Over deze site

Vrijwarings informatie

Alle informatie op deze site wordt hier gepubliceerd naar beste eer en geweten. We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, afzegging, uitstel van enige samenkomst of enige andere gebeurtenis vermeld op deze website. In geval van enige vergissing, fout citaat of enige andere inbreuk zullen we er alles aan doen om dit op de meest accurate wijze te corrigeren.

Copyright

U mag alle artikelen en informatie uit deze website kopiëren en reproduceren onder de voorwaarde dat u ze compleet gebruikt zonder er commentaar of wijzigingen in aan te brengen en dat U in Uw publicatie de volledige naam van de auteur en de bron van de informatie vermeld: www.beit-emoenah.nl. U mag geen foto’s of video’s van deze site kopiëren, bewerken of gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op via onze contactpagina.

Privacy

Bij Beit Emoenah gaan we zeer zorgvuldig met alle privé-gegevens om. Geen van de persoonlijke gegevens over u, uw gedachten en/of uitspraken, uw familie, adres, enz. zal ooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld met iemand anders. Wij hopen en verwachten dat ook anderen zo met onze gegevens omgaan en correspondentie als vertrouwelijk behandelen.

Ontwerp en realisatie

Deze site is ontworpen, gebouwd en gerealiseerd door J.G. Schipper, MKBweb te Amersfoort, www.mkbweb.nl

Privacy statement synagoge Beit Emoenah

Inleiding

Synagoge Beit Emoenah neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige wijze bewaren en alleen waar nodig gebruiken. Hieronder kunt u lezen hoe en waarvoor we dit doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@beit-emoenah.nl

Wie is synagoge Beit Emoenah

Synagoge Beit Emoenah is het kerkgenootschap Beit Emoenah, kantoorhoudende te (7737PB) Stegeren aan Driehoekweg 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 220284. Beit Emoenah is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Synagoge Beit Emoenah de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt synagoge Beit Emoenah uw gegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Beit Emoenah persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beit Emoenah voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beit Emoenah worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, ledenbeheer en financiële administratie

Doeleinde verlenen van de dienst zelf
Gegevens NAW-gegevens, e-mailadres
Grondslag uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen (vekregen) we uw gegevens 

Synagoge Beit Emoenah heeft gegevens over u in bezit omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Synagoge Beit Emoenah over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die niet zelf via een account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Beit Emoenah. U kunt verzoeken dat Synagoge Beit Emoenah uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Aan zo’n verzoek zal altijd voldaan worden.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Synagoge Beit Emoenah te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze beperking kan niet gevraagd worden voor gegevens die we van rechtswege dienen vast te leggen.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van een “gerechtvaardigd belang” van Synagoge Beit Emoenah of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Synagoge Beit Emoenah te verkrijgen. Synagoge Beit Emoenah zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Synagoge Beit Emoenah u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren en u daarop dus ook geen aanspraak meer kunt maken.

Reactie door Synagoge Beit Emoenah

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beit-emoenah.nl. Synagoge Beit Emoenah zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet langer dan één (1) maand nadat Synagoge Beit Emoenah een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Synagoge Beit Emoenah uw verzoek afwijst zullen we in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Synagoge Beit Emoenah verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Synagoge Beit Emoenah uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beit-emoenah.nl.  Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Synagoge Beit Emoenah uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@beit-emoenah.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op gebied van privacybescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.