“de tegenstander van JHWH” versus “de Satan in onszelf”.

Wie is de tegenstander van יהוה die door Yeshua overwonnen is?

Velen onder U zullen zeggen: “vreemde vraag”. En ze zullen antwoorden dat hier Satan ter sprake komt.
Maar dat laatste is natuurlijk niet waar, maar is de vraag werkelijk zo vreemd als die lijkt?
Het kan toch niet zo zijn dat in het Heilige Koninkrijk van haShem er een tegenstander van haShem bestaat, of toch?
Misschien kunnen we de vraag anders formuleren:
Hoe of waarin herkennen we de tegenstander van יהוה om ertegen op te staan in geestelijke strijd?

Laten we eens een paar dingen benoemen en ze onder de loep nemen:
1               de VN, de EU, etc.
2               de media
3               de islam
4               het christendom
5               andere religies
6               vrijmetselarij

Dit zijn allemaal tegenstanders van haShem, maar geen van allen kunnen de “Satan” zijn aangezien het organisaties of religies betreft.
Wel kunnen we stellen dat het tegenstanders van hashem zijn die hun eigen macht nastreven en niet de eer en verheerlijking van hashem.

ad. 1
de VN is een humanistische organisatie die voortgekomen is uit de Volkerenbond. Inmiddels is ook de VN onderverdeeld in verscheidene organisaties. Maar allemaal zijn ze gestoeld op humanistische grondslag. De mens heeft hier dus de plaats van יהוה ingenomen in al zijn hoogmoed.

Het eerste gebod van יהוה luidt:
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
De VN en de vele andere vergelijkbare organisaties op deze wereld hebben echter zoals gezegd alleen nog oog voor de mens en hebben de mens op de troon geplaatst. We zien de gevolgen hiervan bijvoorbeeld heel sterk bij de UNHCR. Deze “vredesorganisatie” heeft inmiddels 93 resoluties aangenomen waarvan de overgrote meerderheid zijn gericht tegen het enige democratische land dat zij veroordelen namelijk Israël.
Landen die het met de mensenrechten en geloofsvrijheid niet zo nauw nemen krijgen nauwelijks of geen aandacht. Sterker nog: veel terroristische staten en organisaties krijgen zelfs steun.
Hetzelfde geldt voor organisaties als de EU, de VS, de OESO, etc.
Zijn dit tegenstanders van יהוה?
Jazeker zijn ze dat!

Ad. 2
De media zijn ook inmiddels verworden tot de spreekbuis van de tegenstanders van יהוה. Er is geen enkel geluid te horen dat het geloof in יהוה ondersteund, er zijn geen media die Israël als volk ondersteunen (ook niet als land overigens). Onder het mom van tolerantie en multicultureel worden de normen en waarden graag aan de kant geschoven. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar. Het geweld op straat en in huis, de criminaliteit, het gebrek aan wederzijds respect, etc. nemen hand over hand toe. En de daders? Ach het zijn arme mensen die een slechte jeugd hebben gehad of wat dies meer zij. En de media? Ze blijven het ondersteunen. Je hoort wel geluiden dat er iets aan gedaan moet worden maar net zo snel wordt er achteraan gezegd dat het tolerant en multicultureel en politiek correct moet.
Hoe was ook weer het gezegde? Zachte heelmeesters ……..
En de media gaan maar door met gif strooien in de harten en gedachten van mensen via radio, televisie, bladen, internet etc.
Is dit een tegenstander van de Eeuwige? Wis en waarachtig, ze zijn niet slechts de spreekbuis van de tegenstanders van הוה nee, ze zijn de tegenstanders!

Ad. 3
De islam leert dat god geen zoon heeft, predikt geweld (Hebreeuws voor geweld is: hamas), onderdrukking van vrouwen en andersdenkenden, verheerlijkt straffen als amputaties, steniging en ophanging. En zo kunnen we nog even doorgaan. En het belangrijkste streven is islamisering door geweld van de hele wereld.
Is dit een godsdienst van liefde? Heeft dit ook maar iets te maken met יהוה?
Absoluut niet! Het is eigenlijk de grootste tegenstander van de Eeuwige op dit moment. Maar niet voor altijd, Baruch HaShem!
Het gesprek met moslims is heel belangrijk, zowel om elkaar beter te begrijpen en elkaar als medemens te blijven zien maar vooral om als gelovige in יהוה de bevrijding en liefde van Hem, de God van Abraham, Izaäk en Jacob,  in Yeshua  door te geven. 
En het blijft net zo hard nodig, om de ware aard van de islam te ontmaskeren: een totalitair systeem, wat overal de democratie misbruikt om tot het kalifaat te komen.
Hier ligt een taak voor ons als gelovigen, maar net zo goed voor liberaal denkende  mensen zonder religie.
 Hoort u bij de berustenden en/of bij de “islamieten die ons land overspoelen als het islampaard van Troje”  of staat u op voor de vrijheid van ons land voor alle mensen? Laat dat dan merken door actief te worden.
 Maak u los uit de “stilzwijgende meerderheid” en sta voor יהוה, voor redding van hen die verloren dreigen te gaan en voor onze vrijheid.
 Iedereen, zeker ook moslims, zijn uitgenodigd hierin mee te doen en te denken.
 Er staat niet voor niets geschreven: “Jesaja 19:23-25:  Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!“.  Shalom.

Ad. 4
Is het christendom een tegenstander van יהוה?
Ik ben bang dat we moeten constateren dat het antwoord bevestigend is.
Wat zegt iemand die stelt “ik ben een christen” bijvoorbeeld?
De persoon zegt in feite dat hij/zij een gezalfde volgt. Maar welke dan? Abraham? Mozes? David? Samuel? Ezechiël? Salomo? Jesaja? Zij allen en vele anderen waren gezalfden.
En waarom worden nog steeds eigen feesten gevierd in plaats van de feesten die יהוה heeft ingesteld? Waarom zijn deze allemaal verschoven naar feestdagen van afgoden en wordt daaraan krampachtig vastgehouden?
En sommige kerken of geloofsgemeenschappen gaan zelfs nog verder en vereren andere heiligen dan יהוה. Ze stellen andere goden voor zich. Of nog gekker: ze gebruiken overleden dierbaren als middelaars tussen hen en יהוה. En wat zegt de Eeuwige hierover in Zijn woord: er is maar één Middelaar! Yeshua haMashiach, de Zoon van יהוה ofwel יהוה zelf!!
Laten we bidden en hopen dat velen zich zullen bekeren en dat Yeshua bij Zijn komst bevestigend kan antwoorden op Zijn eigen vraag: “zal Ik nog het ware geloof vinden op aarde?
Het is een ramp maar grote delen van het christendom behoort tot de vijanden van יהוה. Het is niet voor niets dat de kerken leeglopen en geloofsgemeenschappen geen stand meer houden.

Ad. 5
Andere religies spreken voor zich. Het aanbidden en vereren van andere goden dan יהוה is iets van de tegenstander. Als zelfs de schepping zelf al de Godheid van יהוה verkondigd wanneer dat nodig is dan kan een andere god alleen ingegeven worden door satan zelf.

Ad. 6
De vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties spreken ook voor zich. De symboliek van ״satan״ zelf zit overal in verweven. Zelfs bekende politici maken geen V symbool meer maar maken het symbool van satan met hun handen als ze groeten. Het streven naar een nieuwe wereldorde gaat in rasse schreden voorwaarts e de massa volgt als makke schapen.
De vrijmetselarij, iluminati, Bilderberggroep, etc. zijn al zo ver in de samenleving binnengedrongen dat de meesten het niet eens meer opmerken. En als het al opvalt wordt het door de media of eerdergenoemde stromingen heel snel bedekt.

Laten we opstaan en de wapenrusting aandoen het tweesnijdend zwaard oppakken en deze tegenstanders tegemoet treden.

Blijft dus de grote vraag:
Wie of wat is de satan, שטן?

שטן betekent letterlijk: “iemand of iets dat weerstand biedt”. Is hij de gevallen engel des lichts die door haShem uit Zijn Koninkrijk is geworpen om de macht op aarde over te nemen?
Gevallen engel zijn in Abrahamitische religies engelen die uit de hemel werden verbannen. De term komt niet voor in de Tenach, deBriet Chadasjah of de Koran, maar wordt gebruikt om boodschappers aan te duiden die uit de hemel werden geworpen. Waarom is er dan een satan? Waarom bestaat er een wezen wiens naam onder andere aanklager betekent? Een ‘duivel’, wat lasteraar betekent, een ‘misleider van de hele wereld’ (Openbaring 12:9), een ‘vorst van deze wereld’ (Johannes 12: 31; 14:30; 16:11), een ‘god van deze eeuw’ (2 Korintiërs 4:4), een ‘prins van de macht der lucht’ (Efeziërs 2:2), een ‘Beëlzebul, de aanvoerder der demonen’ (Mattheüs 12:24)? Waar komt hij vandaan?
De brieven van Judas en 2 Petrus lijken ons aanwijzingen te geven. Judas, vers 6, zegt: ‘De engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’ En 2 Petrus 2 vers 4 zegt: ‘God heeft de engelen niet gespaard toen zij zondigden, maar heeft hen in de hel geworpen en overgegeven aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden.’ Echter deze twee aanwijzingen maken duidelijk dat deze engelen (boodschappers) geen macht in deze wereld hebben.

Wat is er aan de hand? “wie is die iemand of iets dat weerstand biedt”

Duidelijk is inmiddels dat er geen engel of wezen is dat van buiten onszelf weerstand biedt tegen יהוה.
Er is dus maar een mogelijkheid over: “Satan, שטן” is die kracht in onszelf die weerstand biedt tegen het deel icons dat vervuld is met de Ruch haKodesh van haShem.
Daarom staat er ook geschreven:  “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”. Efeze 6:12
Als je goed leest zijn dit de aanklagers, duivel, etc zoals in de bovengenoemde teksten al zijn benoemd.. Deze verleiders zijn dus een deel van onszelf die ons van haShem proberen af te leiden.
MAAR:
Wees niet bevreesd: Yeshua haMasjiach heeft al deze misleiders al overwonnen en wij als vrijgekochten door Zijn verzoening zijn “Meer dan overwinnaars”.
Daarom staat er ook geschreven: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” Johannes 14:12

Wat bedoelde Johannes toen hij schreef: “en hij zal grotere doen dan deze”. Het is een geweldige boodschap die Yeshua voor ons mogelijk heeft gemaakt namelijk:
Yeshua zond de machten en krachten weg, maar in Zijn Kracht van Emoenah zenden we ze niet weg maar behalen we een allesvernietigende overwinning over hen!

Yeshua, niemand minder dan יהוה, heeft overwonnen en ons die overwinning doorgegeven!

Laten we deze overwinning proclameren op de wereld met onze houding door te leven naar Tora.