De Bruid van JHWH

De “Bruid van Mashiach” is niet de gemeente

Voorwoord betreffend de Bruid van Mashiach

Er is een “vrouw van het lam, de bruid van Mashiach”, maar dat is niet de gemeente.

De Schrift stelt duidelijk dat de “de bruid, de vrouw des Lams” het heilige Jerusalem is.

Hitgalut (Openbaring) 21:9-10
“Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan”.

Het is niet mogelijk dat Openbaring 19:07 verwijst naar de gemeente (kerk)! Het moet iets anders zijn!
Als de gemeente (kerk) namelijk “de bruid van Mashiach” is dan moeten de christenen iets gedaan hebben om “zichzelf gereed” gemaakt te hebben of ze moeten het nog doen.

Hitgalut (Openbaring) 19:07 zegt:
“Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.”

Dit vereist dat er “werken” zouden moeten worden gedaan door christenen om verheerlijkt te worden, om gereed te worden, als gemeente van Mashiach. De Schrift zegt echter dat de gelovige rechtvaardig is gemaakt door Yeshua, en door Zijn offer geheiligd is. Alleen door geloof in Hem kan een mens gerechtvaardigd en geheiligd worden. Zo is dan, de gemeente (kerk), in Gods ogen al klaar.

Daarnaast zou, als de Gemeente (kerk) “de bruid, de vrouw des Lams” zou zijn, die engel Johannes iets anders hebben laten zien namelijk ‘de gemeente’ (kerk), en niet het Heilige Jerusalem.

Yeshua onderwees bovendien nergens dat Zijn lichaam ook zijn bruid is. En ook Shaul (Paulus) leert dit nergens.

De gelovigen uit de heidenen worden in de hele Briet Chadasjah (het hele Nieuwe Testament) herhaaldelijk genoemd als “zonen van God”, “het Lichaam van Yeshua” en “de kerk”, maar worden nergens “de bruid van Yeshua” genoemd.

======================================================

Uitleg

De Eeuwige zelf heeft zich Zijn uitverkoren volk, Israël, persoonlijk voor alle eeuwigheid uitgekozen en uitverkoren tot Zijn bruid.

Hosjea’ (Hosea) 2:19-20
“Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult JHWH Elohim kennen”.

Jesja’jahoe (Jesaja) 54:5
“Want uw Maker is uw Man, JHWH Elohim van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de Elohim van heel de aarde zal Hij genoemd worden”.

Als de Eeuwige zelf, zoals onder andere in Hosea, zegt dat Israël voor eeuwig Zijn bruid zal zijn kan het niet zo zijn dat Hij dat in Briet Chadasjah ongedaan maakt.
Maar hoe zit het dan met de gelovigen uit de volkeren?
Briet Chadasjah leert ons dat de gemeente het lichaam van Yeshua is.

Romim (Romeinen) 12:4-5
“Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Mashiach, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar”.

Maar ook Yeshua zelf zegt hierover iets. In onder andere Johannes 12:32 spreekt Hij uit wat Hij aan het kruis zal doen, of beter, wat er zal worden gedaan als Hij van de aarde verhoogd is:

Yochanan (Johannes) 12:32
“En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. (En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.)”

Als we deze tekst vanuit de grondteksten nader bestuderen en de Hebreeuwse uitleg overnemen zou er een andere vertaling naar voren komen die beter past in het handelen van de Eeuwige zelf. Een betere vertaling zou zijn:

“En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal JHWH Elohim allen in Mij plaatsen. (En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.)”

Met deze vertaling wordt ook beter duidelijk dat het lichaam van Yeshua bestaat uit de gelovigen uit de volkeren die, nadat ze in het graf gelegen hebben, weer met Hem, in Hem, in eeuwig leven opstaan met hun verheerlijkte lichaam. Naast dat dit uitleg geeft aan de onderhavige studie geeft dit tevens een beter inzicht in diverse andere delen van het onderwijs van Yeshua aangaande de behoudenis van de gelovigen. Zie hiervoor de andere studies op deze website.

In alle verzen van de Briet Chadasjah waar een vergelijking gebruikt wordt met Yeshua als bruidegom en de gemeente als bruid gaat het erom de eenheid van Hem en Zijn gemeente te beschrijven als dezelfde eenheid die er moet zijn tussen man en vrouw. Maar tevens wordt het daar gebruikt om vanuit de eenheid van Hem met Zijn gemeente, de eenheid tussen Hoofd (Yeshua) en Lichaam (de gemeente), en dus het belang van de trouw in en de onscheidbaarheid van het huwelijk te beschrijven. Nergens wordt de gemeente de bruid genoemd of als zodanig aangeduid.

Als Yeshua dus “weerkomt” (of beter gezegd “Als HaShem komt”) met Zijn gemeente, Zijn lichaam, dan komt Hij dus als bruidegom. De gemeente is het lichaam van de bruidegom en Yeshua is het hoofd van de bruidegom. En in Openbaring 21 zien we dat Hij komt voor Zijn Bruid, het Heilige Jerusalem.

Wat is dan dit Heilige Jerusalem als we eerder gezien hebben dat Israël de “Bruid voor eeuwig” is?

De Schrift leert dat Yeshua pas weerkomt als heel Israël naar Hem roept en er geen onbesnedene meer woont in Jerusalem:

Mattithyahu (Mattheüs) 23:37-39:
“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!”

Jesja’jahoe (Jesaja) 52:1
“Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! trek uw sierlijke klederen  aan, o Jeruzalem, gij heilige stad? want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen”.

De bruid uit Openbaring is dus het, door het offer van Yeshua, geheiligde (dan geheel gelovige) volk Israël dat woont in de geheiligde stad Jerusalem.

Dan zal het plan van de Eeuwige tot Zijn doel zijn gekomen!

De gehele schepping is dan terug naar de eenheid die JHWH Elohim van voor de grondlegging der wereld al voor ogen had.
Hijzelf, JHWH, is “één” geworden met Zijn Lichaam, bestaand uit alle gelovigen uit de volkeren, en Zijn Bruid, bestaand uit Israël en Jerusalem.