Samenkomsten

In onze Synagoge en Yeshiva vinden verscheidene samenkomsten plaats die gerelateerd zijn aan ons geloof en de werken van geloof. Zoals de naam Beit Emoenah al aangeeft gaat het bij ons geloof om: geloof, vertrouwen, kracht en liefde. Deze vier betekenissen zitten allemaal opgesloten in dat ene Hebreeuwse woord Emoenah dat eveneens is afgeleid van het woord Amen. Vandaar dat ook het werken aan opbouw van vertrouwen en kracht een aandachtspunt vormt conform geschreven staat in Jac. 2:26  “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” We dienen elkaar door elkaar te helpen in het steeds beter leren kennen van HaShem, het elkaar ontmoeten en te delen van hetgeen de Eeuwige ons ieder geeft, gelijk geschreven staat in Handelingen 2 vanaf vers 44: “En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; …. en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” En waarvan David al sprak in Psalm 85:10 die zo mooi luidt: “Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.”

Shabbatsamenkomsten vinden plaats op elke Shabbat (zaterdagochtend) om 10.00 uur. Deze samenkomsten worden geopend met gezamenlijk gebed waarna we aan de hand van de Sidra met Parashot elkaar onderwijzen wat de Eeuwige ons door de Ruach haKodesh vanuit de schriften wil leren en laten zien die dag. De samenkomst wordt ook weer afgesloten met gebed en zegen.
Vooraf staat de koffie en thee klaar en bent u welkom vanaf 09.30 uur.

Voor eventuele gasten die ons willen bezoeken vindt u hier meer informatie.

Na de lunchpauze bestaat de mogelijkheid met elkaar door te praten en te lernen.

Aan het eind van elke Shabbat nemen we tijd en rust voor Havdalah hetgeen betekend dat we de Zegen van de Shabbat in ons opnemen en meenemen door de week die voor ons ligt totdat we elkaar weer ontmoeten voor een nieuwe Shabbat.
Op verzoek doen we dit, bij voldoende deelname (dus vooraf opgeven), in groepsverband om 19.30 uur.

Instroom-avondstudies vinden regelmatig plaats  op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur om gasten en jong ingestroomde bezoekers van onze kehila (gemeente) te onderwijzen over hun vragen aangaande de verschillende nieuwe inzichten betreffende het geloof. Deze avonden vinden plaats op afspraak die telefonisch of per mail via de contactpagina kunnen worden gemaakt. De Schrift spreekt in Efe. 4:22-24 over: “namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid”. 
Deze vragen passen meestal niet in de Parasha van de Shabbatsamenkomst en worden dan ook op deze avonden, in de zogenaamde “Instroomstudies”, met elkaar onderzocht. Het zal duidelijk zijn dat het er op deze avonden niet om gaat om verschillende vormen te bespreken maar om met elkaar te ontdekken waarom we op basis van de Tora en de Geschriften ons geloof “doen”.

De Yeshiva is altijd open voor ontmoeting met elkaar want er staat geschreven in Hebr. 3 vanaf vers 12:
“Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, ….. want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering.”    “Vermaant elkander” betekent niet dat we elkaar de les willen lezen maar houdt in dat we, op basis van ons geloof (emoenah), klaar staan voor elkaar met bemoediging, opbouw, vriendschap, ondersteuning, enzovoort. En misschien zit hier ook wel eens een terechtwijzing in, maar dan hoort deze erop gericht zijn om vooruit te komen en niet uitsluitend terecht te wijzen. Bel echter tevoren even zodat we elkaar kunnen dienen met een soepel en plezierig verloop.

Gezette tijden samenkomsten

Erev Rosh Chodesh vieren we elke maand om 19.30 uur met het blazen van de Shofar, zoals opgedragen door de Eeuwige.
Elke daaropvolgende Shabbat gebruiken we gezamelijk de wijn en breken we het brood om Yeshua te danken voor Zijn verlossingswerk en Zijn verbond.

Moadim (de gezette tijden van יהוה ) vieren we met de door Adonai opgedragen heilige samenkomsten. De data kunt u vinden in de feesten agenda op deze site en de bijbehorende gegevens, zoals de lezingen, vindt u telkens terug op de pagina Shabbat agenda.

Bij gelegenheid van enkele van deze feesten organiseren we ook regelmatig reizen en tijdens deze reizen besteden we dan ook extra aandacht aan de steunprojecten aangezien dit een mitzwa (gebod, opdracht) van de Eeuwige is.
U vindt deze pagina’s hier:

Shabbat agenda

Feesten agenda

Israëlreizen

Israël ondersteuningen projecten