de tegenstander van JHWH

Wie is de tegenstander van JHWH die door Yeshua overwonnen is?

Velen onder U zullen zeggen: vreemde vraag. En ze zullen antwoorden dat hier Satan ter sprake komt.
En dat laatste is natuurlijk waar, maar is de vraag werkelijk zo vreemd?
Misschien kunnen we de vraag anders formuleren:
Hoe of waarin herkennen we de tegenstander van JHWH om ertegen op te staan in geestelijke strijd?

Laten we eens een paar dingen benoemen en ze onder de loep nemen:
1               de VN, de EU, etc.
2               de media
3               de islam
4               het christendom
5               andere religies
6               vrijmetselarij

ad. 1
de VN is een humanistische organisatie die voortgekomen is uit de Volkerenbond. Inmiddels is ook de VN onderverdeeld in verscheidene organisaties. Maar allemaal zijn ze gestoeld op humanistische grondslag. De mens is hier dus in de plaats van JHWH komen te staan.

Het eerste gebod van JHWH luidt:
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
De VN en de vele andere vergelijkbare organisaties op deze wereld hebben echter zoals gezegd alleen nog oog voor de mens en hebben de mens op de troon geplaatst. We zien de gevolgen hiervan bijvoorbeeld heel sterk bij de UNHCR. Deze “vredesorganisatie” heeft inmiddels 93 resoluties aangenomen waarvan de overgrote meerderheid zijn gericht tegen het enige democratische land dat zij veroordelen namelijk Israël.
Landen die het met de mensenrechten en geloofsvrijheid niet zo nauw nemen krijgen nauwelijks of geen aandacht. Sterker nog: veel terroristische staten en organisaties krijgen zelfs steun.
Hetzelfde geldt voor organisaties als de EU, de VS, de OESO, etc.
Zijn dit tegenstanders van JHWH?
Jazeker zijn ze dat!

Ad. 2
De media zijn ook inmiddels verworden tot de spreekbuis van de tegenstanders van JHWH. Er is geen enkel geluid te horen dat het geloof in JHWH ondersteund, er zijn geen media die Israël als volk ondersteunen (ook niet als land overigens). Onder het mom van tolerantie en multicultureel worden de normen en waarden graag aan de kant geschoven. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar. Het geweld op straat en in huis, de criminaliteit, het gebrek aan wederzijds respect, etc. nemen hand over hand toe. En de daders? Ach het zijn arme mensen die een slechte jeugd hebben gehad of wat dies meer zij. En de media? Ze blijven het ondersteunen. Je hoort wel geluiden dat er iets aan gedaan moet worden maar net zo snel wordt er achteraan gezegd dat het tolerant en multicultureel en politiek correct moet.
Hoe was ook weer het gezegde? Zachte heelmeesters ……..
En de media gaan maar door met gif strooien in de harten en gedachten van mensen via radio, televisie, bladen, internet etc.
Is dit een tegenstander van de Eeuwige? Wis en waarachtig!

Ad. 3
De islam leert dat god geen zoon heeft, predikt geweld (Hebreeuws voor geweld is: hamas), onderdrukking van vrouwen en andersdenkenden, verheerlijkt straffen als amputaties, steniging en ophanging. En zo kunnen we nog even doorgaan. En het belangrijkste streven is islamisering door geweld van de hele wereld.
Is dit een godsdienst van liefde? Heeft dit ook maar iets te maken met JHWH?
Absoluut niet! Het is eigenlijk de grootste tegenstander van de Eeuwige op dit moment.
Het gesprek met moslims is heel belangrijk, zowel om elkaar beter te begrijpen en elkaar als medemens te blijven zien maar vooral om als gelovige in JHWH  de bevrijding en liefde van Hem, de God van Abraham, Izaäk en Jacob,  in Yeshua  door te geven. 
En het blijft net zo hard nodig, om de ware aard van de islam te ontmaskeren: een totalitair systeem, wat overal de democratie misbruikt om tot het kalifaat te komen.
Hier ligt een taak voor ons als gelovigen, maar net zo goed voor liberaal denkende  mensen zonder religie.
 Hoort u bij de berustenden en/of bij de “islamieten die ons land overspoelen als het islampaard van Troje”  of staat u op voor de vrijheid van ons land voor alle mensen? Laat dat dan merken door actief te worden.
 Maak u los uit de “stilzwijgende meerderheid” en sta voor JHWH, voor redding van hen die verloren dreigen te gaan en voor onze vrijheid, voordat we ook hier een “Arabische lente” krijgen.
 Iedereen, zeker ook moslims, zijn uitgenodigd hierin mee te doen en te denken.
 Shalom.
Voor meer informatie zie: www.Tora-Yeshua.nl

Ad. 4
Is het christendom een tegenstander van JHWH?
Ik ben bang dat we moeten constateren dat het antwoord bevestigend is.
Wat zegt iemand die stelt “ik ben een christen” bijvoorbeeld?
De persoon zegt in feite dat hij/zij een gezalfde volgt. Maar welke dan? Abraham? Mozes? David? Samuel? Ezechiël? Salomo? Jesaja? Zij allen en vele anderen waren gezalfden.
En waarom worden nog steeds eigen feesten gevierd in plaats van de feesten die JHWH heeft ingesteld? Waarom zijn deze allemaal verschoven naar feestdagen van afgoden en wordt daaraan krampachtig vastgehouden?
En sommige kerken of geloofsgemeenschappen gaan zelfs nog verder en vereren andere heiligen dan JHWH. Ze stellen andere goden voor zich. Of nog gekker: ze gebruiken overleden dierbaren als middelaars tussen hen en JHWH. En wat zegt de Eeuwige hierover in Zijn woord: er is maar één Middelaar! Yeshua haMashiach, de Zoon van JHWH ofwel JHWH zelf!!
Laten we bidden en hopen dat velen zich zullen bekeren en dat Yeshua bij Zijn komst bevestigend kan antwoorden op Zijn eigen vraag: “zal Ik nog het ware geloof vinden op aarde?”
Het is een ramp maar grote delen van het christendom behoort tot de vijanden van JHWH. Het is niet voor niets dat de kerken leeglopen en geloofsgemeenschappen geen stand meer houden.

Ad. 5
Andere religies spreken voor zich. Het aanbidden en vereren van andere goden dan JHWH is iets van de tegenstander. Als zelfs de schepping zelf al de Godheid van JHWH verkondigd wanneer dat nodig is dan kan een andere god alleen ingegeven worden door satan zelf.

Ad. 6
De vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties spreken ook voor zich. De symboliek van satan zelf zit overal in verweven. Zelfs bekende politici maken geen V symbool meer maar maken het symbool van satan met hun handen als ze groeten. Het streven naar een nieuwe wereldorde gaat in rasse schreden voorwaarts e de massa volgt als makke schapen.
De vrijmetselarij, iluminati, Bilderberggroep, etc. zijn al zo ver in de samenleving binnengedrongen dat de meesten het niet eens meer opmerken. En als het al opvalt wordt het door de media of eerdergenoemde stromingen heel snel bedekt.

Laten we opstaan en de wapenrusting aandoen het tweesnijdend zwaard oppakken en de satan en consorten tegemoet treden.

Yeshua, niemand minder dan JHWH, heeft overwonnen!

Laten we deze overwinning proclameren op de wereld met onze houding door te leven naar Tora.