Boom van Kennis, Boom van Leven

Openbaring 22:14 verteld ons dat zij die de geboden van de Eeuwige doen recht hebben op de Boom van Leven, dat zij door de poorten de stad (het Nieuwe Jerusalem) binnen mogen gaan.

Hitgalut (Openbaring) 22:14-15
 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op {zij recht mogen hebben op-Letterlijk: hun macht zal zijn aan. } de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

Maar wat symboliseert deze Boom van Leven? En waarom zou het belangrijk zijn? Om hierop het antwoord te krijgen gaan we eerst eens kijken naar de Boom van Leven in de Hof van Eden.

De Eeuwige schiep een, naar het oosten gerichte, tuin in Eden, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geschapen had.

B’reisheet (Genesis) 2:8-9
 Ook plantte YHWH Elohim een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had.

In deze tuin schiep de Eeuwige iedere boom zodanig dat hij mooi was om te zien en tevens goed voedsel voortbracht. Met andere woorden, ze zouden Adam en Havvah (Eva) alles geven wat ze daar nodig hadden.

9a En YHWH Elohim liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten;.

Daarnaast plantte de Eeuwige twee speciale bomen in het midden van de Hof van Eden. Deze twee bomen warden genoemd de Boom van Leven, en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.

9b ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

De Eeuwige vertelde Adam dat hij van alle bomen mocht eten zoveel hij maar wilde, inclusief de Boom van Leven, maar hij mocht niet eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, want op de dag dat hij daarvan zou eten zou hij zeker sterven.

B’reisheet (Genesis) 2:15-17
 YHWH Elohim nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En YHWH Elohim gebood de mens: “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”.

De Tegenstander echter verleidde de vrouw door haar te laten zien dat de boom goed voedsel gaf, dat hij mooi was om te zien, en dat hij begeerlijk was omdat hij de mens wijs maakt. En dus, ondanks dat de Eeuwige het verboden had, leek het idee goed in haar ogen, en dus at zij ervan.

B’reisheet (Genesis) 3:6
 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

In plaats van gehoorzaam te zijn aan het gebod van de Eeuwige nam en at Havvah (Eva) van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad op grond van haar beslissing van wat goed was in haar eigen ogen. En dit is precies wat de Schrift ons steeds maar weer onderwijst om niet te doen.

Bemidbar (Numeri) 15:39-40
 Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Eeuwige denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw de Eeuwige.

In plaats van te doen wat “goed” of “gerecht” lijkt in onze eigen ogen (of in de ogen van andere mensen) moeten we eerst de Eeuwige zoeken en doen wat “goed” is in Zijn ogen. We moeten voorzichtig zijn niet ons eigen beperkte verstand te gebruiken om uit te zoeken wat “goed” is voor ons, of te luisteren naar ons eigen hart, want de Eeuwige leert ons dat het hart zeer arglistig en zelfzuchtig is, en dat het ons ertoe zal brengen telkens weer de verkeerde keuzes te maken.

Yirmeyahu (Jeremia) 17:9
 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?

In plaats van te luisteren naar en te gehoorzamen aan de geboden van de Eeuwige, bouwde de vrouw op haar eigen inzicht, en deed wat goed scheen in haar eigen ogen, net zoals Israël en de volkeren voortdurend doen.

Mishle (Spreuken) 3:5-6
 Vertrouw op de Eeuwige met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Het was de daad van het gebruik van haar eigen menselijke intellect om te beslissen wat ‘goed’ en ‘niet goed’ was, wat leidde tot de grote afval uit de gratie (genade). Met andere woorden, het was en is de handeling van het zelf maken van beslissingen buiten de Eeuwige om wat zonde was en is.

Als het onze taak is als volgelingen van Yeshua (Nazareners) om te leren hoe we de wereld kunnen overwinnen, wat is dan de wereld? Yochanan (Johannes) vertelt ons dat al wat in de wereld is, vertegenwoordigt de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven.

Yochanan Aleph (1 Joh.) 2:16-17
 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van de Eeuwige doet, blijft tot in eeuwigheid.

Als al wat in de wereld is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is, dan zijn dit de dingen die we met Zijn hulp moeten overwinnen.

Er zijn parallellen tussen wat Havvah wenste van de Boom van Kennis, en wat Yochanan ons vertelt wat in de wereld is.

Goed om te eten (de maag)
Aangenaam voor het oog
Begerenswaardig om iemand wijs te maken
Lust van het vlees
Lust voor de ogen
Hoogmoed van het leven

De Boom van Kennis van Goed en Kwaad, is dus het symbool van de genoegens en bevrediging van de materiële wereld. Terwijl de dingen van de wereld begeerlijk zijn, en terwijl de Eeuwige ernaar verlangt ons al de goede dingen te geven, is het belangrijk dat we de juiste weg bewandelen in het verkrijgen ervan.

Mattithyahu (Mattheus) 6:31-33
 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van de Eeuwige en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

De Eeuwige verlangt ernaar ons alle geode dingen te geven, als we hem geduldig dienen. Terwijl we ons erop richten de Eeuwige te gehoorzamen moeten we geduldig en vol vreugde bidden met dankzegging.

Phillipim (Filippenzen) 4:6-7
 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij de Eeuwige; en de vrede van de Eeuwige, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Yeshua.

De Boom van Leven en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad stonden “in het midden” van de tuin. Dat betekent ze stonden in het middelpunt.

9b ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Indien de Hof van Eden ons leven hier in deze wereld vertegenwoordigt, dan vertegenwoordigt de Levensboom de eeuwige beloning die wij ontvangen wanneer wij Hem gehoorzamen. Dit staat voor de Eeuwige centraal in het doel en Zijn wil voor ons.

De Boom van Kennis vertegenwoordigt onze natuurlijke menselijke neiging om onze eigen beslissingen, gebaseerd op wat wij denken dat ‘goed’ of ‘kwaad’ is, te nemen. Deze aangeboren natuurlijke neiging staat centraal in ons wezen, maar deze moet worden overwonnen.

Door te nemen van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad betekent dat we in plaats van te luisteren naar de stem van de Eeuwige en te gehoorzamen aan Zijn geboden, we er in plaats daarvan ervoor kiezen onze eigen gedachten over wat ‘goed’ en ‘kwaad’ is te volgen. In essentie vertegenwoordigt, de Boom van Kennis van Goed en Kwaad onze natuurlijke vleselijke verlangens om ‘ons eigen ding te doen’, en om onze eigen beslissingen te nemen.

Zo natuurlijk als het is om te nemen van de Boom der Kennis speelt dit ons recht in de handen van Satan. Dit is precies de reden waarom Satan de vrouw verzocht om te nemen van de boom.

In 1904 schreef de vader van het moderne satanisme, de Engelsman Aleister Crowley, zijn “Boek van de wet”, waarin hij beweerde dat dit hem gedicteerd werd door Satan zelf. De eerste regel in zijn boek van die wet was:

“‘Doe wat je wilt’ dat is het geheel van de wet.”

Het idee van Satan is dat we zijn idee overnemen en niet zullen luisteren naar de Eeuwige Zijn stem of Zijn geboden gehoorzamen, maar dat we in plaats daarvan onze eigen wil doen.

Volgens Aleister Crowley en zijn zelfbenoemde volgeling, Professor Timothy Leary, zouden we altijd “ons eigen ding” moeten doen. En de reden daarvan is dat onze wil en de wil van de Eeuwige met elkaar overhoop liggen. Dus als we ons eigen ding doen zullen we de Eeuwige nooit horen of gehoorzamen.

In sommige christelijke kringen wordt het horen van en gehoorzamen aan de stem van de Eeuwige ook wel “in Hem zijn” genoemd. Het wordt ook wel “wandelen met Hem” genoemd. Wat het betekent om “met Hem te wandelen” is dat we goed luisteren naar Zijn stem die ons vertelt wat te zeggen, wat te doen, en zelfs wanneer en hoe het te doen. We hoeven niet langer voor onszelf beslissingen te maken, maar slechts Zijn leiding en begeleiding te zoeken bij alles.

Yeshayahu (Jesaja) 30:20-21
 De Eeuwigee zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die.

Wanneer we gered worden, moeten we de controle over ons leven aan Hem overdragen. ‘We geven het stuur over in Zijn hand’ als het ware. Of, zoals het spreekwoord van onze vaderen zegt: “Als de Eeuwige (Elohim) jouw co-piloot is, ruil dan van zitplaats”.

Leren horen en gehoorzamen naar de stem van de Eeuwige is geen ‘eenmalige’ gebeurtenis, waarna wij altijd perfect horen en gehoorzamen Zijn stem. Integendeel, het is een continu leerproces, en het vraagt een steeds grotere mate van inzet, betrokkenheid en toewijding om het volgende niveau te bereiken van de tests die we moeten doorstaan. Dit is zo omdat de Eeuwige ons geen “gemakkelijke weg” wil geven en geen “christelijke comfortzones”, maar Hij wil ons een of meer kansen geven om te groeien en om ons karakter te ontwikkelen.

Hoewel de lat steeds hoger komt te liggen, herinnert Shaul ons eraan dat de Eeuwige ons niet wil verpletteren, maar ons alleen een uitdaging geeft. Hij zal ons nooit meer geven dan we aankunnen. Daarom zal de Eeuwige ons samen met de proef of de verleiding ook een oplossing of een manier om te ontsnappen geven.

Qorintim Aleph (1 Cor.) 10:12-13
 Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

De redden dat Havvah (Eva) faalde voor haar test was dat ze luisterde naar de stem van verleiding; en vervolgens waarschijnlijk zonder n ate denken, deed wat goed was in haar ogen.

Zodra we zijn hersteld naar de genade door Yeshua, is de Eeuwige in staat om ons te behoeden tegen vallen.

Yehudah (Judas) 24-25
 Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

De manier waarop we kunnen voorkomen om te vallen is om onze blijvende relatie in Hem te beschermen, en door noch vooruit te lopen, noch achter te blijven.

Yochanan (Joh.) 15:4-8
Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.”

Yeshua is de Wijnstok. Door het zorgvuldig in Hem blijven, hebben we toegang tot de Boom van Leven, en kunnen we door de poorten in de stad binnengaan.

Hitgalut (Openbaring) 22:14-15
 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op {zij recht mogen hebben op-Letterlijk: hun macht zal zijn aan. } de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

Mogen we allemaal gezegend worden in alle situaties te horen en gehoorzamen naar Zijn stem, en leren om de verleidingen van het vlees waarvoor we worden geplaatst, met Zijn hulp te overwinnen, zodat we voor eeuwig in Zijn gunst zullen blijven.

In naam van Yeshua,

Amein.