Hoofdstuk 17, de hoer geoordeeld

In het vorige hoofdstuk zagen we dat als de zevende schaal is uitgestort, zal de grote stad worden verdeeld in drie delen en zullen de steden der heidenen vallen. Op dat moment zullen de Babylonische regeringsvormen ophouden te bestaan en zullen alle nationale grenzen verdwijnen. Babylon zal niet langer de macht hebben om mensen te misleiden en zich te onderwerpen aan het demonische systeem dat we nu hebben. Dit is ook het moment waarop de profetie van Daniel 7:26-27 worden uitgevoerd.

Daniël 7:26-27
“Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn [de kleine horens] heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig {volledig-Letterlijk: tot het einde. } vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.”

Openbaring 17 geeft ons aanwijzingen over wie de hoer is en wat er met haar gebeurt. Zoals we eerder zagen droomde Nebukadnezar van een standbeeld dat een reeks rijken vertegenwoordigd. De vierde gelijkenis was het Romeinse Rijk dat twee benen had. Het westerse been wordt toegeschreven aan Rome, dat later de rooms katholieke kerk werd. Het oostelijke been werd toegeschreven aan Constantinopel (het huidige Istanbul). Het oostelijke been werd toen het Byzantijnse Rijk, maar na verloop van tijd viel het Byzantijnse Rijk in handen van de moslims. Rome en de islam blijven samenwerken als twee centra van macht voor de hoer van het Geheimenis Babylon, dat pretendeert de Allerhoogste te aanbidden, maar dat in werkelijkheid stiekem niet doet.

Openbaring 17 spreekt over het oordeel over de hoer met wie de koningen der aarde hoereren, en met wie de bewoners der aarde dronken zijn gemaakt. Vers 5 noemt haar “Geheimenis Babylon”, misschien omdat zowel de christenen als de moslims zeggen dat ze Elohim aanbidden maar in werkelijkheid hun eigen religies hebben gecreëerd, die niets te maken met de Tora van JHWH.

Hitgalut (Openbaring) 17:1-6
“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd {ik was bovenmate verwonderd-Letterlijk: ik verwonderde mij met grote verwondering. } toen ik haar zag.”

Vers 6 vertelt dat de vrouw dronken is van het bloed der heiligen en de martelaren van Yeshua. Zowel Rome als de islam hebben de heiligen in het verleden onderdrukt en vermoord, en ze zullen dat blijven doen tot de zevende schaal. Vervolgens krijgen we enkele tips over de identiteit van Geheimenis Babylon. En het kan helpen om vast te onthouden dat de katholieke applicatie primair is en islamitische applicatie secundair.

Hitgalut (Openbaring) 17:7-8
“En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het Boek des Levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.”

In vers 8 wordt ons verteld dat het beest “was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan”. Terwijl het Babylonische Rijk was, was het niet fysiek actief op het moment dat Openbaring werd geschreven – en toch zal Babylon opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan in Openbaring 19, na Armageddon.

Hitgalut (Openbaring) 19:20
“En het beest [Rome c.q. roomse kerk] werd gegrepen, en met hem de valse profeet [Mohammed], die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden [verenigde religie] hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.”

Vervolgens vertelt vers 9 ons dat de zeven koppen van het beest symbolisch zijn voor zeven bergen waarop de vrouw zit. Er zijn verschillende interpretaties, maar wij geloven dat dit de primaire vervulling is van de zeven heuvelen van Rome, terwijl de secundaire vervulling ligt bij de zeven bergen van Mekka.

Hitgalut (Openbaring) 17:9
“Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.”

Vervolgens wordt ons vertelt dat er zeven koningen zijn. Vijf daarvan zijn gevallen, een is er en de ander is nog niet gekomen, maar als hij komt moet hij korte tijd doorgaan.

Hitgalut (Openbaring) 17:10-11
“Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.”

De Schrift houdt zich vooral bezig met het land Israël en het Midden-Oosten en deze interpretatie is logisch:

1. Egypte (Jechezkiel, Ezechiël 29:1-30-26);
2. Assyrië en Nineve (Nachoem, Nahum 3:1-19);
3. Babylon (Hitgalut, Openbaring 18:02, Jirmejahoe, Jeremia 50-51);
4. Medea-Perzië (Daniël 8:20-22, 10:13, 11:02);
5. Griekenland (Daniël 11:04)
6. Rome (bestond toen Hitgalut, Openbaring werd geschreven);
7. Ottomaanse islamitische kalifaat (1299-1922);
8. Ofwel een verenigd Wereld Orde over de Midden-Oosten, of een hernieuwd Turkse Islamitische Kalifaat.

Toen Openbaring werd geschreven waren Egypte, Assyrië, Babylon, Iran en het Griekse rijk van Alexander allemaal gevallen. Rome “was”, maar het Ottomaanse islamitische kalifaat was “nog niet”, en toen het kwam moest “een korte tijd blijven” (1299-1922). Het kreeg een “dodelijke wond” bij de Slag van Wenen in 1683, waarvan het nooit s hersteld. Maar volgens sommige theorieën zal het binnenkort herstellen van de “dodelijke wond” en zo ja zullen we een wellicht een vernieuwd islamitisch kalifaat krijgen, en misschien wel in of vanuit het midden van Turkije. (We bespreken deze mogelijkheid in het hoofdstuk “Satans troon en de achtste koning.”) Dit kan ook vervult worden door een nieuwe verenigde wereldregering die het Midden-Oosten regeert na het zesde zegel, met een gecombineerde christelijk-islamitische tempel op de Tempelberg. (Wij zien dit als de meest realistische van de twee opties.)

Vers 12 spreekt van tien toekomstige koningen die voor “een uur” de macht zullen ontvangen met het beest.

Hitgalut (Openbaring) 17:12-14
“En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind {zijn eensgezind-Letterlijk: hebben één mening; zie ook vers 17. } en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam-want El Elohim is Hij en Koning der koningen-zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.”

Dit kunnen niet tien koningen uit het verleden geweest zijn want er is geen manier om het principe toe te passen van 2 Peter 3:08, dat een dag bij JHWH is als duizend jaar:

Kepha Bet (2 Petrus) 3:8
“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij JHWH is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.”

Als een dag gelijk is aan duizend aardse jaren, dan is een uur 41 2/3 aards jaar, en een half uur is gelijk aan de helft daarvan en dus 20 1/3 jaar. Als we ervan uit gaan dat de 41 2/3 jaren beginnen bij het zesde zegel en het ongeveer 14 jaar duurt voor de protesten tegen de nieuwe wereldorde zijn opgehouden, en als er dan 20 1/3 jaar stilte is na het zevende zegel, waarop 7 jaar van verdrukking volgt, dan lijkt 14 jaar, plus 20 jaar, plus 7 jaar = +/- 41 2/3 jaar op een vervulling die werkt. Als alternatief kunnen we aannemen dat het uur in Openbaring 17:12 gewoon “even” betekent, hetgeen ook een mogelijkheid is.

Vervolgens wordt ons verteld dat de wateren waarin de hoer zit volkeren, en scharen, en natiën, en tongen vertegenwoordigen.

Hitgalut (Openbaring) 17:15
“En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.”

Sommige theoretici vertellen ons hoe het ene of andere specifieke land voldoet aan het hedendaagse Babylon (en vaak zijn deze landen omringd door fysieke wateren). Echter, Openbaring is een spirituele visie, en het water vertegenwoordigt volken, en scharen, en natiën, en tongen (en niet fysiek water). Katholicisme en de islam voldoen wel perfect aan deze visie omdat ze allebei veel verschillende volken bereiken, in veel verschillende landen en veel verschillende talen spreken. Alleen spirituele rijken kunnen dat doen.

De verzen 16 en 17 bevestigen dat de tien koningen nog steeds in de toekomst liggen, omdat ze de hoer zullen haten, haar desolaat en naakt zullen maken, haar vlees zullen eten en haar met vuur zullen verbranden. Hoewel geen enkele historische overheid heeft dit ooit gedaan, en het lijkt waarschijnlijk dat de Verenigde Naties dat zouden kunnen doen, omdat de Verenigde Naties seculier zijn en een seculiere agenda hebben. Zij zien een fundamentele religieuze overtuiging als een probleem dat moet worden opgelost of ondermijnd, bijvoorbeeld door middel van het creëren van een verenigde religie.

Hitgalut (Openbaring) 17:16-17
“En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want Elohim heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van Elohim volbracht zijn.”

Zodra er een wereldregering aan de macht is gekomen en de kinderen van de wereld heeft geleerd tegen religieuze overtuiging te zijn, zullen ze waarschijnlijk geen behoefte meer zien in Rome of de islam, en zullen ze hun uiterste best doen om hen te vernietigen. Maar zelfs al omvat de vijfde gelijkenis van Babylon zowel Rome als de islam, zegt de Schrift ons nog dat het allemaal een deel van de grote stad (Rome?) is, dat regeert over de koningen der aarde.

Hitgalut (Openbaring) 17:18


“En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”