Eindtijdleer

De eindtijdleer en roeping is door ‘de kerk’ van Nederland losgelaten

Verkenning.

De evangelische wereld heeft de laatste jaren massaal de ‘klassieke leer’ over de eschatologie, de toekomstleer, losgelaten. De protestantse gemeenten hebben op hun beurt moeite om te bestuderen wat de Bijbel door haar profeten voorspelt vóór ‘jongste dag’, met alle gevolgen daar weer van. Dit heeft niet alleen allerlei gevolgen voor het geestelijk leven van het individuele gemeentelid en het gemeenteleven in z’n geheel, maar vooral voor de christen, die aan de profetische inzichten van de Bijbel wil vasthouden. Dit Bijbelse gegeven vindt gewoonweg geen weerklank in de gemiddelde gemeente. Het wordt aan de universiteit aan de predikanten niet geleerd. Slechts een klein groepje dominees en voorgangers predikt erover, maar de meesten doen er het zwijgen toe en de gemeente gaat dan vaak op de horizontale toer of verliest zich in praise, aanbiddingsmuziek, enz. om de jongeren ‘te motiveren’, want je moet op de een of andere manier getuigen van je geloof.

Wat gelovige christenen in deze tijd echter vooral nodig hebben is onderwijs in de tekenen der tijden, dat wat de Oudtestamentische profeten voorspelden en dat tot onze troost is opgeschreven, waar bemoediging uit spreekt voor verlossing op de korte termijn. YESHUA KOMT!!!  De profeten van het Oude Testament geven aan in welke fase van het programma van de Eeuwige de gemeente, het volk Israël en de volkeren zich bevinden. Aan bepaalde, door de Eeuwige vooraf aangekondigde gebeurtenissen, kunnen we afmeten hoe de tijd dringt.

Yeshua komt spoedig!!!

Yeshua zegt in Mattheus 24: “Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.” Echter de kerk van Jezus Christus in Nederland zwijgt.

Veranderingen in de leer over de toekomst. 

In plaats van ‘de leer over de toekomst’ spreekt men in de theologie tegenwoordig wel over ‘de eschatologie’.  

Binnen de evangelische wereld en de protestantse kerken heeft men in de voorbije jaren massaal belangrijke onderdelen van de klassieke leer over de toekomst losgelaten.

Dat heeft allerlei gevolgen voor het geestelijk leven van het individuele gemeentelid en het gemeenteleven in zijn geheel.

Als christenen moeten we letten op de tekenen der tijden. Die tekenen geven aan in welke fase van het programma van de Eeuwige de gemeente, het volk Israël en de volkeren zich bevinden. Aan bepaalde, door de Eeuwige vooraf aangekondigde gebeurtenissen, kunnen we zien hoe laat het is op Zijn tijdklok.

Jezus zegt in Mattheus 24: 33: “Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”

“Wat is het teken van uw komst ….en Yeshua antwoordde en zeide tot hen …..Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.” (Mattheus 24:3,4,32,33)


Bijbelse toekomstverwachting.

Zowel traditionele evangelische als orthodox-reformatorische christenen zijn het eens over de kern van de Bijbelse toekomstverwachting, de eschatologie. We verwachten allen de zichtbare wederkomst van Yeshua haMasjiach, de opstanding uit de doden, het laatste oordeel, de hemel voor de gelovigen, de hel voor de ongelovigen.

Het grote teken van de klassieke  leer over de toekomst was en is dus:

De grote, in de profetie aangekondigde wederkomst van Yeshua, de terugkeer naar de aarde. Hij komt persoonlijk, zichtbaar en met grote macht en majesteit. Teksten hierover:

“En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” (Matth. 24:30)

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.” (Openbaring 1:7) 

Echter voordat Yeshua  terugkomt moeten er volgens de Bijbel een aantal dingen gebeuren, we moeten letten op een aantal tekenen en die staan in onze tijd te gebeuren. We leven in het einder der tijden. Het duurt niet zolang meer voordat Yeshua komt.

Vooral de evangelist Johannes de Heer heeft veel onderzoek naar deze profetische voorzeggingen gedaan. Hij werd o.a. bekend door zijn liedbundel, die nog altijd zijn naam draagt. De pioniers van de EO, waaronder ds. W. Glashouwer Sr. en Jan Kits, brachten deze boodschap resp. in de Ned. Herv. Kerk en het evangelisch centrum ‘Het Brandpunt’ te Doorn, nog altijd een internationaal ontmoetingscentrum.

Het was absoluut niet de leer van een groepje randfiguren binnen de evangelische beweging, en enkele individuen in de reformatorische kerken, maar werd breed gedragen, ook door een groot deel van de reformatorische christenen in ons land. Op twee Nederlandstalige evangelische Bijbelscholen werd en wordt deze boodschap nog steeds centraal onderwezen. Het gaat om de Bijbelschool in Heverlee (Brussel) en de Evangelische Bijbelschool in Doorn (Veenendaal, Ede). Nog steeds bekend als centra van Bijbels onderzoek.

De grote lijnen, die de Bijbel onderwijst,  zijn:

– Voordat Yeshua terugkomt moet het joodse volk terug zijn in het beloofde land. De staat Israël wordt hersteld. De Joden komen terug naar het land in een toestand van ongeloof. Ze verwerpen op dat moment nog steeds Yeshua als de Messias.

De éénwording van Europa. Dat moet gaan gebeuren volgens de profetie. Het Romeinse Rijk wordt hersteld. Niet helemaal in dezelfde staat als vroeger, maar ongeveer hetzelfde. Het gaat om de tweede fase van het Romeinse Rijk, de fase van de voeten en tenen bestaande uit leem en ijzer (Dan. 2:41-43.).

– Op het herstel van het Romeinse Rijk volgt het verschijnen van de antichrist. De antichrist wordt in de bijbel ook wel ‘het beest uit de zee’ (Openb. 13:1-8) of ‘de mens der wetteloosheid’ genoemd (2 Thess. 2:3,4). In het boek Daniel is het de kleine hoorn. Het is de toekomstige dictator van het hersteld Romeinse Rijk.

De antichrist komt aan de macht doordat 10 koningen hem zijn macht geven (Openb. 17:12,13 en :16).Bij zijn machtsgreep schakelt hij drie van de 10 koningen uit (Dan. 7:24). Ze zijn reeds bekend onder de code de G10.

– Als de antichrist de macht in het hersteld Romeinse Rijk overneemt wordt hij ook de wereldleider (Openb. 13:7). Dat betekent dat tegen die tijd de macht van de Verenigde Staten van Amerika moet zijn afgenomen, en dat de macht van Europa moet zijn toegenomen.

– Dan is er nog de gebeurtenis die in de Bijbel “de afval” wordt genoemd (2 Thess.2:3). Er is altijd, in alle eeuwen wel afval van het Bijbelse geloof geweest, maar in 2 Thess. 2:3 gaat het over een bepaalde gebeurtenis die de afval wordt genoemd. Het gaat hier om een uitzonderlijk geval van afval. De afval zal wereldwijd van omvang zijn en zeer algemeen. De mensen blijven wel religieus, waarschijnlijk ook wel in naam ‘christelijk’, maar men keert zich af van het ware Bijbelse evangelie en van de Bijbelse Yeshua en de gezonde leer (2 Tim. 4:3,4).

– De bijbel zegt dat er in de eindtijd een valse wonderen en tekenen beweging komt. Geleid door valse profeten. Van deze beweging zal een zeer grote verleidende kracht uitgaan. “want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij-als het mogelijk zou zijn-ook de uitverkorenen zouden misleiden.” (Matth. 24:24)

– Er komt ook een valse eenheidskerk. De bijbel spreekt over de grote hoer (Openb. 17). Dat is de valse kerk uit de eindtijd. De afval van het ware geloof en de grote verleiding, die in de punten hierboven zijn genoemd, zullen uitmonden in deze valse kerk. Er komt een on-Bijbelse oecumene. Eerst komt er een vereniging van alles wat zich christelijke noemt, ongeacht welk evangelie men gelooft en daarna volgt het samengaan met andere religies. In het boek Openbaring staat “de bruid” tegenover “de grote hoer”. De bruid is de ware kerk, de grote hoer is de valse kerk.

– Nadat de antichrist de macht heeft gegrepen in het hersteld Romeinse Rijk sluit hij een verbond met de staat Israël. De looptijd van dat verbond is 7 jaar. Op dat moment begint de laatste jaarweek waar in de profetie in Daniel 9 over wordt gesproken (Dan. 9:27).

– De Joden gaan de tempel in Jeruzalem herbouwen en stellen de oudtestamentische offerdienst weer in. Dit moet gebeuren want de antichrist gaat zich in de tempel zetten (2 Thess. 2:3,4).

– Halverwege de periode van zeven jaar verbreekt de antichrist plotseling zijn verbond met Israël en valt hij het land binnen (Dan. 9:27).Hij zal zich in de tempel zetten en zich als God laten vereren (2 Thess.2:3,4).Een religieuze leider, die de valse profeet wordt genoemd, zal de aanbidding van de antichrist leiden en wereldwijd afdwingen. Als je een bepaald kenteken, het teken van het beest, weigert dan wordt het kopen en verkopen je onmogelijk gemaakt (Openb. 13:11-18).

– Als de antichrist het verbond met Israël verbreekt en zich in de tempel zet breekt de grote verdrukking uit. “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” (Matth. 24:21).Deze tijd wordt in de bijbel ook wel de tijd van “Jakobs benauwdheid” genoemd (Jer. 30:7). Israël zal in grote benauwdheid komen. De grote verdrukking wordt beschreven in Openbaring 6 t/m 19. Het is een tijd van oordelen. In die tijd zal God, net als hij met de Egyptenaren ten tijde van de uittocht uit Egypte heeft gedaan, de mensen slaan met allerlei plagen. “Want de grote dag van Zijn toorn (van God en van het Lam) is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openb.6:16,17.) Het is de grote dag van de almachtige God (Openb. 16:14).  De grote verdrukking eindigt met de wederkomst van Yeshua.

– In de benauwdheid van de grote verdrukking zal het overblijfsel van het Joodse volk massaal tot bekering en tot geloof in Yeshua komen. Daarna wordt het overblijfsel tijdens het laatste deel van de grote verdrukking door de Eeuwige bewaard. In de grote verdrukking komen naast de Joden ook vele mensen uit de niet-joodse volkeren tot bekering.

De grote verdrukking loopt uit op een geweldige oorlog. De koning van het Noorden (de antichrist) komt in botsing met de koning van het zuiden (Egypte en bondgenoten). De koningen van het oosten vallen ook aan met een geweldig leger. De plaats waar de laatste slag van deze oorlog wordt gevoerd wordt Harmageddon genoemd. (Dan. 11:40-45)

Op het moment dat de mensheid op het punt staat om zichzelf uit te roeien komt Yeshua terug met grote macht en heerlijkheid (Matth. 2:24-31). Hij vernietigt de menselijke legers en neemt de wereldregering over.

De punten die hierboven genoemd zijn vormen het scenario van de eindtijd. Zo zal het gaan in de eindtijd. De eindtijd is de tijd vlak voor de wederkomst van Yeshua haMasjiach. De hierboven besproken gebeurtenissen zijn tekenen waaraan we kunnen zien hoe dicht we bij de komst van Yeshua haMasjiach zijn.

Wat gaat er na de wederkomst van Christus gebeuren?

– De satan wordt gegrepen en voor 1000 jaar opgesloten. (Openb. 20:2)
– Het duizend jarig rijk begint. Yeshua regeert vanuit Jeruzalem de gehele aarde.  (Openb. 20:1-6)
– Aan het eind van de periode van duizend jaar wordt de satan losgelaten. Hij verleidt opnieuw de volkeren tot een opstand tegen de Eeuwige. Yeshua slaat deze opstand neer (Openb. 20:7-10).
– Dan komt de opstanding der doden. Uit de bijbel blijkt dat niet iedereen op hetzelfde tijdstip opstaat uit de dood. De bijbel spreekt over een eerste opstanding. Er is een eerste en ook een tweede opstanding. Bij de opname van de gemeente worden alle tot dan toe levenden en overleden gelovigen opgewekt (1 Thess. 4:16). Bij de start van het duizendjarig rijk worden de martelaren, die vanwege hun geloof in God en Jezus gedood zijn door de antichrist, weer levend: “En zij (hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en die het merkteken van de antichrist hadden geweigerd) werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.” (Openb. 20:4,5)
Na het duizendjarig rijk worden de overige doden weer levend. “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan.” (Openb. 20:12).
Direct na de tweede opstanding volgt de dag des oordeels. “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” (Openb. 20:12-14).
Daarna geeft Jezus het koningschap weer over aan de Vader. “Daarna het einde, wanneer Hij (Jezus) het koningschap aan God de Vader overdraagt.” (1 Cor. 15:27). Dat is het einde van het duizendjarig rijk. Het duizendjarig rijk gaat op dat moment over in het eeuwig koninkrijk van God.
Tenslotte volgt de herschepping. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Uit de hemel daalt een nieuw Jeruzalem neer. God heeft dan alle dingen nieuw gemaakt:  een nieuwe mens, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem, een nieuw verbond. “En Hij die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” (Openb. 21:5)

Tot zover deze beknopte samenvatting van de klassieke Bijbelse leer over de toekomst.

Men heeft zich van de eindtijdleer afgekeerd, juist nu dit alles in onze tijd in vervulling gaat.

Vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw hebben steeds meer mensen binnen de evangelische beweging en reformatorische kerken zich van vele onderdelen van de hierboven beschreven traditionele leer over de toekomst afgekeerd.  Dan gaat het om dingen als het herstel van het Romeinse Rijk, de opname van de gemeente, de afval, de eindtijdverleiding, de komende verdrukking en bekering van Israël, het herstel van de staat Israël als vervulling van de eindtijdprofetie.

Het verbijsterende is dat men zich heeft afgekeerd van de tekenen in onze  tijd  terwijl intussen, voor onze ogen, steeds meer van het  profetische tijdschema in vervulling gaat. Onbegrijpelijk!

– Israël is terug in het land, in een toestand van ongeloof. Dit is al vervuld.
Europa wordt één. Dit proces is bijna voltooid. De huidige landen van de Europese Unie, samen met de landen rondom de Middellandse Zee, waar de EU associatieverdragen mee heeft afgesloten, beslaan voor een groot deel het vroegere grondgebied van het oude Romeinse Rijk.
– De vereniging van Europa moest volgens de profetie op een bepaalde manier tot stand komen, namelijk via huwelijksvereniging (Dan. 2:46). Dat wil zeggen: via verbonden. Het woord dat in de grondtekst staat betekent verbond. De voorbije tweeduizend jaren zijn er verschillende pogingen gedaan om Europa te verenigen. Onder meer door Karel de Grote, door Napoleon en door Hitler. Zij probeerden dit te bereiken door middel van militair geweld, door middel van verovering. Zo moet het, volgens de profetie, bij het ontstaan van de tweede fase van het Romeinse Rijk niet gaan. Het moet via verbondsluiting gaan. En dat is precies zoals het tot nu toe is gegaan bij de huidige Europese eenwording. Er wordt in Daniel ook nog gezegd dat het, op die manier tot stand gekomen rijk, broos en hard tegelijk is (Dan. 2:41-43). Het zal een verdeeld koninkrijk zijn. Broos omdat het geen samenhangend geheel is. Het is broos vanwege de onderlinge verdeeldheid. En tegelijkertijd toch ook hard omdat de gezamenlijke landen veel macht hebben  Dit is een zeer treffende beschrijving van de huidige situatie van de EU.

Andere profetieën zijn op dit moment bezig om voor onze ogen in vervulling te gaan!

– Er is een massale wereldwijde afval van het gezonde Bijbelse geloof aan de gang. Reeds aan het begin van de twintigste eeuw is er binnen de christenheid een oecumenische beweging ontstaan. Een beweging tot eenheid. Eerst heeft men alles verenigd wat zich christen noemt. Vrijzinnig, rooms-katholiek, protestant, evangelisch. Ieder hoort erbij, of men nu in de Bijbelse Yeshua en in het Bijbelse evangelie gelooft of niet. Daar stopt de oecumene echter niet.

– De volgende stap is de vereniging van alle religies. Er worden al eerste stappen in die richting gedaan. Op de grote bijeenkomsten van de wereldraad van kerken liet men bijv. sjamanen (tovenaars) optreden. De Rooms-katholieke kerk organiseert om de zoveel jaar een grote gebedsbijeenkomst voor de vrede in Assisi. Er komen vertegenwoordigers van alle grote religies. In de bijeenkomsten bidt ieder tot zijn eigen ‘god of goden’. En dat alles gebeurt in de grote Rooms-katholieke kerk in Assisi. De Roomse kerk roept ook op tot het bouwen van meer moskeeën en islamonderwijs op scholen.

Er is een valse wonderen en tekenen beweging opgang gekomen. De eerste duidelijke openbaring begon aan het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw met de opkomst van de charismatische word-faith leraren. Of deze beweging de volledige vervulling van de in de profetie aangekondigde valse tekenen en wonderen beweging is, is te betwijfelen. Want onderzoek wijst telkens uit dat er bij hen bijna niemand geneest, ondanks alle mooie verhalen. Maar de word-faith beweging en de ander charismatische genezers zijn op zijn minst een voorvervulling of de eerste aanzet ervan. Het wachten is op “christelijke” valse profeten die wel grote wonderen doen. Deze stellingname houdt niet in dat er op dit moment geen wonderen zoals genezing plaatsvinden. De Eeuwige doet ook nu wonderen en tekenen maar wel duidelijk herkenbaar en in volledige overeenstemming met Zijn Woord en niet volgens charismatische “winden van leer”.

– In een serieus blad als de New York Times stond twintig jaar geleden al een groot artikel over de voorbereidingen die, door sommige groepen Joden in Israël, worden gemaakt voor het herstel van de tempeldienst. Er moet een tempel in Jeruzalem komen waar de antichrist zich zal zetten.

Dan zijn er nog een aantal dingen die nog moeten komen.

– Wat onder meer nog moet komen is het aan de macht komen van een dictator in Europa die een verbond met Israël gaat sluiten.
Een dictator komt meestal aan de macht in een tijd van crisis. In de meeste landen is er de wettelijke mogelijkheid om voor een beperkte tijd de noodtoestand uit te roepen. Vele van de normale rechten en de democratische besluitvorming worden dan tijdelijk opgeschort. Iemand krijgt dictatoriale bevoegdheden voor de duur van de crisis. Een kwaadwillende leider kan op zo’n moment besluiten om die macht niet meer af te geven.  Zo is b.v. Adolf Hitler aan de macht gekomen in Duitsland. Er is inmiddels ook op Europees niveau wetgeving voor het uitroepen van de noodtoestand. Daarover meer in het volgende punt.
Binnen de Europese Unie wordt op het moment hard gewerkt aan het benoemen van een president. Het is mogelijk dat het presidentschap op een bepaald moment ontaardt in een dictatuur.

– Overigens, de Europese Unie heeft op dit moment al een verdrag met Israël!
De EU heeft zogenaamde associatieverdragen afgesloten met alle niet EU-landen rond de Middellandse zee, ook met Israël. (In december 2008 besloot de Europese Raad van ministers unaniem het eerder gesloten Associatieverdrag met Israël op te waarderen. Onder druk van de publieke opinie, die de oorlog tegen Gaza (december 08 – januari 09) fel veroordeelde, werd die opwaardering opgeschort. Maar op de Raad van 20 oktober 2009 kreeg Israël, in alle stilte, nieuwe voordelen van de Europese Unie.) De duur van deze associatieverdragen is standaard zeven jaar. Halverwege de periode van 7 jaar, dus na 3,5 jaar, wordt het verdrag geëvalueerd.
Voor ieder die de Bijbelse profetie kent komen deze 7 en 3,5 jaar zeer bekend voor. Dit zijn precies de tijden die in de Bijbel genoemd worden in verband met de antichrist en de komende grote verdrukking (bijv. Dan. 9:27). De antichrist zal waarschijnlijk, na zijn machtsgreep, een nieuw associatieverdrag met Israël sluiten. Wellicht in het kader van een vredesregeling met de Palestijnen.

– We zien ook dat de Amerikaanse militaire en economische macht aan het afnemen is. Europa maakt aanstalten om de macht over te nemen. Precies wat er volgens de profetie in de eindtijd zal gebeuren. Europa, onder leiding van de antichrist, lijkt de nieuwe en dominante supermacht te moeten worden.
Het bijzondere en zeer treffende van dit alles is dat de hierboven genoemde profetische ontwikkelingen gelijktijdig plaats hebben. Al deze ontwikkelingen zijn in een periode van nog geen honderd jaar op gang gekomen. Precies volgens het profetisch scenario. Er ontbreekt niets!

Wij zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat Israël in het land terug is en dat Europa één is geworden. Maar nog geen 70 jaar geleden was van deze beide zaken geen sprake. Mensen als de bekende Nederlandse evangelist Johannes de Heer leerden ver voor de tijd van de tweede wereldoorlog, en zelfs voor de eerste wereldoorlog, dat Israël weer een zelfstandige staat zou worden en dat Europa één zou worden. Hij werd er toen binnen kerkelijke kringen door velen hartelijk om uitgelachen.

Het was immers in die tijd, toen Johannes de Heer, en met hem vele anderen, dit leerden, ondenkbaar dat de dingen die ze, op grond van hun inzicht in de Bijbelse profetie aankondigden, ook echt zouden gaan gebeuren. Het land Israël stond onder Turks bestuur. Er woonde op dat moment slechts een kleine groep Joden in Israël Na de eerste wereldoorlog kwam het gebied van Israël onder Engels bestuur. Ondanks de Balfour verklaring zou Engeland, onder druk van de Arabieren, in die tijd nooit akkoord gaan met het oprichten van een zelfstandige joodse staat. En wat Europa betreft. Dat was in die tijd ernstig verdeeld. De grote Europese machten stonden elkaar naar het leven. De onderlinge vijandschap was zo groot dat er in Europa twee wereldoorlogen zijn gevoerd in de eerste helft van de vorige eeuw. Er was veel wederzijdse haat en verbittering. Er was geen enkel zicht op een Europese eenwording. Maar door de Tweede Wereldoorlog is alles gaan veranderen. Ruim een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog is er zowel een zelfstandige staat Israël gekomen als de vereniging van Europa.

Hal Lindsey, de tien koningen en de West Europese Unie.

Maar Hal Lindsey had het toch fout?

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw verscheen in Nederland het boek “De planeet die aarde heette”. Er werden meer dan honderdduizend exemplaren van verkocht. De auteur is Hal Lindsey. In het boek geeft hij in grote lijn de klassieke Bijbelse leer over de eindtijd. Hij legde in zijn boek het in de bijbel beschreven eindtijdscenario naast de toenmalige stand van zaken in de wereld.
Hij wees onder meer op de voorspelde terugkeer van Israël en op de in de profetie aangekondigde ontwikkeling naar eenheid in Europa. Dat was op zich prima. Helaas heeft Hal Lindsey het daarbij niet gelaten. Hij is op basis van de ontwikkelingen van dat moment concrete voorspellingen gaan doen over de verdere ontwikkelingen.
In de tijd dat Hal Lindsey zijn boek schreef was er de EEG. De EEG is de voorloper van de huidige Europese Unie. Hal Lindsey zag in de EEG het begin van het hersteld Romeinse Rijk. Dat heeft hij waarschijnlijk wel goed gezien. De EEG bestond in die tijd uit 6 landen. Op basis van zijn inzicht in de profetie verwachtte hij dat de EEG zou groeien tot 10 leden. Dat heeft hij helaas ook aangekondigd. Zo zou het volgens hem gaan. Er moesten, binnen het herstelde Romeinse Rijk, immers 10 koningen komen die vervolgens hun macht aan de antichrist zouden geven.
Hier heeft Hal Lindsey een fout gemaakt. Hij is op dit punt, en op enkele andere punten, veel te stellig geweest in zijn uitspraken. Aan de hand van de Bijbelse profetieën kunnen we in grote lijnen weten wat er gaat gebeuren. Maar de gedetailleerde en concrete uitwerking kunnen we toch vaak pas herkennen als een profetie ook daadwerkelijk in vervulling gaat. God heeft zoveel manieren om tot stand te brengen wat Hij heeft aangekondigd.

Wat ging er mis voor Hal Lindsey? De EEG, nu de EU, groeide voorbij de tien leden. Het zijn er inmiddels meer dan twintig.

Hij had niet moeten speculeren over het tot stand komen van de groep van 10 koningen. Die 10 koningen moeten er inderdaad volgens de profetie komen, maar we moeten niet denken dat wij vooraf kunnen vaststellen hoe God zulke profetieën in vervulling laat gaan.
Inmiddels zijn we ruim dertig jaar verder. We kunnen nu omzien en kijken hoe het verder is gegaan. Is er al een spoor te zien van de tien koningen?

Op het moment is er inderdaad een groep van tien ‘koningen’ in Europa.

Ze zijn met elkaar verbonden in de West Europese Unie (de WEU). De WEU is in 1954 opgericht in verband met de dreiging van de Sovjet Unie. De rol van de WEU is tot de jaren negentig nooit groot geweest omdat de verdediging van de Europese landen steunde op de samenwerking met de Amerikanen in de Navo. Met het wegvallen van de Sovjet dreiging begon men in Europa opnieuw te denken aan het organiseren van de eigen defensie. Op dat moment is de WEU nieuw leven in geblazen. Begin jaren negentig is de aanzet gegeven om de WEU te laten uitgroeien tot de militaire tak van de Europese Unie. In 1992 is door de landen van de EU het verdrag van Maastricht gesloten. Als onderdeel daarvan is de WEU aangewezen als het toekomstige defensie orgaan van de EU. Als uitwerking daarvan is begonnen aan de organisatie van een europees leger. Er is momenteel een Eurocorps.
De organisatie van het veiligheidsbeleid van de EU is momenteel nog volop in beweging. Er is sprake van om de WEU verder te integreren met de EU. Er is door de EU een nieuw orgaan op het gebied van de veiligheidspolitiek opgezet met een speciale High Representative. (De High Representative for the Common Foreign and Security Policy.  Afgekort: High Representative for the CFSP).
Er is dus momenteel een coalitie van tien landen, van tien koningen, binnen de EU, die samenwerken op het gebied van veiligheid. De tien landen zijn: Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië België, Nederland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Griekenland. Het is niet de bedoeling dat er meer volwaardige leden bijkomen. Het blijven er tien. Er zijn meer landen die een band hebben met de WEU, maar ze zijn niet volwaardig lid. De groep landen die samen de WEU vormen zou de groep van tien koningen kunnen zijn die in de Bijbelse profetie wordt genoemd. Er zijn in ieder geval sterke aanwijzingen in die richting.
De tien landen van de WEU vormen de kern van de Europese Unie. Ze vormen de kern van het hersteld Romeinse rijk. De WEU houdt zich bezig met het Europese Leger en politie. Het leger is het voornaamste machtsinstituut. De voormalige communistische dictator van China Mao Tse Tung zei in zijn rode boekje: “Macht komt uit de loop van een geweer.” Wie het geweer vasthoudt is de baas. Wie de vinger aan de trekker heeft deelt de lakens uit. Wie het leger beheerst kan zijn wil aan anderen opleggen. De WEU controleert het Europese leger.
Omdat de andere gebeurtenissen die in de profetieën over de eindtijd worden voorzegd er al zijn, of aan het verschijnen zijn, is het te verwachten dat de groep van 10 koningen er ook al is of spoedig zal verschijnen. De WEU lijkt momenteel de enige serieuze kandidaat.
Van de tien koningen uit de profetie wordt gezegd dat ze op een bepaald moment hun macht aan één leider zullen geven. Drie zullen zich verzetten en ten val worden gebracht. Als we dit binnen de WEU zien gebeuren dan zal dat een bevestiging zijn dat de tien landen van de WEU de tien in de profetie aangekondigde koningen zijn.

Het voorstel 666. 

In het kader van de WEU is er nog een zeer treffende ontwikkeling. Op 5 juni 2000 hebben de tien landen van de WEU voorstel 666 aangenomen.

Het voorstel ging over twee zaken. Er werd voorgesteld, aan de raad van de Europese Unie, om de tien landen van de WEU bij elkaar te houden als de nieuwe militaire vleugel van de EU. En er werd voorgesteld om één persoon, de High Representative for the CFSP, grote bevoegdheden te geven in tijden van crisis. De aanbeveling is aanvaard. Binnen een aantal maanden werd begonnen met de uitvoering van voorstel 666. De WEU werd het orgaan dat de nieuwe militaire vleugel van de EU controleert.

Drie Opmerkingen:

1. Over de rol van de WEU in de leiding van het Europese leger is hierboven al gesproken.
2. Dan is er de wetgeving voor noodtoestanden. Elke staat kent zo’n regeling. In tijden van crisis worden de normale democratische rechten en besluitvorming een tijd opgeschort. De noodtoestand wordt uitgeroepen. Op dat moment krijgt één persoon grote bevoegdheden en volmachten. De EU heeft nu ook zo’n regeling. In tijden van nood krijgt de High Commissioner for the CFSP, die ook de algemeen secretaris van de WEU, is deze macht. Ook Adolf Hitler kwam op deze manier aan de macht. Hij is in Duitsland via het uitroepen van de noodtoestand aan de macht gekomen. Het is bij dit soort wetgeving de bedoeling dat de tijdelijke dictator weer afstand doet van zijn buitengewone volmachten op het moment dat de noodtoestand voorbij is. Hitler deed dat niet. Hij gebruikte zijn speciale volmachten ogenblikkelijk om zijn tegenstanders uit te schakelen en zijn eigen macht permanent te vestigen. De antichrist zou ook zoiets kunnen doen. Met voorstel 666 is het wettelijke kader voor een machtsgreep in de Europese Unie geschapen.
3. Als derde het nummer van de wetgeving.
De WEU neemt besluiten. Eerst worden er voorstellen gedaan, die worden recommendations  genoemd, daarna worden de voorstellen aangenomen. Vanaf de start van de WEU zijn er voorstellen gedaan. Deze aanbevelingen zijn vanaf het begin in chronologische volgorde genummerd. Het voorstel over de WEU als de militaire vleugel van de EU en over de wetgeving voor een noodtoestand heeft nummer 666 gekregen. Ieder die vertrouwd is met de Bijbelse profetieën over de eindtijd kent dit nummer. Het nummer 666 is verbonden met de antichrist (Openb. 13:18). Precies de wetgeving die de weg effent voor een machtsgreep in Europa kreeg het nummer 666 mee.

Plaats dit detail eens in het geheel van de profetische ontwikkelingen, waar boven geschreven is.

Het is in feite nog treffender. In december 1998, op de top in Wenen, hebben de regeringsleiders van de EU besloten om het ambt van hoge commissaris voor de gemeenschappelijke buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid in te stellen. (The High Representative for Common Foreign and Security Policy). Deze functionaris moet het buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU leiden. Dit is dus de functionaris die volgens de hierboven besproken recommendation 666 speciale bevoegdheden krijgt ten tijde van een crisis. Er werden op de top in Wenen 1150 officiële documenten geproduceerd. Het document waarmee de post van High Representative for CFSP werd geschapen had ook het nummer 666.

 

De negatieve gevolgen van het loslaten van de Bijbelse leer over de toekomst 

Het loslaten van de klassieke Bijbelse leer over de toekomst heeft verschillende negatieve gevolgen. Als je deze traditionele leer over de toekomst loslaat dan valt een deel van het geestelijk onderscheid weg. Dan versta je de tijden niet meer profetisch. Dan heb je niet meer door hoe laat het is op de profetische tijdklok van de Eeuwige.

Het gevolg daarvan is dat allerlei ontwikkelingen die nu plaatshebben niet in hun profetische betekenis en samenhang worden gezien. Denk bijv. aan de wonderen en tekenen beweging en aan de valse oecumenische beweging. We moeten deze bewegingen afwijzen op grond van Bijbelse argumenten, maar ook omdat we voor dit soort zaken gewaarschuwd worden door de Bijbelse profetie. De Bijbel heeft er voor gewaarschuwd, we kennen de waarschuwing, met als gevolg dat het herkennen sneller gaat. We zijn waakzaam en we weten waar we naar uit moeten kijken.

Nog een gevolg van het niet onderkennen van de tijd waarin we leven is de drang van veel christenen om de wereld te gaan verbeteren. Denk b.v. aan Rick Warren met zijn Peaceplan. Het raakt onze prioriteiten. We weten dat de wereld naar zijn einde loopt, de dictatuur van de antichrist en de grote verdrukking komen eraan. En ook de opname van de gemeente.

Onze taak is niet het verbeteren van de wereld maar de verkondiging van het evangelie en de opbouw van de gemeenten.

Het wijzen op de vervulling van de profetie is ook een krachtig middel om te evangeliseren. De vervulling van de profetieën over de eindtijd is onmogelijk weg te redeneren. Het is  een hard bewijs voor de goddelijke oorsprong van de bijbel. Als je geen inzicht meer hebt in de profetie, dan kun je niet meer over de vervulling van de profetie spreken, dan valt dit evangelische, orthodoxe of protestantse instrument weg.

Een ander gevolg van het loslaten van de klassieke Bijbelse visie op de profetie is dat de verwachting van de wederkomst van Yeshua bijna onvermijdelijk meer naar de achtergrond verdwijnt. Als wedergeboren gelovigen is het onze opdracht om Yeshua te blijven verwachten. Niet in theorie, maar als een levende werkelijkheid in ons leven.

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”  (Openb. 3:10)

Als je geen kennis van de profetie hebt dan kun je niet doen wat Jezus ons in Mattheus 24 opdraagt:

“Leer van de vijgenboom (Israël) deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, (wanneer je de tekenen ziet die Ik, Jezus, aangekondigd heb) weet dan dat het nabij is, voor de deur.” (Matth. 24:32,33)

“En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.” (1 Joh. 3:3)