De twee getuigen

In hoofdstuk 11 komen we de twee getuigen van JHWH tegen, wier bediening plaatsvindt tijdens de tweede helft van de verdrukking (in de tijd van benauwdheid voor Jakob). Er zal dan een fysieke tempel van de antimessias (antichrist) zijn in deze tijd, en de buitenste binnenplaats zal aan de heidenen worden gegeven voor 42 maanden (3,5 jaar). We weten dat dit een fysieke tempel is omdat Yochanan (Johannes) “een staf als een meetlat” wordt gegeven en hij de opdracht krijgt om “de tempel van Elohim te meten”. (Men meet alleen een fysieke tempel.)

Tijdens deze 42 maanden zullen de twee getuigen de bevoegdheid hebben om de regen tegen te houden en om degene waarvoor ze het nodig achten te slaan met plagen. Aan het eind van die tijd zal “het beest, dat uit de bodemloze put komt” (d.w.z., Satan, Openbaring 20:1-7) hen doden, maar na 3,5 letterlijke dagen zullen de twee getuigen worden opgewekt, en naar de hemel geroepen worden. Laten we de passage lezen voordat we die verder bespreken.

Hitgalut (Openbaring) 11:1-14
“En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van Elohim, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de Elohim van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Yeshua werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit Elohim in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen {zevenduizend … personen-Letterlijk: zevenduizend namen van mensen. } gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de Elohim van de hemel. Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.”

Mensen vragen zich vaak af of de twee getuigen de twee huizen zijn, of twee mensen. Als we dit nader bekijken dan kunnen de twee getuigen niet de twee huizen zijn, omdat Openbaring 11 ons vertelt dat de twee getuigen sterven en worden opgenomen in de hemel. Als we hier eenvoudig naar kijken dan zou, als de twee huizen zouden sterven en worden opgenomen in de hemel, dat het einde van de Schrift betekenen (want dan zouden we allemaal in de hemel zijn). Maar we weten uit andere passages dat de twee huizen hier op aarde zullen zijn tijdens de bekers, Har Megiddo, de inzameling en het 1000 jarig rijk, en daarom moeten de twee getuigen dus twee personen zijn. (Er zijn nog andere bewijzen, maar laat het zo voldoende zijn voor nu.)

Mensen vragen zich ook af waarom wordt gezegd dat de verdrukking 7 jaar lang duurt, en waarom de laatste 3,5 jaar de “tijd van benauwdheid voor Jakob” wordt genoemd. Er zijn andere mogelijkheden, maar het argument is gemaakt vanuit een nader bestuderen van Daniël 9. Laat ons ook dat lezen voordat we alles verder bespreken. Mijn opmerkingen staan tussen [haakjes].

Daniël 9:25-27
“U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jerusalem te herbouwen tot op Mashiach, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de tweeënzestig weken zal de Mashiach uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst [Titus], een volk dat komen zal [paus], zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij [antichrist] zal voor velen het verbond versterken, één week lang [zeven]. Halverwege de week [zeven] zal Hij [antichrist] slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester [Mahdi?] zijn, zelfs tot aan de voleinding [bruiloft/Armageddon], die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”

Vers 25 vertelt ons dat er vanaf het uitgaan van de opdracht om Jerusalem te herstellen en te herbouwen er 7 weken plus 62 weken voorbij zouden gaan tot Messias de Koning. Zeven weken plus 62 weken vertegenwoordigen 69 “weken” jaren (7 + 62 = 69). Maar het Hebreeuwse woord voor een “week” is shevua, dat verwijst naar een “set van zeven”. Daarom zitten er vanaf het moment van de opdracht om Jerusalem te herstellen en te herbouwen 69 x 7 = 483 jaar tot Messias. De opdracht ging uit in 457 voor Chr. en dus weten we dat de bediening van Yeshua circa 26 na Chr. begon (omdat 483-457 = 26). De Farizeeën begrepen deze profetie, daarom vroegen ze Yochanan HaMatbil (Johannes de Doper) wie hij was.

Yochanan (Johannes) 1:19-20
“En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jerusalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Mashiach niet.”

In vers 26 van Daniël werd Yeshua “uitgeroeid”, maar niet voor zichzelf (dat wil zeggen, niet voor Zijn eigen zonden). Tot nu toe ging het verhaal over Yeshua, maar nu verschuift naar het spreken over de antimessias.

Daniël 9:26
“Na de tweeënzestig weken zal de Mashiach uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk [Titus]van een vorst [paus], een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.”

We moeten het profetisch begrijpen. De Romeinse generaal Titus diende de Romeinse vorst die komt (dat wil zeggen, de paus). Hij (Titus) vernietigde de stad en het heiligdom. Maar er was geen overstroming in die eerste eeuw (hetzij letterlijk of geestelijk), dus moet dit nog in de toekomst gebeuren.

Vers 27 spreekt over de komst van de antimessias, en de tempel van de antimessias.

Daniël 9:27
“Hij [antimessias] zal voor velen het verbond versterken, één week [zeven] lang. Halverwege de week [zeven] zal Hij [antimessias] slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester [Mahdi?] zijn, zelfs tot aan de voleinding [bruiloft/Armageddon], die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”

Sommige mensen geloven dat vers 27 verwijst naar Yeshua, maar hoewel Yeshua voor velen het verbond bevestigd, heeft Hij het niet voor slechts een week maar voor eeuwig bevestigd. Daarom verwijst vers 27 duidelijk naar de antimessias, die een verbond met velen zal bevestigen voor slechts een “week” (“zeven”), d.w.z. een periode van zeven jaar) Dit convenant zal waarschijnlijk gepaard gaan met offers en offergaven, maar in het midden van de “week” (dat wil zeggen na 3,5 jaar), zal de antimessias een einde aan deze offers en offergaven maken. Indien deze interpretatie juist is, kan dit waarschijnlijk ook het begin van een tijd van benauwdheid voor Jakob zijn, en het begin van de bediening van de twee getuigen zijn.

Vers 27 verwijst ook naar “iemand die verwoest”. Dit kan een verwijzing naar de islamitische Mahdi (de zogenaamde “Islamitische Messias”) zijn. De voleinding kan verwijzen naar de bruiloft die, zoals we zullen zien in de volgende hoofdstukken verwijst naar Har Megiddo (Armageddon). Het kan zijn dat de bekers van toorn worden uitgegoten op degenen die zullen worden verwoest bij Har Megiddo (dat is de bruiloft).

In Openbaring 11:11 hebben we gezien dat de twee getuigen zullen worden opgewekt uit de dood na 3,5 dagen.

Hitgalut (Openbaring) 11:11
“En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit Elohim in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen.”

De verwijzing naar 3,5 dagen is waarschijnlijk een verwijzing naar 3,5 letterlijke dagen (en niet 3,5 jaar), omdat 3,5 jaar gelijk is aan 1260 dagen. Later als we zullen zien er slechts 75 dagen zitten tussen de zevende trompet (net nadat de twee getuigen sterven en opgewekt worden) en Armageddon, dus is 1260 dagen een te lange tijdspanne.

De Schrift zegt niet wie de twee getuigen zijn, maar velen veronderstellen dat het Eliyahu (Elia) en Moshe (Mozes) zijn, of iemand die in hun geest komt. Anderen merken op dat Yochanan HaMatbil (Johannes de Doper) in de geest van Eliyahu kwam (Matth. 11:14-15). Weer anderen veronderstellen dat het Henoch en Eliyahu zullen zijn, omdat dit de enige twee zijn die zonder te sterven zijn opgenomen naar de hemel en dus de “eerste dood” nog niet “gesmaakt” hebben. Persoonlijk geloof ik ook in deze laatste argumentatie. Nog weer anderen geloven dat een Efraïmitische broeder zal komen in de geest van Eliyahu, terwijl er een Joodse broeder zal komen in de geest van Moshe. Hoewel ook dit niet bewezen kan worden is ook di teen mogelijk logische verklaring.

Ten slotte zou de “aardbeving”, genoemd in Openbaring 11:13, grote maatschappelijke onrust kunnen symboliseren.

Hitgalut (Openbaring) 11:13
“En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen {zevenduizend … personen-Letterlijk: zevenduizend namen van mensen. } gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de Elohim van de hemel.”

Het is zeker dat er grote maatschappelijke onrust zal zijn als hun vijanden de twee getuigen herrezen zien. Maar, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, het zal blijkbaar niet genoeg verandering komen daardoor om JHWH ervan te overtuigen om de oordelen, die beginnen bij de zevende trompet (als Babylon valt), te stoppen.