Christendom; Kosher?

Vaak zonder het te weten volgen christenen aan Grieks-Romeinse cultus van namen, termen en feesten, allemaal volledig overgenomen uit occulte afgod bronnen, maar zorgvuldig ingepast of gemixt met ideeën en personen uit de Hebreeuwse Geschriften. Constantijn legde met geweld zijn beleid op om alle zaken die overeenkomen met het Judaïsme, inclusief Thora, te vermijden.

Het mixen of samenvoegen van praktijken en geloven noemt men syncretisme. 

 

Deze ketterijen begonnen door de leer van Simon Magus, en werden uiteindelijk de instelling die bekend is als het rooms-katholicisme. Dit Grote Schisma produceerde de oosters-orthodoxe katholicisme, en later werd door de Reformatie in de 16e eeuw de beweging verder gefragmenteerd; maar veel bleef fout van de naleving van de vroege “kerkvaders” en hun geschriften.

Deze kerkvaders vervolgden en verachtten de eerste volgelingen van Yeshua, de Nazareners, en ze schreven zo over ons. Zij beschouwden ons als ketters, omdat we gehoorzamen aan de Thora, en verwierpen het leergezag (Didascalia) in Alexandrië.

 

Elk detail van Schriftuurlijke naleving werd nagelaten door de kerkvaders en vervangen door nieuwe plechtigheden die uit heidense bronnen werden aangenomen c.q. overgenomen.

Ze geven dit zelfs ook veelal nog toe. Met, door de eeuwen heen, vakkundig gemaakte redeneringen werden de voorheen occulte vieringen gecamoufleerd of verpakt in nieuwe betekenissen.

 

Voorbeelden:

Sacramenten  – Yeshua heeft ze nooit bevolen, er nooit direct of indirect op gezinspeeld, of ook maar iets ervan genoemd. Zij voegen toe aan de Thora, in tegenstelling van wat Deut. 12 zegt.

Zondag – de Dag van de Zon. Veel andere vreemde festivals werden uitgevonden, allen aanpassingen van de voormalige zonne aanbiddingen.

Paasdag – Oud-Engels, Eastertide; het heidense feest van het impregneren van Moeder Aarde door de stralen van de lente zon. Ishtar, Ostara, Astarte, Eostre, Asherah, Eastron, Astharoth, en andere namen werden ook gebruikt voor deze occulte godheid. Het werd overgenomen om te verwijzen naar de dag van de opstanding van Yeshua. Onderzoek van de term in elke encyclopedie leidt tot de conclusie dat Pasen de juiste naam is van de heidense koningin van de hemel.

Kerstmis – Het winter zonnewende festival, herdacht als de Geboorte van de zon, opnieuw bedacht door Dionysius Exiguus in 525 na Chr., nu gepromoot als de geboortedag van de Messias van Israël. Kransen (baarmoeder), bomen (fallussen), klatergoud (sperma) & ballen (testes) werden gebruikt om de seksuele aspecten van dit heidense ritueel te visualiseren. De boom was een altaar, waar de offers werden geplaatst voor de godheid (Asherah).

De baarmoeder kransen vertegenwoordigen Baal, en de fallus bomen vertegenwoordigen Asherah. Dit is een praktijk die is overgenomen van de oude Kanaänieten, in het bijzonder de leer van Izebel (Openbaring 2).

 

Uiteindelijke stelling:

De Messias van Israël heeft geen van de hierboven genoemde praktijken genoemd of gehouden.

 

1 Joh. / Yochanan 2:3-6

“En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.” 

 

Als we wandelen zoals Yeshua deed, doen we de dingen die Hij deed, en nemen we de vieringen waar die Hij heeft waargenomen, overeenkomstig het Woord van YHWH, Thora.

Hij leefde als voorbeeld voor ons leven. Hoe kan het dan goed en passend zijn voor ons om alle dingen die Hij deed te negeren, en vervolgens Kerstmis, Pasen, Zondag en andere vieringen – vieringen overgenomen uit heidense occulte culturen – te omarmen?

 

Dit korte essay is bedoeld om de duisternis en misleiding die de wereld heeft binnengehaald bloot te leggen.

 

“Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht -want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid- en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.”   Efe. 5:7-11

Het probleem van georganiseerde geloof groepen is hun leergezag.

Dat ze niet het gezag van het Woord van YHWH erkennen blijkt uit het feit dat ze Zijn Woord niet doen en het niet gebruiken om Hem te gehoorzamen.

Ze doen alles wat Hij zei dat ze niet moeten doen.

Christenen zijn dienaren van degene die ze gehoorzamen (overgenomen afgoden), en ze gehoorzamen zeker niet YHWH. Hen wordt zelfs geleerd om elke vorm van “Judaïsme” te voorkomen.

 

De Tien Geboden worden gemeden.

Vraag: Wie zou zulke dingen onderwijzen?

Antwoord: de draak.

 

Yeshua is niet Baäl (de HERE).

Zondag is niet onze rustdag. De wereld is op een dwaalspoor gebracht in 321 door Constantijn (in 365 bekrachtigd door de Raad van Laodicea).

Kerstmis is de oude wedergeboorte van de Zonne godheid, bedekt met gebeurtenissen die geplukt zijn uit de Schrift die zich over een periode van 2 jaar uitstrekten.

Het bezoek van de “Wijzen” was 2 jaar nadat Yeshua was geboren in Bethlehem.

Pasen is de grote hoer, Ishtar – en die heeft geen Pascha.

 

Yeshua zegt meermaals; “Volg Mij”, hetgeen betekent “wordt als Ik”.

Het Christendom weigert dit omdat men het passen in de zelfgemaakte cultuur en maatschappij, gezien hun argumenten, blijkbaar belangrijker vindt dan het gehoorzamen van YHWH.