Wat is het joodse geloof in Masjiach

Wat is het einde der dagen?

De term “Einde der dagen” is ontleend aan Numeri 24:14. Dit wordt altijd uitgelegd als een verwijzing naar het messiaanse tijdperk. Hier zullen we – zij het kort – het Joodse geloof in de komst van Mashiach (Messias) onderzoeken.

Wat betekent het woord Masjiach?

Masjiach is het Hebreeuwse woord voor ‘messias’. Het woord messias in het Engels betekent een redder of een ‘gehoopte verlosser’. Het woord Masjiach in het Hebreeuws betekent eigenlijk ‘gezalfde’. In bijbels Hebreeuws werd de titel Masjiach toegekend aan iemand die een positie van adel en grootheid had bereikt.  De hogepriester wordt bijvoorbeeld de Kohen haMasjiach genoemd.

In de Talmoedische literatuur is de titel Masjiach, of Melech HaMasjiach (de Koning Messias), voorbehouden aan de Joodse leider die Israël aan het einde der dagen zal verlossen.

Wat is het geloof in Moshiach?

Een van de principes van het Joodse geloof die door Maimonides perfect worden uitgelegd, is dat er op een dag een dynamische Joodse leider zal ontstaan, een directe afstammeling van de Davidische dynastie, die de tempel in Jeruzalem zal herbouwen en Joden van over de hele wereld zal verzamelen en hen zal terugbrengen naar Eretz Israël.

Alle naties van de wereld zullen Masjiach erkennen als een wereldleider en zijn heerschappij accepteren. In het messiaanse tijdperk zal er wereldvrede zijn, geen oorlogen of hongersnood meer, en in het algemeen een hoge levensstandaard.

De hele mensheid zal één God aanbidden en een meer spirituele en morele manier van leven leven. De Joodse natie zal zich bezighouden met het leren van Thora en het doorgronden van haar geheimen.

De komst van Masjiach zal God’s doel in de schepping voltooien: dat de mens een verblijfplaats maakt voor God in de lagere werelden — dat wil zeggen, om de inherente spiritualiteit in de materiële wereld te openbaren.

Is dit geen utopische droom?

Nee! Het jodendom gelooft vurig dat de mensheid met het juiste leiderschap kan en zal veranderen. De leiderschapskwaliteit van Masjiach betekent dat hij door zijn dynamische persoonlijkheid en voorbeeld, in combinatie met manifeste nederigheid, alle mensen zal inspireren om naar het goede te streven. Hij zal een schijnbaar utopische droom omzetten in een realiteit. Hij zal erkend worden als een man van God, met grotere leiderschapskwaliteiten dan zelfs Mozes.

In de huidige maatschappij worden veel mensen afgewezen door de afbraak van ethische en morele normen. Het leven is goedkoop, de criminaliteit woedt, drugs- en alcoholmisbruik neemt toe, kinderen hebben het respect voor hun ouderen verloren. Tegelijkertijd is de technologie vooruitgegaan met onvoorstelbare sprongen. Het lijdt geen twijfel dat de mens vandaag alle middelen heeft om – mits correct gekanaliseerd – een goede levensstandaard voor de hele mensheid te creëren. Hij mist alleen de sociale en politieke wil. Masjiach zal alle mensen inspireren om dat doel te bereiken.

Waarom het geloof in een menselijke messias?

Sommige mensen geloven dat de wereld vanzelf zal “evolueren” naar een messiaans tijdperk zonder menselijk boegbeeld. Het jodendom verwerpt dit geloof. De menselijke geschiedenis wordt gedomineerd door rijken die hebberig zijn om macht te krijgen.

Anderen geloven in Armageddon — dat de wereld zichzelf zal vernietigen, hetzij door een nucleaire oorlog, hetzij door terrorisme. Nogmaals, het jodendom verwerpt dit standpunt.

Onze profeten spreken over de komst van een menselijke leider, van een omvang die de wereld nog niet heeft meegemaakt. Zijn unieke voorbeeld en leiderschap zullen de mensheid inspireren om van richting te veranderen.

Waar wordt Masjiach in de Schriften genoemd?

De Schriften zitten vol messiaanse citaten. In Deuteronomium 30:1  profeteert Mozes dat, nadat de Joden naar de vier uithoeken van de aarde zijn verspreid, er een tijd zal komen dat zij zich zullen bekeren en terugkeren naar Israël, waar zij alle geboden van de Torah zullen vervullen. De niet-joodse profeet Balaam profeteert dat deze terugkeer zal worden geleid door Masjiach (zie  Numeri 24:17–20). Jacob verwijst naar Masjiach met de naam Shiloh (Genesis 49:10).

De profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Amos, Joël en Hosea verwijzen allemaal naar het messiaanse tijdperk. (Voor volledige referenties wordt de lezer verwezen naar het boek Masjiach van Rabbi Dr. J.I. Schochet.) Het is interessant op te merken dat in de muur van het Gebouw van de Verenigde Naties in New York is gegraveerd met het citaat uit  Jesaja (11:6), “En de wolf zal bij het lam liggen.” Bovendien is het duidelijk uit de profeten, wanneer ze in hun oorspronkelijke Hebreeuws worden bestudeerd, dat Masjiach een Joods concept is, en zijn komst zal een terugkeer naar de Torah-wet inhouden, waardoor elk “ander” messiaans geloof stevig wordt uitgesloten.

Wat voor leider zal Masjiach zijn?

Masjiach zal een man zijn die buitengewone kwaliteiten bezit. Hij zal bedreven zijn in zowel de geschreven als mondelinge Torahtradities. Hij zal onophoudelijk campagne voeren voor de naleving van de Torah onder joden en onder niet-Joden. Hij zal nauwgezet oplettend zijn en de hoogste normen van anderen aanmoedigen. Hij zal religieuze principes verdedigen en inbreuken in hun naleving herstellen. Bovenal zal Masjiach worden aangekondigd als een echte Joodse koning, een persoon die het voortouw neemt in dienst van God, volkomen nederig maar enorm inspirerend.

Wanneer komt Masjiach?

Joden verwachten elke dag de komst van Masjiach. Onze gebeden staan vol met verzoeken aan God om het messiaanse tijdperk in te luiden. Zelfs aan de poorten van de gaskamers zongen veel Joden “Ani Maamin”- ik geloof in de komst van Masjiach!

De Talmoed stelt echter dat er een voorbestemde tijd is wanneer Masjiach zal komen. Als we verdienstelijk zijn, kan hij zelfs voor die voorbestemde tijd komen. Dit “einde van de tijd” blijft een mysterie, maar de Talmoed stelt dat het voor het Hebreeuwse jaar 6000 zal zijn. (Het Hebreeuwse jaar op de datum van deze publicatie is 5772.)

Dit sluit niet uit dat Masjiach vandaag en nu komt, als we het verdienen. Opgemerkt moet worden dat veel Torah-autoriteiten van mening zijn dat we ons in het “tijdperk van de Masjiach” bevinden, en de Lubavitcher Rebbe, rabbi Menachem Mendel Schneerson, in rechtvaardige herinnering, verklaarde herhaaldelijk dat de messiaanse verlossing op handen is.

Kan Masjiach komen op elk moment, in elke generatie?

Ja. In elke generatie is er een persoon die potentieel de Masjiach zou kunnen zijn. Wanneer God besluit dat de tijd is aangebroken, zal Hij die persoon de nodige bevoegdheden geven om die verlossing te bespoedigen.

Elke potentiële Masjiach moet een directe afstammeling zijn van koning David, evenals erudiet in het leren van de Torah. Opgemerkt moet worden dat veel mensen die vandaag leven hun afkomst kunnen herleiden tot koning David. De opperrabbijn van Praag aan het einde van de 16e eeuw, rabbijn Yehuda Loew (de Maharal), had een stamboom die hem terugvoerde naar de Davidische dynastie. Bijgevolg is elke directe afstammeling van de Maharal van Davidische afkomst.

Maimonides, een grote Joodse filosoof en uitlegger van de 12e eeuw, oordeelt dat als we een mens erkennen die de overtreffende trap bezit die aan Masjiach wordt toegeschreven, we mogen aannemen dat hij de potentiële Masjiach is. Als deze persoon er daadwerkelijk in slaagt de tempel te herbouwen en zich in de ballingen te verzamelen, dan is hij de Masjiach.

Wat gebeurt er precies als Masjiach komt?

Maimonides stelt in zijn Mishneh Thora – een compendium van de hele halachische traditie – dat Masjiach eerst de tempel zal herbouwen en vervolgens alle verstrooiden zal verzamelen. Jeruzalem en de Tempel zullen de focus zijn van goddelijke aanbidding, en “van Sion zal de Torah uitgaan, en het woord van de Eeuwige uit Jeruzalem.”

Het Sanhedrin – het opperste Joodse hof van 71 wijzen – zal opnieuw worden opgericht en zal beslissen over alle rechtszaken. Op dat moment zullen alle Joden terugkeren naar volledige Torah-viering en -praktijk. Opgemerkt moet worden dat in dit huidige tijdperk van grote assimilatie en emancipatie een ongekende terugkeer van Joden naar ware Torah-waarden heeft plaatsgevonden. Dit fenomeen “baal teshuvah” neemt toe en maakt de weg vrij voor een volledig rendement in het messiaanse tijdperk.

Zullen er wonderen gebeuren?

De Talmoed bespreekt deze vraag en komt opnieuw tot de conclusie dat, als we verdienstelijk zijn, de messiaanse verlossing gepaard zal gaan met grote wonderen. De realisatie van de messiaanse droom, zelfs als deze van nature plaatsvindt, zal echter het grootste wonder zijn.

Volgens sommige tradities zal God Zelf de derde tempel herbouwen. Volgens anderen zal het worden herbouwd door Masjiach; weer anderen suggereren een combinatie van de twee meningen. Sommigen suggereren dat er twee verschillende periodes zullen zijn in het messiaanse tijdperk: ten eerste een niet-wonderbaarlijke periode, die leidt tot een tweede, wonderbaarlijke periode.

Maimonides schrijft: “Noch de volgorde van het optreden van deze gebeurtenissen, noch hun precieze detail behoort tot de fundamentele principes van het geloof . . . men moet wachten en geloven in de algemene opvatting van de zaak.”

Wat zal er van de wereld worden zoals we die kennen?

In eerste instantie zal er geen verandering zijn in de wereldorde, behalve zijn bereidheid om de messiaanse heerschappij te accepteren. Alle naties van de wereld zullen ernaar streven een nieuwe wereldorde te creëren, waarin geen oorlogen of conflicten meer zullen zijn. Jaloezie, haat, hebzucht en politieke strijd (van de negatieve soort) zullen verdwijnen en alle mensen zullen alleen streven naar goedheid, vriendelijkheid en vrede.

In het messiaanse tijdperk zullen er grote vooruitgangen zijn in de technologie, waardoor een hoge levensstandaard mogelijk is. Eten zal overvloedig en goedkoop zijn.

De focus van menselijke aspiratie zal echter het nastreven van de “kennis van God” zijn. Mensen zullen minder materialistisch en spiritueler worden.

Wat zijn de “geboorteweeën” van Masjiach’s komst?

De Talmoed beschrijft de periode vlak voor de komst van Masjiach als een periode van grote beproeving en onrust. Er zal een wereldwijde recessie zijn en regeringen zullen worden gecontroleerd door despoten. Het is in deze onrustige omgeving dat Masjiach zal aankomen.

Er is een traditie dat er een grote oorlog zal plaatsvinden, de oorlog van Gog en Magog, en er wordt veel gespeculeerd over de precieze timing van deze oorlog met betrekking tot de komst van Masjiach.

Er is een traditie dat Elia de Profeet naar de wereld zal komen en de aanstaande komst van Masjiach zal aankondigen. Volgens andere meningen kan Masjiach echter onaangekondigd aankomen. Elia zou dan arriveren om te helpen bij het vredesproces. Sommigen suggereren dat als de Masjiach in zijn voorbestemde tijd arriveert, Elia zijn komst zal aankondigen; maar als Masjiach plotseling komt, dan zal Elia verschijnen nadat Masjiach is gekomen.

Zoals eerder vermeld, is het onduidelijk hoe deze gebeurtenissen zich precies zullen ontvouwen. Deze onzekerheid heeft echter geen invloed op de algemene kwestie van de komst van Masjiach.

Wanneer vindt de opstanding van de doden plaats?

Een van de principes van het Joodse geloof is geloof in de opstanding van de doden. Volgens de Zohar – een vroege Kabbalistische tekst – zal de opstanding veertig jaar na de komst van Masjiach plaatsvinden. Bepaalde rechtschapen individuen zullen echter opstaan met de komst van Masjiach. Alle doden zullen opgewekt worden in Eretz Israël.

Er is een klein bot in het lichaam genaamd het luz-bot (sommigen identificeren dit bot als het stuitbeen), waaruit het lichaam zal worden herbouwd op het moment van wederopstanding. Onze dagelijkse gebeden zitten vol met verzoeken om de opstanding, en er zijn veel gebruiken aan verbonden. (Zie het boek To Live and Live Again van de huidige auteur, uitgegeven door S.I.E. Publications.)

Wat kan er gedaan worden om Masjiach te laten komen?

Over het algemeen moet de mensheid ernaar streven om meer daden van goedheid en vriendelijkheid uit te voeren. De Jood is verplicht om te leren en zich bewust te zijn van de messiaanse verlossing, en zijn of haar geloof in Masjiach’s ultieme en aanstaande komst te versterken.

Liefdadigheid is een katalysator voor verlossing. En elke dag in onze gebeden pleiten we oprecht vele malen voor de wederopbouw van Jeruzalem, het terugbrengen van alle verstrooiden en de terugkeer naar de Torah-viering onder leiding van Masjiach. De Lubavitcher Rebbe zette een wereldwijde Masjiach -campagne op om het bewustzijn van de aanstaande komst van Masjiach te vergroten. De Rebbe drong er voortdurend bij elke Jood op aan zich op persoonlijk, familie- en gemeenschapsniveau voor te bereiden op de komst van Masjiach. Dit kan het beste worden bereikt door “met Masjiach te leven”, dat wil zeggen door te leren over Masjiach en te verlangen naar zijn komst.

Samenvatting

Kortom, de Jood was en blijft altijd de eeuwige optimist. Zelfs in zijn donkerste uur hoopt en bidt hij voor een betere toekomst – een wereld van vrede en spiritualiteit.