Wat we geloven

Wij geloven dat we alleen door de genade van de Eeuwige Adonai – aan ons geopenbaard in Yeshua haMasjieach – verlost en gerechtvaardigd zijn, niet door de werken van de Torah, maar enkel door geloof. (Rom 3:20-24)
Wij geloven dat Adonai Ruach HaKodesh, in Briet Chadasja, Zijn Torah in onze harten schrijft. (Eze. 36:22-32) En deze Torah van het leven in Yeshua haMasjieach, verduidelijkt door Adonai Ruach HaKodesh, maakt ons vrij van de “torah van zonde en dood”. (Rom 8:2)
Wij geloven in de éénheid van de Eeuwige Adonai (Deut 6:4), die Zich onder andere aan ons heeft geopenbaard als Vader, Zoon, Geest, Engel, etc. (Mat 28:19) Uit respect voor het mysterie van het wezen van de Eeuwige Adonai maken wij geen dogma van een beschrijving van Zijn éénheid. Wij verwerpen echter daarbij wel elke leer die de “echad” ontkent.
Wij zijn ervan overtuigd, dat de eenheid in de gemeente van Adonai, zoals de Eeuwige die bedoeld heeft, alleen werkelijkheid kan worden, als Zijn onderwijzing (Torah) hersteld en in praktijk gebracht wordt.
Deze onderwijzing, die in de Torah en de Profeten gegeven wordt, is door Yeshua haMasjieach niet afgeschaft, maar tot haar volheid gebracht en uitgelegd (Mat 5:17-20).
Daarbij is voor ons ook het vieren van de “feesten”, de Moadiem van יהוה essentieel. Hierdoor kan er herstel van de band met Adonai zelf en het Joodse volk plaatsvinden, waartoe allen geroepen zijn (Joh 17).
Wij geloven dat zoals het lichaam zonder geest dood is, ook het geloof in Yeshua zonder de werken van Torah dood is. (Jac. 2:26)…. Etc.

 

Verklaring over het antisemitisme

We erkennen dat de vervangingstheologie, die sinds 325 na Christus officieel is aanvaard, geheel onzin is en de kerken met de wereld het antisemitisme heeft gelegitimeerd. Voor zover we dat nog niet gedaan hebben, nemen we er afstand van en betuigen onze diepe spijt en vragen Adonai HaShem en het Joodse volk, ons volk, om vergeving.

We dringen er bij kerken en organisaties sterk op aan, onmiddellijk alles weg te doen wat uit deze vervangingstheologie is voortgekomen, zoals de op heidendom gebaseerde kerkelijke feesten i.p.v. de Moadiem, de Feesten van de God van Abraham, Isaak en Jacob. Deze Moadiem werden ook door Yeshua en de handelingengemeenten gevierd en zijn nooit vervallen verklaard in de Briet Chadasja.

Yeshua heeft ons in Zijn prediking van het evangelie van het Koninkrijk (Matth. 4:23) uitdrukkelijk geboden niets van de Torah weg te doen, (Matth. 5:17 en verder). Integendeel, Hij leert ons in het evangelie van het Koninkrijk, beschreven in de bergrede, Matth. 5,6 en 7 om de Torah op de juiste, altijd al door de Vader bedoelde, wijze te praktiseren. En we doen dat op basis van Yeshua als het ware Pesachlam, overeenkomstig het evangelie, want Hij is onze verlossing en de Torah is vervolgens onze leefstijl. We erkennen dat de Torah verwaarloosd is en we dringen er sterk op aan, dat kerken en organisaties zich hierop gaan herbezinnen en van koers veranderen, daar waar Woord en Geest ons overtuigen van genoemde zaken.