De tweede oorlog van Gog en Magog

De tweede oorlog van Gog en Magog

Wanneer het duizendjarig rijk ten einde is zal Satan worden vrijgelaten uit zijn gevangenis. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden, en hun legers te bundelen Israël in de tweede oorlog van Gog en Magog.

Hitgalut (Openbaring) 20:7-8
“En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.”

Deze tweede oorlog van Gog en Magog is dezelfde als in Ezechiël 38 wordt beschreven, waar ons verteld wordt dat “na vele dagen” JHWH Gog (en Magog) zou bezoeken en hem en zijn bondgenoten terug zou brengen in het land van Israël, als een wolk.

Yehezqel (Ezechiël) 38:8-9
“Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.”

De naam Gog betekent “dak”. Veel geleerden geloven dat Gog Rusland is, en Magog China, omdat Gog uit ‘het verre noorden’ komt.

Yehezqel (Ezechiël) 38:15
“U zult uit uw woon plaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger.”

Zeven verzen verder zien we dat Gog vernietigd zal worden door vuur en zwavel.

Yehezqel (Ezechiël) 38:22
“Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn.”

Dit is hetzelfde evenement als in Openbaring 20:9.

Hitgalut (Openbaring) 20:9
“En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van Elohim neer uit de hemel en dat verslond hen.”

Er is een sterke gelijkenis met Genesis 19:24, waar Yeshua vuur en zwavel afroept op Sodom en Gomorra van Zijn Vader JHWH in de hemelen.

B’reisheet (Genesis) 19:24
“Toen liet JHWH zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van JHWH uit de hemel.”

[Voor meer details om te herkennen dat dit Yeshua was zie de studie: “Yeshua is JHWH”]

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe Yeshua niet lichamelijk aanwezig kan zijn op aarde tijdens het duizendjarig rijk, omdat het zou betekenen dat bepaalde belangrijke profetieën voor altijd onvervuld zouden blijven. Daarom moet Yeshua terugkeren naar de aarde aan het eind van het duizendjarig rijk zodat Hij vuur uit de hemel over de legers van Gog en Magog kan afroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat Yeshua de legers van Gog en Magog vernietigt heeft zal hij niet hier op aarde blijven, maar zal Hij de zielen van hen die ontslapen zijn in Hem meenemen naar de hemel, om er met Hem Zijn definitieve terugkeer af te wachten, wanneer de aarde zal worden vernietigd. Maar voordat hij gaat zal Hij de duivel in de poel van vuur geworpen hebben, waar het beest (Babylon / Rome) en de valse profeet (Mohammed) al zijn.

Hitgalut (Openbaring) 20:10
“En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.”

Sommigen maken bezwaar door te zeggen dat Yeshua niet meer dan twee keer naar de aarde kan komen op basis van Hebreeën 9:27-28.

Ivriem (Hebreeën) 9:27-28
En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook de Mashiach, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

Maar er zijn veel manieren om dit gedeelte te lezen. Wat het lijkt te zeggen is dat Yeshua terug zal komen voor degenen die ongeduldig op Hem wachten. Verder laten we in de studie, “Yeshua is JHWH zien hoe Yeshua al vele malen (meer dan slechts twee) naar de aarde is geweest.

Na de tweede oorlog van Gog en Magog, zal de aarde nog een korte tijd “teerachtig” doorgaan. We weten niet precies hoe lang, maar het zal minder dan duizend jaar zijn. Dit is de symbolische betekenis achter de achtste dag van het Loofhuttenfeest (Sukkot). We breken het kamp op op die dag, en blijven niet in een Succah, maar worden alleen voor een deel van een dag vastgehouden (dat wil zeggen, voor een gedeelte van duizend jaar).

Aan het einde van deze “wachttijd” (hoe lang het ook is) zal Yeshua een allerlaatste keer terugkeren, en de aarde zal worden vernietigd. We zullen dit bespreken in het volgende hoofdstuk.