De tempel van de antichrist

Eerder zagen we dat het waarschijnlijk heel goed mogelijk zal zijn dat er een uitgelokte nucleaire uitwisseling zal plaatsvinden in het Midden-Oosten bij het zesde zegel. De VN zal dan waarschijnlijk met grotere macht ingrijpen en Jerusalem tot een “internationale stad” bestempelen. De Tempelberg zal dan waarschijnlijk ook overgedragen worden aan Rome, zodat zij er, vanwege hun relaties met andere geloof stromingen, een “interreligieuze tempel” kunnen bouwen waarvan de buitenste binnenplaats open zal staan voor alle geloven (dat wil zeggen, katholieken, christenen, orthodoxe joden, moslims, enz.). Volgens dit scenario zouden de grenzen van Israël op dat moment ook geopend kunnen worden: en zo ja, zou dat ook kunnen leiden tot een “vroege inzameling”.

Mussolini creëerde het Vaticaan in 1929, en bouwde het na volgens de plattegrond van de oude stad Jerusalem. Sommigen zien het Vaticaan als de “tempel” van de paus. Binnen deze tempel zit de paus op een troon, en de katholieke leer is dat de paus “onfeilbaar” is als hij op zijn troon zit.

Katholieke priesters buigen zich hier ook voor de paus in eerbied en aanbidding.
Terwijl de Bijbel ons onder andere in Openbaring duidelijk maakt dat we ons alleen voor de Eeuwige JHWH mogen buigen en alleen Hem mogen aanbidden.

Hitgalut (Openbaring) 22:8-9
“En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid JHWH Elohim”.

Als wij verondersteld worden om ons alleen te buigen voor JHWH, dan behandelen mannen die zich buigen voor de paus hem als Elohim. Velen geloven dat dit alles dient als een eerste begin van vervulling van 2 Thessalonicenzen 2:3-4, dat zegt dat er een man van zonde (dat wil zeggen, een mens der wetteloosheid) zal zijn die zal zitten in een tempel van Elohim, als Elohim, en zal doen alsof hij Elohim is.

Thessaloniqim Bet (2 Thessalonicenzen) 2:3-4
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (de Dag van Yeshua) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat Elohim genoemd of als Elohim vereerd wordt, zodat hij als Elohim in de tempel van Elohim gaat zitten en zichzelf als Elohim voordoet”.

De paus kan een grote vervulling van deze passage bereiken door het verplaatsen van zijn troon naar Jerusalem. Let op, want dit proces is al gaande sinds de paus hier zelf om vroeg. Van 1978 tot 2006 heeft Paus Johannes Paulus II de pauselijke troon weggezet (samen met de claim van “pauselijke onfeilbaarheid”) om de relaties met andere religieuze groepen te verbeteren. Nu het pausdom deze banden heeft versterkt, heft Paus Benedictus de pauselijke troon opnieuw geïntroduceerd (evenals de aanspraak op de “pauselijke onfeilbaarheid”), om zo een onderscheid te maken tussen zichzelf en zijn nieuwe relaties.

De Schrift kan honderden jaren stil blijven, terwijl de dingen zich op de achtergrond afspelen en het podium voorbereiden voor de crisis/actie punten. De vier paarden zijn al honderden jaren losgelaten. Jaren waarin het podium voor de crisis van het zesde zegel werd voorbereid. Zodra het zesde zegel is geopend en de nucleaire uitwisseling plaatsvindt, kan de VN relatief snel ingrijpen, en kan Rome de Tempelberg in bezit nemen en de paus er zijn troon neerzetten. Dit kan omdat, net als in de Sint Pieter Basiliek in het Vaticaan, de Dome of the Rock op het Tempelplein ook het patroon van de oude tempel van Jupiter Stator heeft. (We moeten niet vergeten dat Jupiter is een andere naam voor Satan.) De paus ging in 2005 naar de Tempelberg voor een ontmoeting met islamitische leiders in de Dome of the Rock. Zou het kunnen dat dit onderdeel is van de discussie over waar de troon van de paus te plaatsen?

Volgens vele studies is de verwachting dat de verdrukking zeven jaar lang zal duren, op basis van Daniël 9.

Daniël 9:25-27
“U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jerusalem te herbouwen tot op Mashiach, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de tweeënzestig weken zal de Mashiach uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”

Het is duidelijk dat Yeshua vers 25 vervult. Hij vervult ook het eerste deel van vers 26, waarin Hij wordt afgesneden, maar niet voor Zichzelf. De vorst die moest komen was waarschijnlijk de Romeinse generaal Titus, die de stad en het heiligdom in 70 CE vernietigde. Echter, vanaf dat moment kan deze passage veranderen in een toekomstige vervulling, want er was geen “overstroming” in de eerste eeuw, noch letterlijk noch spiritueel. Maar we zullen later nog zien dat er een “spirituele vloed” zal komen na de zevende trompet, als de fiolen van toorn worden uitgegoten. De voleinding verwijst naar de bruiloft, die zoals we ook later zullen zien de strijd van Har Megiddo (Armageddon) is, wanneer Yeshua terugkeert om Zijn bruid (d.w.z., de voleinding) aan te nemen..

Sommigen zeggen dat Yeshua vers 27 heeft vervuld, omdat Hij een verbond met velen vestigde. Het is echter niet duidelijk hoe hij een verbond “bevestigde” voor velen voor slechts “een week”. Integendeel, dit lijkt in plaats daarvan te verwijzen naar een verdrukking periode van 7 jaar die zal worden bevestigd door de antichrist. De verwachting is dat in het midden van de week de antichrist een einde zal maken aan het offeren en het aanbieden van slachtoffers en graanoffers, terwijl degene die alles vernietigt (misschien de islamitische Mahdi) zal zitten “op de vleugel van gruwelen” (verwijzend naar de afschuwelijke tempel ), waardoor de aanbidding van JHWH ophoudt. Als de voleinding het bruiloftsfeest is (Armageddon, Openbaring 19:11) dan zou de “zondvloed” de beker oordelen kunnen zijn, die zal worden uitgestort over hen die de verwoesting hebben veroorzaakt.

Dit scenario lijkt te spelen uit vlak voor onze ogen. In november 2010 een groep van zestig katholieke, christelijke en islamitische leiders bijeen in Genève, Zwitserland, om “oproep voor de vorming van een gezamenlijke werkgroep die kan worden ingezet wanneer een crisis dreigt te ontstaan ​​waarin christenen en moslims zich in conflict . “Met andere woorden, de dreiging van een oorlog is op de hoofden van de meeste christenen en moslims, en ze zijn op zoek naar manieren om een nucleaire oorlog te voorkomen. Katholieken en moslims officieel overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke punten:

1. Het Land Israël is “bezet” door zionistische Joden en moet worden bevrijd.
2. Zowel het rooms-katholicisme als de islam zijn onderdeel van “Gods” (lees: Satans) plan de mensheid te redden, aangezien beiden de kinderen van Abraham vertegenwoordigen.
3. Alle religies uiten enkele waarheden over God, en moeten worden opgenomen om een volledig beeld van de schepper te maken.
4. “Jezus” is de lijfelijke zoon van Maria.
5. Wereldvrede zal pas uitstromen uit Jerusalem als de drie huidige belangrijkste godsdiensten in staat zijn om in vrede te leven en samen te komen als één stem en Elohim met interreligieuze gebeden te aanbidden.

Als er een nucleaire uitwisseling in het Midden-Oosten komt, zullen de meeste christenen, moslims en joden waarschijnlijk instemmen met een compromis over de centrale leerstellingen van hun geloof om, op basis daarvan, een compromis (interreligieuze religie) te bereiken en om te voorkomen dat er toekomstige nucleaire conflicten ontstaan, vooral als ze daartoe worden aangespoord door de wereldleiders.