ANBI

Onze gegevens die we volgens de ANBI-richtlijnen dienen te publiceren.
Aan het einde van dit overzicht vindt u een pdf met de financiële gegevens over het voorgaande boekjaar en het beleidsplan.

Naam Beit Emoenah
KvK nummer 54919479
RSIN nummer 8514.91.686
Adres Driehoekweg 18,
7737 PB Stegeren
Telefoon 0641755125
e-Mail adres info@beit-emoenah.nl
Website www.beit-emoenah.nl
Actief in sector Kerkgenoorschap
Actief in Nederland
Aantal medewerkers 0
Aantal vrijwilligers 2 te weten P.J. Nissen en echtgenote
Statutair bestuur n.v.t. vanwege uitzondering kerkgenootschap
Doelgroepen Gelovigen volgens Joods messiaanse visie
https://beit-emoenah.nl/26/visie/
Doelstelling Samen met een kring van gelijkgestemden ons geloof beleven door het bestuderen van de Torah en de Geschriften om de kennis omtrent HaShem en HaMasjiach te vergroten en het geloof daarin te versterken cq verdiepen. Waar nodig en mogelijk willen we mensen in nood bijstaan door het geven van informatie en toelichting over de Torah en ons geloof en eventueel financiële hulp.

https://beit-emoenah.nl/26/wie-we-zijn

Werkzaamheden Samenkomsten houden in onze eigen synagoge.Op de door HaShem vastgestelde tijden en feesten en extra studiebijeenkomsten.

Door het houden van deze samenkomsten ook voor aangemelde gasten open te stellen menen we het gestelde doel te bereiken.

https://beit-emoenah.nl/26/activiteiten/shabbat-agenda/
https://beit-emoenah.nl/26/activiteiten/shabbat-agenda/instroom-studies/

Inkomsten Inkomsten zijn uitsluitend de vrijwillige bijdragen voor de onkosten van de synagoge en samenkomsten en eventuele ondersteuning van projecten ten behoeve van noodlijdenden in Israël die tevens dienen tot opbouw van de gemeente zonder actieve fondsenwerving te doen.
Doelen waaraan financieel wordt bijgedragen Am Israël Chai, boomplantactie waarmee mosjavim gemeenschappen in Israël worden ondersteund doordat ze er de opbrengsten van ontvangen.

Lev HaOlam, organisatie ter ondersteuning van beginnende kleine zelfstandigen in Judea en Samaria in Israël.

E-Duca, Onderwijsinstelling voor kinderen van 0 – 6 jaar en hun ouders om hen te ondersteunen in de kennis van opvoeding.

L’Chaim to Life Humanitaire hulporganisatie voor Holocaust overlevenden

Beleidsplan hulp aan doelen Er is geen vooraf vastgesteld beleid aangezien de geboden hulp afhankelijk is van de nood cq vraag en de mogelijkheden die we hebben afhankelijk van de eigen financiële middelen.  Dit laatste wederom is afhankelijk van de vrijwillige giften aangezien we menen overeenkomstig ons geloof niet actief aan fondsenwerving te moeten doen.

Meer informatie staat op: https://beit-emoenah.nl/26/israel-ondersteuning/

Beloningsbeleid Er worden geen beloningen uitgekeerd aan vrijwilligers of derden.
Verslagen van activiteiten De verslagen van deze activiteiten zijn terug te vinden op onze website, zie:https://beit-emoenah.nl/26/nieuws/

Financieel overzicht der Baten en Lasten over voorgaande boekjaar:

Baten en Lasten 2020

Baten en Lasten 2021

Baten en Lasten 2022

Baten en Lasten 2023

Beleidsplan Beit Emoenah

Naar aanleiding van de door de Belastingdienst aangescherpte eisen aan een ANBI, is een beleidsplan verplicht gesteld. Jaarlijks wordt dit plan -marginaal- getoetst. Het doel van het plan is om derden inzicht te geven in de uitvoering van de doelstelling van Beit Emoenah.

Het beleidsplan zal in een aantal hoofdstukken worden neergelegd.

  1. Doel en omschrijving werkzaamheden
  2. Beleggingsplan
  3. Vermogenseis
  4. Besteding der gelden

Ad 1. Doel en omschrijving van de werkzaamheden

Wij zijn een Joodse Torah-getrouwe gemeente voor Joden en niet-Joden, die hun geloof en leven inrichten op basis van Torah. HaShem, de God van Awraham, Yitschak en Ya’acov heeft zich door Mosje aan ons bekendgemaakt en wij zijn ervan doordrongen dat we ons leven dienen in te richten overeenkomstig Torah, Profeten en de overige Geschriften en met een duidelijke visie op de Briet Chadasja (NT). Emoenah is het Hebreeuws voor geloof maar betekent het kennen van de Eeuwige door Torah te bestuderen en te doen. Het omvat daarin de betekenissen geloof, vertrouwen, kracht en liefde in een als echad. Op grond van deze vier richten we ons op de Eeuwige, op elkaar en op Israël, het Volk van de Eeuwige, en op Zijn Land.
Het doel van Beit Emoenah is dan ook het bevorderen en het helpen van elkaar om ons leven in te richten overeenkomstig Torah, Profeten en de overige Geschriften.

Beit Emoenah kan het doel ook dienen door het steunen van instellingen en projecten in Israël, Nederland en/of Europa die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven.

De doelstelling wordt zodanig geïnterpreteerd, dat geldelijke bijdragen aan de instellingen en/of projecten in Nederland, alsmede het buitenland, uitsluitend aan daartoe gekwalificeerde instellingen worden verstrekt.
Over het wel of niet toekennen van giften/bijdragen, etc. wordt niet gecorrespondeerd. De omvang van de giften en het kleine vermogen van de stichting is daar medeoorzaak van.

Ad 2. Beleggingsplan

Teneinde alle persoonlijke invloed op de financiën van de leidinggevenden uit te schakelen, is reeds besloten geen beleggingen te doen. Dit is mede besloten vanwege het daartoe veel te kleine vermogen van Beit Emoenah

Ad 3. Vermogenseis

Hoewel de voorgenomen uitgaven de noodzakelijke inkomsten bepalen, is het beleid erop gericht om ook in perioden met minder inkomsten onze taak, voortvloeiende uit de doelstelling, te blijven uitvoeren. De uitgaven behoeven derhalve niet altijd in lijn te liggen met de inkomsten. Aangezien de inkomsten uitsluitend bestaan uit vrijwillige giften en tienden, en er geen fondsenwerving gedaan wordt door Beit Emoenah, zullen echter de uitgaven daarop aangepast zijn. Gezien de absoluut en relatief lage exploitatie- en beheerkosten (er worden geen vacatiegelden betaald) acht Beit Emoenah deze insteek de juiste.

Ad 4. Besteding der gelden

Beit Emoenah bepaalt door unanieme instemming van alle gevoegde deelnemers (regelmatig deelnemende volwassenen) gezamenlijk aan welke instellingen en/of projecten fondsen ter beschikking zullen worden gesteld. Een aantal uitgangspunten wordt door alle gevoegde deelnemers (regelmatig deelnemende volwassenen)  gedragen:

  1. In principe worden geen verplichtingen aangegaan voor meerdere jaren. (Uitgezonderd organisatie kosten zoals bank, communicatie, webhosting, etc.) Dat betekent overigens niet dat eenzelfde doel een volgend jaar niet wederom om een bijdrage mag verzoeken. Elke verzoek wordt per jaar op eigen merites beoordeeld.
  2. Giften door Beit Emoenah worden nooit toegekend om negatieve exploitatieresultaten van de vragende instellingen en organisaties te dekken. Beit Emoenah wil geen onderdeel worden van een begroting, opdat het eventueel weigeren van een gift niet zal leiden tot medeverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een vragende organisatie.
  3. Pastorale giften zullen ten alle tijde anoniem blijven ook voor de gevoegde deelnemers (regelmatig deelnemende volwassenen) om zo de privacy van de ontvangers te waarborgen. Beit Emoenah dient er voor te zorgen dat ontvangers van deze giften daardoor niet in conflict kunnen komen met de overheid in het betreffende land.