Het teken en nummer van het beest

Vanuit nadere bestudering van het boek Daniël kunnen we zien hoe koning Nebukadnezar droomde van een standbeeld wiens lichaamsdelen een reeks van vijf gerelateerde aardse rijken (Babylon, Medea-Perzië, Griekenland, Rome) vertegenwoordigen, met als laatste rijk zijnde geestelijk (christendom en islam samen).

Lichaamsdeel: Aards imperium:
1. Hoofd van goud Babylon (Irak)
2. Borst en armen van zilver Medea-Perzië (Iran)
3. Buik en dijen van brons Alexandrië (Greece)
4. Twee benen van ijzer Romeinse Imperium
5. Twee voeten van ijzer en klei Christendom en Islam

We zagen ook hoe Daniël 7 de eerste drie van deze rijken vergelijkt met bepaalde dieren.

Imperium Dier
Babylon (Irak) Leeuw
Medea-Perzië (Iran) Beer
Macedonië (Griekenland) Luipaard

Het vierde beest (Rome, en later het christendom met de islam) zal “de restanten vertrappen” van de eerste drie.

Daniël 7:7
“Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.”

Deze zelfde beest rijken komen weer opdagen in Openbaring 13, behalve dat ze deze keer worden afgeschilderd als een samengesteld beest dat opkomt uit de zee. Het beest is een luipaard (Griekse rijk van Alexander), behalve dat de voeten zijn als een beer (Medea-Perzië), terwijl de mond is als een leeuw (Babylon). Samen vormen ze het vierde beest (Rome, en later het christendom met de islam).

Hitgalut (Openbaring) 13:1-10
“En ik stond op het zand bij de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, {dodelijk gewond-Letterlijk: geslacht. } maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en gods lasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om Elohim te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.”

Er zijn verschillende interpretaties van deze verzen. Rome (en dus het christendom) is de primaire vervulling, met de islam als een secundaire vervulling.

Vers 3 spreekt van het beest dat een “dodelijke wond” ontvangt. Het rooms/katholieke beest kreeg een “dodelijke wond” in 1588, toen de protestantse Engels marine een grote overwinning behaalde op de Spaanse Armada, waarmee er een einde kwam aan katholieke suprematie. Ook het Ottomaanse Rijk (een islamitisch rijk van Turkije) kreeg een “dodelijke wond” op 11 september 1683, toen de islamitische verovering van Europa werd gestopt bij de muren van Wenen. Velen geloven dat de aanslagen van 11 september 2001 werden getimed om op de verjaardag van deze sterfelijke verwondingen, aan te kondigen aan de wereld dat de dodelijke wond van de islam werd genezen. Ook wordt door de verspreiding van de oecumenische beweging de wond van het katholicisme snel genezen als meer en meer protestantse en onafhankelijke kerken terugkomen onder leiding van Rome.

Vers 5 zegt ons dit Rooms-islamitische beest grote lasteringen zal uitspreken tegen Elohim, en dat dit 42 maanden (3,5 jaar) zo zal blijven. Als dit letterlijke 42 maanden zijn, dan is dit misschien wel de zelfde 42 maanden als de bediening van de twee getuigen (een tijd van benauwdheid voor Jakob, dat is de laatste helft van de Verdrukking).

In vers 11 zien we een tweede beest, dat dit keer uit de aarde komt. Het heeft twee horens als een lam (misschien symbolisch van Yeshua), maar het spreekt als een draak (Satan). Dit tweede beest (VN) oefent al de macht van het eerste beest (Rome/islam) uit in zijn aanwezigheid, en zorgt ervoor dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest (Rome/islam) aanbidden. Deze profetie lijkt te passen bij wat we weten over de Verenigde Naties (VN). De VN verscheen na Rome en de islam, en het was gebaseerd op een verlangen een wereld te creëren waar de Rooms/christelijke en islamitische landen samen zouden kunnen leven in vrede (die geen vrede is). De eerste hoorn kan de politieke wetgevende vergadering van de VN zelf vertegenwoordigen, terwijl de tweede hoorn het United Religions Initiative (URI), een VN-poging om een verenigde wereldreligie te creëren die zogenaamd alle mensen op aarde zal samenbinden, zou kunnen vertegenwoordigen.

Hitgalut (Openbaring) 13:11-18
“En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (666 = chi xi stigma).”

Vers 14 vertelt ons dat het tweede beest (VN) de mensen zal opdragen dat ze een beeld moeten maken voor het eerste beest (het christendom en de islam). Vers 15 zegt dat dit beeld “adem” wordt gegeven (dat wil zeggen dat het “tot leven zal komen”), en dat het zal spreken, en veroorzaken dat allen die het niet aanbidden zullen worden gedood. Dit klinkt heel erg als de United Religions Initiative (URI), een VN-poging om een wereld religie rondom de paus te vormen. Er wordt beweerd dat een dergelijke “verenigde” religie met alle op godsdienst gebaseerde oorlogen zal afrekenen (en daardoor vrede zal brengen [dat is geen vrede]). Na het nucleair conflict uit het zesde zegel, zal iedereen die zal weigeren zich te bekeren tot deze “verenigde” wereldreligie waarschijnlijk worden gezien als een bedreiging voor de nieuwe “vrede” (en zal waarschijnlijk het doelwit worden voor eliminatie).

 

 

 

 

 

 

Zowel katholieken als moslims hebben in het verleden hun vijanden gedood, dus voor een gecombineerd katholiek-islamitisch geloof zal het vermoorden van hun vijanden onder de vlag van een “verenigd geloof” in overeenstemming zijn met hun verleden.

Vers 16 zegt dat “alle” kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een “teken” van het beest op hun rechterhand of op hun voorhoofd moeten aannemen, of ze zullen niet in staat zijn om te kopen of verkopen. Sommigen geloven dat dit betekent dat letterlijk 100% van de wereldbevolking het merkteken van het beest zal ontvangen, maar dit hoeft niet echt zo te zijn, want in het volgende hoofdstuk zullen we zien dat tijdens de beker van oordelen, alleen degenen die het merkteken van het beest ontvangen worden gestraft (en dat dit dus niet 100% van iedereen kan zijn).

Hitgalut (Openbaring) 14:9-12
“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van Elohim, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van Elohim en het geloof in Jezus in acht nemen.”

De verzen 9 en 11 lijken te zeggen dat degenen die het beest en zijn beeld aanbidden (waarde-chip) het merkteken van het beest zullen ontvangen. Dit komt misschien omdat het beest aanbidden (en Zijn geboden te houden) ertoe lijdt zijn stempel te ontvangen. In tegenstelling daartoe ontvangen we, als we de geboden van Elohim houden en JHWH / Yeshua aanbidden, het zegel van Elohim op ons voorhoofd.

Als het beest een geestelijk beest is zou het dan niet logisch zijn dat het teken ook een geestelijk teken is? En als dat zo is waarom concentreren zoveel mensen zich op een fysiek teken van het beest? Als we zoeken naar een fysiek teken, terwijl we in plaats daarvan zouden moeten zoeken naar een geestelijk teken, kunnen we gemakkelijk misleidt worden.

Denk bijvoorbeeld aan het geval van de christen die zich zorgen maken over het nemen van een fysiek merkteken van het beest (zoals een microchip, enz.). Hij kan gaan geloven dat zolang hij naar de kerk gaat op zondag, en het nemen van een microchip in zijn hand voorkomt, dat hij veilig is. Maar hij leeft zonder rekening te houden met e geboden van Elohim, en hij gelooft niet in een Hebreeuwse Yeshua, maar een Griekse Jezus. Want hij heeft zich op een fysiek kenmerk van een beest geconcentreerd en is in de val getrapt.

De allure van de fysieke merk theorieën is geweldig. Veel mensen geloven bv dat het Amerikaanse dollarbiljet dit merkteken van het beest is vanwege alle satanische symboliek op de achterkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onvoltooide piramide met het Luciferische alziende oog er bovenop doet denken aan de toren van Babel, en de Latijnse uitdrukking “Annuit Coeptis Novus ordo seculorum” betekent “Aankondiging van de geboorte van de seculiere Nieuwe Wereldorde” (dat wil zeggen, zonder Elohim). Dit is duidelijk Babylonisch geld, maar om te suggereren dat de Amerikaanse dollar (of elk ander lichamelijk, tastbaar ding) het merkteken van het beest is, is verkeerd. Rome is een deel van het Babylonische systeem, en Yeshua en Zijn discipelen gebruikten de Romeinse munt van die dag.

Mattityahu (Mattheüs) 17:27
“Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater {Een stater is vier drachmen. } vinden. Neem die en geef hem aan hen voor Mij en voor u.”

Heeft Yeshua en Zijn discipelen het merkteken van het beest geaccepteerd alleen maar omdat ze gebruik maakten van Romeins geld? Het lijkt dus niet logisch.

Als iemand met geweld implantaten van een fysieke RFID microchip in onze hand plaatst, verliezen we dan onze redding? Yeshua vertelt ons dat datgene wat een mens binnenkomt van buiten hem niet kan verontreinigen.

Marqaus (Markus) 7:14-23
“En toen Hij heel de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister allen naar Mij en begrijp het goed: Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem kan verontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. En toen Hij bij de menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen Zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. En Hij zei tegen hen: Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. En Hij zei: Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, {afgunst-Letterlijk: een boos oog. } lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.”

Het is niet dat wat van buiten komt dat een mens bezoedelt, maar dat wat van binnen komt. Als iemand onze iris scant, of een volledige biometrische scan van ons lichaam neemt, zal dat er niet toe leiden dat we onze redding verliezen, want JHWH is lang niet zo bezorgd over wat er gebeurt met ons vlees dan over wat er in ons hart is.

Voor JHWH is de lakmoesproef van onze loyaliteit onze gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Over en weer en door de hele Schrift vertellen JHWH en Yeshua ons beiden dat het de gehoorzaamheid aan de regels van Elohim is dat onze liefde voor Hem laat zien.

Yochanan (Johannes) 14:15
“Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”

Kinderen denken dat hun ouders van hen houden als ze hen “een pauze geven”. Maar, in tegenstelling daartoe, weten ouders dat hun kinderen van hen houden als ze met blijdschap doen wat hun verteld wordt, zonder het gevoel onderdrukt te worden.

Yochanan Aleph (1 Johannes) 5:3
“Want dit is de liefde tot Elohim, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.”

Als onze levens niet zijn gericht op het opbouwen van een koninkrijk voor de Eeuwige en Zijn Zoon, dan is er geen microchip (en geen barcode) nodig om ons te verontreinigen, want wij zijn al verontreinigd. En zelfs als de overheid duizend microchips in onze hand zet, al onze biometrische gegevens registreert, en ons onder een berg van Babylonische valuta (Elohim verhoede) begraaft, zolang onze trouw voor Hem is, zijn we nog steeds apart gezet door Hem voor Hem. Het gaat niet over ons vlees, maar over de Geest.

Vers 18 spreekt over het getal van het beest. Dit is het nummer zowel van het pausdom (als de primaire vervulling), als van de islam (zoals de secundaire vervulling).

Hitgalut (Openbaring) 13:18
Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (chi xi stigma).

In een andere studie laten we zien hoe een “antimessias” niet iemand is die vecht tegen de Messias, als iemand die zich voordoet als de Messias. Dit is een perfecte beschrijving van het pausdom. In feite is een van de vele titels van de paus “Vicarius Philii Dei”, wat betekent: “In plaats van de Zoon van de Godheid”, of “In de plaats van de Zoon van de Godheid”. Deze titel komt oorspronkelijk uit een vervalst keizerlijk document met de naam de “Donatie van Constantijn”, die naar verluidt de autoriteit over het westelijke deel van het rijk overdroeg aan de paus. Het document bleek later vals te zijn, maar het werd eeuwenlang algemeen aangenomen, en vele katholieken roepen nog steeds dat de paus de plaatsvervanger van Christus is (dat wil zeggen, hij die invalt voor de Messias). Deze titel is erg belangrijk, omdat het Latijn (net als vele andere talen) numerieke waarden toekent aan haar brieven. Wanneer men de numerieke waarden van Vicarious Philii Dei optelt krijgt men een numerieke waarde van 666.

De islam heeft ook een vervulling van de 666, die interessant genoeg verschijnt in de Griekse teksten. Hoewel wij geloven dat de Griekse teksten vertalingen zijn uit een Semitische inspiratie (ofwel Hebreeuws en / of Aramees), lijkt het bewijs onmiskenbaar. Laten we om dit te zien eerst kijken naar het nummer 666 in een type geschreven Griekse tekst van Openbaring 13:18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezend van links naar rechts is de eerste Griekse letter χ (uitgesproken als “chi”) die een numerieke waarde heft van 600. De middelste Griekse letter, ξ wordt uitgesproken “xi”, heeft een numerieke waarde van 60. De derde Griekse letter, ς, wordt uitgesproken als “stigma.” Hoewel de numerieke waarde is veranderd sinds de eerste eeuw, in de eerste eeuw had de letter stigma een numerieke waarde van 6. Als we deze drie letters aan elkaar zetten krijgen we Χξς, dat een numerieke waarde vertegenwoordigd van 600 + 60 + 6 = 666.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Griekse letters lijken erg op de Bismillah, dat is Arabisch voor “de naam van All-h”. Als we de Bismillah omdraaien zien we een opvallende gelijkenis met de Codex Vaticanus, die algemeen wordt beschouwd als het oudste nog bestaande Grieks manuscript, gedateerd circa 350 CE. De lijn boven de xi (onder het “AD 350”) is niet een onderstreping, maar is eigenlijk een deel van de met de hand geschreven tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als men goed kijkt, kan men deze zelfde letters (Χξς) zien naast de gekruiste zwaarden (aanduiding van verovering) in de (islamitische) Chechin revolutionaire vlag, hier schuin weggedraaid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Grieks van Openbaring 13:18 vertelt ons dat het merkteken van het beest zal worden gedragen op het voorhoofd of op de rechterhand. Maar in het Hebreeuws is het woord voor “hand” het Hebreeuwse woord “yahd” (יַד), en dat betekent zowel “hand” als “arm”. Dit past perfect bij de islam want de islamitische jihadisten dragen de Bismillah zowel op hun voorhoofd, als soms ook op de rechterarm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soortgelijke banden worden ook gedragen door Hamas en ook hier typisch op de rechterarm of het voorhoofd. Als men goed naar zo’n band kijkt kan men ook daar de afbeeldingen zien die lijken op de xi, de chi, en het stigma (Χξς).

Het bewijs lijkt overtuigend, maar er zijn nog steeds enkele zeurende theologische en taalkundige kwesties. Zoals we weten spraken de apostelen Hebreeuws en / of Aramees, zodat de gedachte dat ze Openbaring zouden schrijven in het Grieks raadselachtig lijkt. Verder lijkt de taal van vers 18 het idee dat Yochanan probeerde om een Bismillah te portretteren in Griekse letters niet echt te ondersteunen. Integendeel, hij vers lijkt duidelijk te proberen om een cijfer uit te drukken.

Hitgalut (Openbaring) 13:18
Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Het is eigenlijk niet logisch dat de Bismillah het zou hebben gered tot in de Griekse manuscripten – maar hoe het daar ook kwam, het lijkt duidelijk dat Rome en de islam beiden onderdeel zijn van het vijfde beest, en dat de Bismillah een merkteken kan zijn van het beest dat wordt gedragen op het voorhoofd en op de rechter arm van degenen die het islamitische deel van het vijfde beest aanbidden. Daarom laten we het verder voor wat het is omdat we niet precies begrijpen hoe het daar kwam.

Openbaring 12 en 13 zijn “inzet” hoofdstukken die ons veel meer details geven waarmee we de tijdlijn kunnen gaan begrijpen. Maar voordat we weer terug gaan naar de tijdlijn hebben we nog een inzet hoofdstuk te gaan (Openbaring 14), dat gaat over het binnenhalen van de oogst van de aarde, met inbegrip van de vruchten der gramschap.