De grote verdrukking

In voorgaande hoofdstukken hebben we uitgelegd waarom er waarschijnlijk een met opzet uitgelokte kernoorlog zou kunnen plaatsvinden bij het zesde zegel. Dit zal ertoe leiden dat mensen zullen eisen dat de VN komt en met volle kracht ingrijpt, en een einde maakt aan verdere nucleaire oorlog(en). De meeste, zo niet alle, soevereine nationale regeringen zullen zich hieraan onderwerpen. Het zevende zegel zou deze opstanding in macht van de VN kunnen vertegenwoordigen, maar wat het zevende zegel ook vertegenwoordigt, als het zevende zegel wordt geopend zal er “stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang” zijn. Eerder hebben we uitgelegd hoe dit 20 jaar en 10 maanden zou kunnen betekenen. Dit zou de VN ruim de tijd geven om mensen te leren dat de reden dat ze in het zesde zegel bloot stonden aan een nucleaire oorlog de “religieuze fundamentalisten” waren. Als de mensen geloven dat fundamentalistische religieuze overtuigingen leiden tot een nucleaire oorlog, zullen ze veel gemakkelijker overgaan tot de uitschakeling van iedereen die in de Schrift gelooft. Dan, nadat het half uur stilte voorbij is, zegt vers 5 dat er donder, bliksem en een aardbeving zullen zijn. Deze vertegenwoordigen de tumult en de wereldwijde crisis.

Hitgalut (Openbaring) 8:1-6
“En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die vóór Elohim stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór Elohim. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.”

Op dit moment zijn er zeven boodschappers (engelen) aan wie zeven bazuinen gegeven zijn. Als de eerste klinkt begint de verdrukking. We zullen de nummers later uitleggen, maar op dit moment staan we aan het begin van 7 jaar verdrukking, met in de laatste helft van deze periode de benauwdheid voor Jakob.

Mattityahu (Mattheüs) 24:4-14
“En Yeshua antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.”

In vers 15 vertelt Yeshua ons dat als we de “gruwel van de verwoesting” zien staan op de heilige plaats (dat wil zeggen, de Tempelberg), moeten zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, omdat de grote verdrukking zal beginnen. Omdat Yeshua zegt om uit Judea te vluchten en naar de Bergen te rennen, zouden we kunnen denken dat de verdrukking in het land Israël veel erger zal zijn dan daarbuiten. veel erger

Mattityahu (Mattheüs) 24:15-22
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.”

In vers 22 zegt Yeshua dat de verdrukking zo erg zal zijn dat tenzij Jahweh die verkort, geen vlees deze zal overleven, maar JHWH zal deze verkorten ter wille van de uitverkorenen. Dit zegt ons dat ook de uitverkorenen door de verdrukking moeten gaan (anders zou er geen reden voor JHWH zijn om die te verkorten).

Yeshua zegt ook dat er vele valse messiassen en valse profeten zullen opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, in een poging de uitverkorenen te misleiden.

Mattityahu (Mattheüs) 24:23-28
“Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij-als het mogelijk zou zijn-ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”

Later zullen we zien dat de “komst van de Zoon des mensen” in vers 27 verwijst naar de triomfantelijke terugkeer van Yeshua bij de Slag van Har Megiddo (Armageddon, in Openbaring 19). We zullen ook zien dat dit zowel Gog 1 (Ezechiël 39) alsook het Feest van het Huwelijk (Hosea 2) is, en dat het feest wordt voorbereid voor de vogels van de hemel (gieren), die zullen komen om feest te vieren met de verslagenen van de vijanden van Israël. In het Grieks is het woord voor vogels van de hemel, “arend” AETOI (αετοι). Strong’s Concordance definieert het gewoon als een adelaar, maar in werkelijkheid verwijst het naar een aasetende vogel. De New American Standard (NASU) vertaalt het op deze manier met “gieren”:

Mattheüs 24:28 NASU: 28 “Wherever the corpse is, there the vultures will gather.”

Ter verduidelijking: in vers 30 vertelt Yeshua ons dat direct na de verdrukking, de zon verduisterd zal worden, en de maan zijn licht niet zal geven, de sterren uit de hemel vallen zullen en de krachten der hemelen zullen wankelen. Zoals we later zullen zien, kan dit ofwel verwijzen naar de afbrokkeling van het Babylonische systeem, en/of naar de nucleaire oorlog in trompet 7 (en/of de beker/schaal van oordelen, die komen net na trompet 7). Dan zal het “teken” van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel, en alle geslachten der aarde zullen rouwen.

Mattityahu (Mattheüs) 24:29-31
“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Omdat Armageddon ook het Feest van het Huwelijk is, zal Yeshua de geesten van degenen die al ontslapen zijn in Hem (dat wil zeggen, alle dode gelovigen) meevoeren naar de hemel, waar ze de komende 1000 jaar zullen doorbrengen met Hem (in de troonzaal in de hemel).

In vers 31 staat dat degenen die ten tijde van Yeshua ‘s terugkeer wakker (dat wil zeggen, in leven) waren bijeengebracht zullen worden vanuit alle vier de windstreken. De gelovigen zullen meegevoerd worden naar de hemel achter de ontslapenen aan. De overigen zullen hier op aarde blijven. De Joden onder hen zullen terugkeren naar het land om op te gaan in de Inzameling/Tweede Exodus, zodat de profetieën waarvan de Schrift zegt dat ze zullen worden uitgevoerd tijdens het 1000 jarig vrederijk worden vervult.

Terugkomend op het verhaal in Openbaring; tijdens de eerste bazuinen zal er een “vernietiging van eenderde” zijn. Volgens Hebreeuwse idioom betekent “een derde” niet noodzakelijkerwijs 33,33%, maar kan het gewoon “een grote minderheid” (of “een groot deel”) vertegenwoordigen.

In de eerste trompet is er hagel en vuur, vermengd met bloed. Een derde van de bomen worden verbrand, en al het groene gras is verbrand.

Hitgalut (Openbaring) 8:7
“En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.”

We weten op dit moment niet waar de symboliek naar verwijst, maar zoals we zullen zien, moeten we Openbaring naast het letterlijke ook symbolisch interpreteren. Ook hoeft het referentiekader is niet per se de hele aarde te omvatten maar kan ook op alleen het land van Israël, en/of het Midden-Oosten, slaan.

Bij de tweede trompet wordt iets als een grote berg, brandende van vuur, in de zee geworpen.

Hitgalut (Openbaring) 8:8-9
“En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.”

Veel uitleggers suggereren dat dit vervuld zal worden door een letterlijke komeet (of een meteoriet) die in botsing komt met de aarde. Hoewel dit zeker goed mogelijk is, kunnen we Openbaring beter op het symbolisch niveau uitleggen in dit geval. Laten we bv kijken naar Psalm 46 de verzen 2 en 6, die bergen vergelijken met koninkrijken (d.w.z., regeringen).

Tehilliem (Psalmen) 46:2, 6
“2 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.”
6 “De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.”

Verderop in Openbaring zullen we zien dat wateren (zeeën) ook staan voor mensen, mensenmassa’s, landen en tongen of talen.

Hitgalut (Openbaring) 17:15
“En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.”

Als bergen regeringen vertegenwoordigen, en wateren (dat wil zeggen, de zeeën) mensen vertegenwoordigen, dan zou dat betekenen dat wanneer er “iets als een grote berg” in de zee geworpen wordt, dat zou betekenen dat het een geweldige regering vertegenwoordigt die “ in zichzelf ineenstort” en daarbij eenderde van de mensen ernstig beschadigd (fysiek of geestelijk).

Bij de derde trompet vat een “grote ster” uit de hemel, brandend als een fakkel, en die valt op eenderde van de rivieren en waterbronnen. De naam van deze ster wordt genoemd “Alsem”, en ze maakt de wateren bitter, zodat veel mensen omkomen door dit water.

Hitgalut (Openbaring) 8:10-11
“En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was {was-Letterlijk: werd genoemd. } Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden”.

Wat is de mogelijke symboliek hier? We kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar we weten wel dat Alsem een bitter kruid is gerelateerd aan salie en dragon. In de Schrift staat water vaak symbool voor de Ruach haKodesh, en dus kan water ook symbolisch staan voor de leer. Denken we er dan eens aan terug dat Yeshua werd geofferd op een boom, en laten we tevens eens kijken met geestelijke ogen naar Exodus 15, waar een boom (symbolisch voor het offer van Yeshua) in bittere wateren werd geworpen (d.w.z., in bittere omstandigheden), om ze zoet te maken.

Shemote (Exodus) 15:22-25
“Hierna liet Mosje Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mosje, en zei: Wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.”

Als het offer van Yeshua een bittere situatie veranderde en de wateren zoet (dat wil zeggen, de Geest) deed worden, dan kan het omgekeerde in dit geval ook waar zijn: Yeshua vaarwel zeggen zal de wateren opnieuw bitter maken. Dit zal het geval met zijn met een wereldreligie, omdat die het dogma van de paus zal verheffen boven de Schrift. Wanneer vers 11 zegt dat veel mensen zullen “sterven” na de derde trompet, kan dat betekenen dat veel mensen geestelijk zullen sterven als ze zich afkeren van Yeshua, en de godsdienst van de paus omarmen.

We zouden ook kunnen vaststellen dat zout dient als symbool van de Tora (d.w.z., onderwijzing).

Mattityahu (Mattheüs) 5:13
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden”.

Zout kan ook gebruikt worden om wateren gezond te maken (d.w.z. doctrines), en ze beter te maken.

Melachim Bet (2 Koningen) 2:19-22
De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: Zo zegt JHWH: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer door komen. Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had.

De “wateren” (d.w.z., de doctrines) kunnen gezond worden gemaakt door toevoeging van “zout (d.w.z., Torah), maar het omgekeerde is ook waar: als het zout wordt verwijderd worden de wateren weer bitter, en mensen kunnen dan niet langer “leven” (geestelijk). En dus gaat het land ook gaat terug naar zijn (geestelijke) onvruchtbaarheid.

Bij de vierde trompet wordt eenderde van de zon geraakt, en eenderde van de maan, en eenderde van de sterren zodat eenderde van hen verduisterd worden. Eenderde van de dag schijnt niet en hetzelfde geldt voor de nacht.

Hitgalut (Openbaring) 8:12-13
“De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.”

De “zon” is waarschijnlijk een verwijzing naar Yeshua en degenen die Hem volgen. De “maan” verwijst naar de Torah, en allen in (alleen Torah-) het Jodendom. De “sterren” verwijzen naar het zaad van Abraham, waarvan het zaad moest zijn als de sterren aan de hemel en het zand van het strand.

B’reisheet (Genesis) 22:17
“….zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.

Als eenderde van de sterren “verduisterd” is kan dat verwijzen naar een tijd dat een derde van de Ismaëlieten hun geloof verliest in hun Schepper. (Sommigen zullen het niet leuk dat ik Ismaël hierbij betrek, maar zoals we later zullen zien, zegt JHWH dat Hij heel veel van hen zal redden in de toekomst, bijvoorbeeld in Zacharia 09:07, Jesaja 19:18-25, enz.)

Hoewel de eerste vier trompetten slecht zijn, zijn ze niet te kwalificeren als “ellende”. Maar de laatste drie trompetten kunnen we zeker kwalificeren als “ellende”, omdat de vernietiging zo enorm veel groter zal zijn. Gedurende al de trompetten voert JHWH de straffen langzaam op in een poging om de mensheid zover te brengen dat ze naar Hem terug keren. Het is pas na de zevende trompet (nadat de mensen de twee getuigen van JHWH gedood hebben), dat JHWH de mensheid uiteindelijk overgeeft aan het oordeel.

Bij de vijfde trompet valt er een “ster” naar de aarde, dat is de sleutel van de bodemloze put. Dit is duidelijk niet een fysieke ster (maar slechts een demon). “Sprinkhanen” worden losgelaten, en vijf maanden kwellen zij alles behalve de 144.000.

Hitgalut (Openbaring) 9:1-6
“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van Elohim niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, {om … te pijnigen-Letterlijk: om … gepijnigd te worden. } vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.”

Later zullen we nog aantonen dat goud het symbool is van Babylon terwijl ijzer het symbool is van Rome.

Hitgalut (Openbaring) 9:7-12
“En de sprinkhanen zagen eruit {de sprinkhanen zagen eruit-Letterlijk: de gedaanten van de sprinkhanen waren. } als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.”

Sommigen speculeren dat de sprinkhanen de islamitische Saracenen vertegenwoordigen, die de christenen terroriseerden in de Middeleeuwen. Maar het is hier nog steeds een toekomstige vervulling (omdat de verdrukking nog voorbij is).
Anderen suggereren dat de sprinkhanen genetisch gemodificeerde dieren zijn, terwijl weer anderen zeggen dat het drones zijn. Laten we, hoewel er vele interpretaties mogelijk zijn, niet vergeten dat de mate van symboliek hier zeer groot is, en de sprinkhanen zowel moeten aansluiten op het oude Babylon alsook op Rome.
Wat de “sprinkhanen” ook zijn, het is geruststellend te beseffen dat de 144.000 niet worden gekweld, omdat ze al genade en rechtvaardigheid bij JHWH hebben gekregen. Als we zelf rein en heilig voor JHWH staan, en tonen vruchten waardig te zijn door ware bekering, zal Hij het ook niet nodig vinden om ons te straffen, om ons ertoe te bewegen ons tot Hem te wenden.

Bij de zesde trompet worden vier boodschappers vrijgelaten om eenderde van de mensheid te doden. De aardse vertegenwoordiger van deze vernietiging is een leger van tweehonderd miljoen man.

Hitgalut (Openbaring) 9:13-21
“En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór Elohim stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden {zij bleven … aanbidden-Letterlijk: opdat zij niet … zouden aanbidden. } en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.”

Deze passage kan verwijzen naar het Chinese leger dat (met reservisten) letterlijk tweehonderd miljoen man sterk is, of het zou de gecombineerde islamitische legers van de wereld kunnen vertegenwoordigen. Maar naar wie het ook verwijst, we kunnen hieraan zien dat niet alle landen zullen behoren tot de ene wereldregering. Anders zou er ook geen oorlog kunnen zijn. Dit betekent ook dat hoe slecht de globalisering ook kan worden, de VN zal geen volledige controle over alle landen krijgen. (maar het zal zeker de controle krijgen over het land Israël)

Ook inbegrepen in de trompetten 6 en 7 zijn de donderslagen (die deel uitmaken van trompet 6). We lezen hierover met de verschijning van een andere boodschapper (hetgeen waarschijnlijk Yeshua is, omdat zijn verschijning lijkt te passen bij de beschrijving van Yeshua die elders in Openbaring gegeven wordt).

Hitgalut (Openbaring) 10:1-11
“En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur. En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van Elohim volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”

Omdat de zeven donderslagen zijn verzegeld, zullen we niet eens weten wat ze zijn. Alles wat we weten is dat ze komen in het laatste deel van de grote verdrukking (misschien ongeveer op dezelfde tijd als de tijd van benauwdheid voor Jakob).

Bij de zevende trompet zal het oude Babylonische rijk beginnen af te brokkelen en uiteindelijk vallen. Het zal enige tijd duren voor deze val complete zal zijn, maar het proces zal beginnen bij de zevende trompet. De zevende trompet zal ook de bekers van oordelen inluiden, die JHWH zal uitstorten op de aarde, want de mensheid zal Zijn twee getuigen hebben gedood.