de eerste vijf Zegels

Het is ons doel te proberen de chronologie van de eindtijd te verklaren. Omdat we erop willen letten de volgorde van de gebeurtenissen correct weer te geven beginnen we met de zegels en komen we in een later hoofdstuk terug op de opnames ofwel “inzameling”.

Openbaring maakt gebruik van twee literaire apparaten: een verhaallijn en hoofdstukken met aanvullende details.
De verhaallijn is precies wat het zegt: een chronologie van de gebeurtenissen over de gehele eindtijd, netjes de ene direct na de andere.
De aanvullende hoofdstukken met extra details geven ons alleen meer informatie. Enkele van deze hoofdstukken met aanvullende details over eindtijd gebeurtenissen bespreken we ook later, maar de eersten spreken over oude gebeurtenissen en geven ons meer achtergrond informatie, zodat we beter kunnen begrijpen wat er gaande is. Als we onderscheidt maken tussen de passages die behoren tot de verhaallijn, en die welke ons alleen extra informatie willen geven, vertelt het verhaal van Openbaring zich bijna als vanzelf.

Als we de extra detail hoofdstukken voor het moment even apart zetten komt de verhaallijn als volgt naar voren:

 1. Zegels 1 tot en met 7
 2. Trompetten 1 tot en met 7
 3. Donders (onderdeel van de zesde Trompet)
 4. Schalen 1 tot en met 7
 5. Armageddon (Gog 1, het Feest van het Huwelijk)
 6. Wildernis van de volken en de inzameling
 7. Duizendjarig vrederijk
 8. Gog 2
 9. Aarde gaat voor een korte tijd verder
 10. Definitieve terugkeer van Yeshua (2 Peter 3:10)
 11. Witte troon oordeel
 12. Nieuwe aarde

 

In dit hoofdstuk bespreken we de eerste vijf zegels. De eerste 4 zegels introduceren elk een “paard” met elk een andere kleur. Dit zijn ongetwijfeld dezelfde paarden die we ook zagen in Zacharia, de vier geesten van de hemel.

Zacharia 6:1-8
“Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, vier wagens kwamen tevoorschijn tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze wagens, mijn Heere? Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de vier winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor JHWH van heel de aarde hebben gestaan. Die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het noorden; de witte paarden trekken uit, hen achterna, en de gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan, want Hij had gezegd: Ga, ga het land door. Toen gingen zij het land door. Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden, hebben Mijn geest doen rusten in het land van het noorden.”

Vers 5 vertelt ons dat de vier paarden de vier “winden van de hemel” (in KJV “spirits of heaven”) zijn die eropuit trekken van de plaats waar zij voor יהוה van heel de aarde hebben gestaan. Zoals we zullen zien zijn deze “winden” (“geesten”):

 1. Rood: Marxisme, populisme, en democratie.
 2. Zwart: Bankwezen en coöperatief speculatief kapitalisme.
 3. Wit: Katholicisme en “de Kerk”
 4. Gevlekte (ook veel vertaald met “vaal” of “groen”): geassocieerd met de islam (dat wil zeggen, “onderwerping” aan de wil van de Geest)

In deze passage zien we een grof overzicht van een groot deel van de wereldgeschiedenis. In deze geschiedenis zien we dat terwijl de verstrooide Israëlieten naar alle delen van de aarde verstrooid warden, de Efraïmieten door de eeuwen heen migreerden, door de opkomst en ondergang van wereldrijken heen, naar het noorden en westen om zich uiteindelijk te vestigen in wat later het protestantse Noordwest-Europa werd.

Er bestaat een bijzondere relatie tussen het zwarte paard (coöperatief speculatief kapitalisme en verovering) en het witte paard (christendom). Als eerste verspreiden de Romeinse legioenen zich naar het noorden van Europa, op zoek naar rijkdom en land, en vervolgens volgden katholieke missionarissen hen voor het opzetten van kerken, en het maken van bekeerlingen. Daarna ontdekte Columbus de nieuwe wereld, de Europese koningen zonden avonturiers naar de nieuwe landen om ze te claimen voor hun koninkrijken, en vervolgens volgden de kolonisten en missionarissen. In elk geval ging eerst het zwarte paard op zoek naar macht en rijkdom, en vervolgens werden ze gevolgd door de “kerken”. יהוה zegt dat deze combinatie “rust gaf aan (Zijn) Geest in het Noorderland”.

In vers 6 zien we de gevlekte (ook veel vertaald met “vaal” of “groen”) paarden (die de islam vertegenwoordigen) naar het Zuiderland gaan. Oorspronkelijk verspreidde de islam zich naar het zuiden naar het Arabisch schiereiland, en vervolgens naar Afrika. Het was pas later dat de islam zich verspreidt naar het oosten en dan uiteindelijk naar Europa.

Dezelfde kleuren van paarden verschijnen opnieuw in Openbaring,

De meeste moslimlanden hebben groen in hun vlag, en groen wordt gebruikt als een symbool voor de islam in het algemeen. Dit is vergelijkbaar met hoe rood wordt gebruikt als symbool voor het marxisme, en wit wordt gebruikt als een symbool voor de kerk, terwijl men zou kunnen zeggen dat de rijken der aarde en de bankiersfamilies (zwart paard) “harten zo zwart als steenkool” hebben.

Zegel 1: Wit paard.

In Openbaring 19:11, rijdt Yeshua op een wit paard. Echter, het witte paard van het eerste Zegel is het paard van de antichrist, omdat zijn ruiter “overwinnend en om te overwinnen” uittrok. Het paard vertegenwoordigt het pausdom en de Kerk, dat bedoeld is om de wereld te veroveren en te domineren door ieder mogelijk middel. Dit paard draagt een kroon die symbolisch staat voor de overheidsmachten, en zoals we weten heerst het pausdom over de Verenigde Naties (VN), die eraan werkt om een wereldkerk, genoemd United Religions Initiative (URI) vast te stellen. Dit paard werd losgelaten in ongeveer 325 na Chr.

Hitgalut (Openbaring) 6:1-2
“En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”

Zegel 2: Rood paard.

In het bestuurlijk denken vanuit Torah bespreken we de plaats van het geloven in communalisme binnen het Levitische priesterschap. Het rode paard in deze passage vertegenwoordigt echter het seculiere marxisme en de democratie. De meeste marxistische overheden hebben, net als veel democratische overheden, rood in hun vlaggen. Daarom zit er bijvoorbeeld rood in de Nederlandse vlag. Rood is wereldwijd een symbool voor het marxisme, het socialisme en de populistische democratie.

Hitgalut (Openbaring) 6:3-4
“En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.”

Zegel 3: Zwart paard.

Bankieren (handel met geld en rente, en speciaal het centraal bankieren) is onder broeders verboden in Deuteronomium 23:19-20.

Devarim (Deuteronomium) 23:19-20
“U mag van uw broeder geen rente vragen: rente over geld, rente over voedsel of rente over enig ding waarover men rente betaalt. Van de buitenlander mag u rente vragen, maar van uw broeder mag u geen rente vragen, opdat JHWH, uw Elohim, u zegent in alles wat u ter hand neemt in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.”

Omdat de Joden de christenen niet zien als hun broeders hebben ze er geen moeite mee christenen rente op te leggen. Van hun kant waren de christelijke naties graag bereid om te lenen van de joden, ook al moet duidelijk zijn dat de lener de knecht is van de uitlener. Dus de christelijke naties maakten zich vrijwillig tot “slaven” van hun joodse bankiers en kredietverstrekkers.

Mishle (Spreuken) 22:7

“Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf van de uitlener.”

Eeuwenlang hebben de christelijke koningen periodiek geëist dat de joodse bankiers in hun land al hun rijkdom afstonden of er dreigde uitzetting (en het verlies van hun rijkdom). Echter, na de Verlichting van de 17e en 18e eeuw en de daaropvolgende Joodse emancipatie werden de Joden beschouwd als burgers van de landen waarin ze leefden, waardoor deze tactiek niet meer werkte. Nu konden de joodse bankiersfamilies zoveel rijkdom verzamelen dat de christelijke naties naar hen toe moesten komen om hun oorlogen (die de joodse banken families bereid waren te financieren tegen een prijs) te financieren. Kijk nu snel een paar jaar vooruit en pas een aantal verfijningen toe en we hebben de Verenigde Staten Federal Reserve, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese centrale bank, en allerlei andere instellingen die immense mondiale macht leggen in de handen van de joodse bankiers elites. En om de zaken nog erger te maken, deze elite bankiersfamilies hebben naar verluidt sterke banden met de Illuminatie en het occultisme.

Na de Verlichting vergaten de christelijke naties maar wat graag dat de Torah vraagt om een theocratie en dus installeerden ze de Rode paard democratieën en “democratische republieken”. En omdat de macht wordt geacht voort te vloeien uit de wil van het volk, hebben de mensen geleerd dat ze legaal kunnen stelen door zichzelf geld toe te kennen en over andermans geld te besturen.

“When the people find they can vote themselves money, that will herald the end of the republic.” — Benjamin Franklin

Vanaf 2012 na Chr. hebben deze mensen zelf naar een enorm overheidstekort toe gewerkt, dat op dit moment niet meer kan worden terugbetaald. Het logische einde kan alleen zijn dat de munten instorten (als niet ook nog een economische ineenstorting volgt). Behoudens tussenkomst van יהוה zal dit ongetwijfeld leiden tot een enorme hoeveelheid doden en menselijk lijden.

Hitgalut (Openbaring) 6:5-6
“En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.”

Vrije markteconomie is goed, maar alleen zo lang als de mensen oprecht verlangen om יהוה te dienen. Het zwarte paard verschijnt echter niet om יהוה te dienen net zomin als het witte paard יהוה eerlijk dient. Degenen die zijn bezeten door de geest van het zwarte paard zijn alleen (echt) bezorgd over de Mammon.

Sommige uitleggers geloven ook dat deze passage verwijst naar de beurzen, die kopen, verkopen en handel drijven in alles, zonder oog te hebben voor ook maar iets anders dan de winst.

Zegel 4: Groen, vaal, grauw of gevlekt paard.

Het woord dat hier in de Griekse grondtekst wordt gebruikt is “chloros” dat verwijst naar de kleur groen (zoals in chlorofyl). Hiermee wordt verwezen naar de islam. De moslims bezetten nu al ongeveer een kwart van de aarde, en zij veroorzaken dood door het zwaard en honger waar ze ook komen en naartoe gaan. Hoewel het Lam al het vierde zegel geopend heeft zullen we nog veel meer islamitische vernietiging zien in de toekomst.

Hitgalut (Openbaring) 6:7-8
“En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.”

Zegel 5: De martelaren die schreeuwen om gerechtigheid.

Bij het vijfde zegel schreeuwen de martelaren om gerechtigheid. Ze worden gevraagd nog te wachten omdat nog meer gelovigen moeten sterven voordat hun bloed kan worden gewroken. Wellicht zitten we op dit moment ofwel in ofwel vlak voor dit vijfde zegel, omdat de eerste vier zegels al open zijn en we het zesde zegel nog niet hebben gezien?

Hitgalut (Openbaring) 6:9-11
“En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van Elohim, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”

Vers 11 zegt ons dat een aantal van hun mededienstknechten en broeders ook gedood zouden worden zoals zij zijn gedood. Zoals we later zullen zien verwijst dit naar de “grote menigte in het wit gekleed, die komen uit de grote verdrukking”.

Hitgalut (Openbaring) 7:13-14
“En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.”

Als we Openbaring lezen is het essentieel dat we onze gedachten op het hemelse richten in plaats van op het aardse. In het natuurlijke zullen de dingen er vreselijk uitzien, maar toch zal het in het hemelse een glorieuze tijd zijn, als de grootse plannen van יהוה voor het heiligen en reinigen van Zijn volk vrucht zal dragen.