechts gekomen was om een deel van de profetieën te vervullen

Mattheus 5:17-19
17 “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Thora of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen (dat wil zeggen, compleet te maken).
18 Want voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Soms zeggen christenen dat, hoewel de Messias zei niet te denken Hij was gekomen om af te doen van de Tora of de profeten, Hij echt wel was gekomen om af te doen van hen. En dit wordt ons zo verteld dat omdat Hij zei dat Hij was gekomen om te voldoen aan een deel van de profetieën. Maar als je in het huwelijk treedt, en je huwelijk vervult, betekent dat dan dat je huwelijk voorbij is?

In tegenstelling tot wat Shaul zei leert het christendom dat de Thora en de Profeten worden afgeschaft. Dit geloof zien we voor het eerst in Marcus 09:38.

Markus 9:38-41
38 En Jochanan (Johannes) antwoordde Hem: “Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt”.
39  Maar Yeshua zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken.
40  Want wie niet tegen ons is, die is voor ons.
41  Want wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van de Messias bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”

De zinsnede “ons niet volgt” betekent dat zij niet geloven in dezelfde dingen die de Messias en Zijn apostelen geloofden. Dat wil zeggen, dat ze niet geloven wat Yeshua had gezegd, dat ze niet moesten denken dat Hij was gekomen om af te doen van de Thora en de Profeten, maar dat we als we ook maar het kleinste deel van de Thora (de Wetten van Mozes) zouden afdoen, dat we dan als de geringste zullen worden beschouwd in het Koninkrijk der hemelen.

Echter, mensen houden niet van wetgeving, zelfs niet als deze afkomstig is van onze Schepper haShem. De meeste mensen vinden het gemakkelijker het idee te aanvaarden dat ze eeuwig leven hebben en ze niet aan de wetten hoeven te gehoorzamen, dan wanneer ze wel aan de wetten moeten gehoorzamen. Om deze reden groeide het christendom veel sneller dan het originele Nazarener Israëlitische geloof, en dit is de reden waarom Yeshua ons vertelt dat wanneer Hij terugkomt er “vele” zullen zijn die prachtige dingen doen voor Hem, maar zich niet houden aan de Thora.

Mattheus 7:21-23
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22  Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23  Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Het Griekse woord voor “wetteloosheid” is “a-Nomia”, wat letterlijk betekent, “zonder de wet” (van Mozes). We weten dat dit alleen kan verwijzen naar de christenen, omdat er alleen van de Christenen “veel” zijn, die Hem aanroepen als “Heer”, profeteren in zijn naam, boze geesten uitgedreven hebben in Zijn naam, en vele wonderen doen in Zijn naam. Dus, hoewel de liefde het belangrijkste is, zegt Yeshua ons dat, als we Hem willen laten zien dat we Hem in waarheid liefhebben, dat we dan zijn geboden moeten onderhouden.

Johannes 14:15-16
15 “Wanneer gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.”

Een van de grote geheimen van de Schrift is dat degenen die de Messias werkelijk volgen deel uitmaken van de verloren stammen van Israël, die door de werking van Zijn Geest worden terug geroepen naar het land. Oorspronkelijk waren er twaalf stammen in Israël, maar na het bewind van de koningen David en Salomo, vielen de tien noordelijke stammen af, en begonnen ze met het houden van valse aanbidding (1 Koningen 11-12). Verschillende profetieën vertellen ons dat Jahweh deze verloren stammen duizenden jaren uiteen zou drijven, alleen maar, om ze terug te brengen naar het volk van Israël in de eindtijd. Deze verloren stammen zijn het zogenaamde huis van Israël (of Efraïm ).

Mattheus 15:24
24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Of ze het beseffen of niet, degenen die de Messias Yeshua volgen en proberen om Zijn geboden te onderhouden zijn bij de verloren schapen van het huis van Israël (Efraïm) behoren. Dit is ook de reden waarom de apostelen schrijven naar deze verloren stammen.

Jacobus 1:1
1 Ya’akov (James), een dienstknecht van Elohim en van de Adon Yeshua Messias, aan de twaalf stammen in de verstrooiing: Groeten.

Denk eraan dat de stammen die werden “verstrooid” de diaspora uitmaken, en we zien dat Kepha (Petrus) dus ook schrijft aan de verloren stammen van Israël.

1 Petrus 1:1
1 Kepha, een apostel van Yeshua Messias, aan de pelgrims van de diaspora in de Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,….

Dus als de Messias zei dat Hij op zijn eerste reis alleen is gezonden naar de verloren schapen van het noordelijke huis van Israël (Efraïm), en als de apostelen naar deze verloren stammen schrijven, dan zou dit ook kunnen verklaren waarom er geen poorten voor christenen zijn in het Nieuwe Jeruzalem, maar alleen voor de twaalf stammen van Israël.

Openbaring 21:12
12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.

In Handelingen 11 ontvingen veel “heidenen” de gave van de Geest, en in Handelingen hoofdstuk 15 debatteren de apostelen hoe deze verloren stamleden in de synagogen zouden kunnen komen om meer te leren over de Thora. Er werd beslist dat ze konden beginnen om in de synagogen te komen als ze zich zouden onthouden van vier dingen: afgoderij, seksuele immoraliteit, vlees van verstikte dieren, en bloed.

Handelingen 15:19-21
19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot Elohim bekeren, niet lastig moet maken,
20  maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.
21  Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

HaShem zegt ons niets toe te voegen aan zijn wetten, of om er ook maar iets van af te doen.

Deuteronomium 12:32
32 Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.

Zelfs de apostelen hebben niet de bevoegdheid om iets toe te voegen of weg te nemen van wetten van haShem (dat wil zeggen, met betrekking tot de aanbidding), maar de apostelen waren ook niet iets nieuws aan het maken. Ze maakten gewoon een samenvatting van een aantal van de meest belangrijke delen van de Thora voor diegenen die nieuw waren. Dat is de reden waarom Ya’akov aangeeft dat Mosjé veel mensen heeft die “hem prediken” (dat wil zeggen, lezen uit de Thora en de Profeten), elke week weer, in de synagogen sinds de oudheid. Als de nieuwe gelovigen gewoon bij deze vier basisprincipes zouden blijven, dan konden ze in de samenkomsten komen en meer te weten komen.

Dus het idee is dat degenen die al Zijn Ruach haKodesh (Geest) hebben ontvangen in de samenkomsten mogen komen en meer mogen leren uit de Thora, de profeten en de geschriften van de apostelen als ze zich onthouden van afgoderij, seksuele immoraliteit, zich onthouden van vlees dat is gewurgd, en van bloed. Er zijn verschillende interpretaties over wat die dingen betekenen, maar datgene wat het grootste probleem lijkt te zijn in de moderne tijd is de seksuele immoraliteit. Wij begrijpen het echtelijke verbond als heilig, en dat het bedoeld is om een levenslange verbintenis tussen een man en zijn vrouw te worden en te zijn. Volgens de Schrift is elke vorm van seks en relatie buiten deze levenslange verbintenis tussen een man en zijn vrouw, of enige vorm van onrechtmatige echtscheiding, seksueel immoreel.

Mattheus 5:31-32
31 Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven.
32  Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.”.

Het huwelijk is een heilige instelling. In andere passages zien we dat als een vrouw die al weggezonden is voor overspel hertrouwt, het verbond tussen haar en haar man is gebroken, en hij niet meer verantwoordelijk is voor haar. Echter, als ze niet hertrouwd, ook al kan hij haar verlaten (van haar scheiden) hebben als ze seksueel immoreel is, ze is nog steeds zijn vrouw, en hij is verplicht voor haar te bidden al zijn dagen. Het doel is dat ze weer een gezond en gelukkig huwelijk verkrijgen, zowel in het belang van hun eigen geloften voor het aangezicht van onze Schepper Jahweh (“Jehovah”), maar ook in het belang van eventuele kinderen die ze kunnen hebben, en in het belang van de samenleving.

De kwestie van de echtscheiding en hertrouwen is zeer complex, en het kan zeer emotioneel en pijnlijk zijn voor sommigen. Ons doel is niet om over iemand te oordelen, maar om de normen te onderwijzen van onze Schepper Jahweh (“Jehovah”), zodat degenen die het juiste willen doen voor het aangezicht van onze Schepper Jahweh (“Jehovah”) dat kunnen doen, en ook zodat de volgende generatie kan worden onderwezen over de manier waarop het zou moeten gaan. Als u gescheiden bent en hertrouwd bent, en later tot het ware geloof in de Messias gekomen bent, dan moet u gewoon “blijven in de roeping waarin u nu geroepen bent”.

1 Kor. 7:20
20 Laat ieder blijven in dezelfde roeping, waarin hij werd geroepen.

Wij begrijpen dat relaties complex kunnen zijn. Het is niet altijd nuttig bestaande huwelijken te verbreken, en terug te gaan en de oude opnieuw te proberen, vooral als een van de oude partners is geen gelovige. Als uw situatie moeilijk is, kunnen wij u helpen om te begrijpen wat Jahweh’s woord zegt over deze kwestie. Wij zullen u niet vragen om iets te geloven, alleen maar omdat we het zeggen. Integendeel, wat we voor u willen is om deze zaken te bestuderen voor jezelf, en laat Abba Zijn woord rechtstreeks aan u bedienen.

Wij geloven dat er niets zo gezaghebbend is als de woorden van Jahweh (“Jehovah”) en Zijn Zoon Yeshua, of de woorden van de profeten (terwijl ze de woorden van Elohim spraken). Dit komt omdat de woorden van Elohim hoger zijn dan de woorden van de mens.

Wij hopen dat u het woord van Jahweh (“Jehovah”) op de eerste plaats zet in uw leven, en dat u het ons zegt als u vragen hebt over een deel van ons geloof, of wanneer dat onduidelijk is voor u. We zijn graag bereid om dingen met u samen te bestuderen, als mede-studenten van zijn woord.

Aarzel niet om een gerecht mee te brengen wanneer je naar onze bijeenkomsten komt, want het delen van voedsel (“breken van het brood”) is een zeer oud en vriendelijke Israëlitisch gebruik. Echter, wij vragen u, breng alleen voedsel mee dat in overeenstemming is met de mooie voedselwetten van Leviticus 11.

Als dit allemaal zinvol is voor u, dan zouden we ons enorm gezegend voelen als u zich bij ons aansluit voor het vieren van Shabbat. We brengen graag tijd door met onze vrienden, en het lezen en bestuderen van de Schrift.

Moge de Eeuwige u en uw gezin zegenen.

In naam van Yeshua,

Amein