Kom uit haar, mijn volk

Eerder zagen we dat Babylon is een geestelijke beest is dat een reeks van vijf spirituele rijken vertegenwoordigt.

Lichaamsdeel: Aards rijk:
1. Hoofd van goud Babylonië (Irak)
2. Borst en armen van zilver Medea-Perzië (Iran)
3. Buik en dijen van brons Alexandrië (Griekenland)
4. Twee benen van ijzer Romeinse Rijk (W/O)
5. Twee voeten van mengsel van leem en ijzer Christendom en Islam

De twee voeten van ijzer vermengd met leem vertegenwoordigen het hedendaagse christendom en de islam. Samen vormen het christendom en de islam een soort van duw-en-trek demonisch duo, dat tot doel heeft om de wereld te destabiliseren. Er is zoveel tussen het christendom en de islam gevochten door de jaren heen dat de gemiddelde persoon de opkomst wenst van een wereldregering, om hen te redden van “religieuze fanatici”. (Dit zal alleen maar versterken na een nucleair evenement van het zesde zegel)

Demonen kunnen ook worden omschreven als “slechte houding”, en zo veel mensen hebben ofwel de geest van (vervangingstheologie) christendom of van de islam dat wij, in Yeshua wedergeboren, gelovigen ons zouden moeten realiseren hoe enorm we in de minderheid zijn en ons moeten afvragen, “Wie is als het Rooms-islamitische beest? En wie kan daar tegen strijden?”

Hitgalut (Openbaring) 13:4
“En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”

Als de Nieuwe Wereld Orde meer en meer op stoom komt en macht verzamelt brokkelen de burgerlijke vrijheden in het Westen af, en moeten we niet vergeten dat er niets is dat we als mensen kunnen doen om het beest neer te halen. Wij hebben niet de macht om te veroordelen, en zo hebben we ook niet de macht om andere mensen uit de duisternis tot in Zijn wonderbaar licht te roepen – alleen JHWH kan dat doen. Maar Openbaring 18 vertelt ons ook dat er een dag zal komen waarop JHWH zelf het spirituele rijk van Babylon ten val zal laten komen, en de mensen zullen niet langer in de ban zijn van de demonische Babylonische geest.

Hitgalut (Openbaring) 18:1-3
“Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.”

Hoewel het Babylonische rijk geestelijk is, is het als elk ander rijk dat waarin de spullen van andere mensen worden afgenomen, zodat de heersers zich kunnen koesteren in overvloedige overdaad. JHWH heeft dit toegestaan voor Zijn doeleinden maar zodra Babylon valt zal Hij het niet langer meer toestaan. Hij roept ons op om deze Babylonische geest onmiddellijk achter ons te laten – en er komt ook een dag waarop JHWH ons wegroept uit de Babylonische volken en ons brengt naar Zijn land, zodat we geen deel hebben aan haar zonden, noch aandeel in de plagen die Hij op haar af zal sturen als straf.

Hitgalut (Openbaring) 18:4-8
“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en Elohim herinnerde Zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel {vergeld haar dubbel-Letterlijk: verdubbel haar dubbel. } naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is Adonai Elohim, Die haar oordeelt.”

Er zijn verschillende manieren om het “een dag” te interpreteren in vers 8, maar we geloven dat het waarschijnlijk verwijst naar de verwoesting die zal plaatsvinden tijdens de beker van oordelen.

Een van de kenmerken van de Babylonische rijken is hun focus op hebzucht, en fysieke luxe en rijkdom (in plaats van geestelijke rijkdom). De oppervlakkigheid van de westerse cultuur is de drug van de legende, met zijn eindeloze streven naar steeds meer welvaart, en “kunstmatige” relaties. Mensen zoeken nog meer rijkdom ten koste van hun gezondheid en familie. Alle schatten van de wereld kunnen worden gekocht op de New York Stock Exchange. Zodra JHWH Babylon ten val brengt zullen haar aanbidders haar verlies sterk betreuren.

Hitgalut (Openbaring) 18:9-19
“En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, {En de rijpe vrucht … verlangde-Letterlijk: En de rijpe vrucht van de begeerte van uw ziel. } is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.”

In vers 13 wordt ons verteld dat Babylon de lichamen en zielen van mensen verhandelde. Veel auteurs hebben gedocumenteerd hoe het leven van de mens letterlijk worden gekocht en verkocht via de New York Stock Exchange, evenals hoe de regeringen van de landen letterlijk worden geclassificeerd als bedrijven die eigendom zijn van de Kroon van Londen, dat echt een private bank is (eigendom van onder andere de Rothschild en Warburg families). Dit soort handel in menselijke ellende is verantwoordelijk voor de dood van ontelbare miljoenen mensen door de eeuwen heen – en om deze reden zegt JHWH tegen Zijn apart gezette apostelen en profeten zich te verheugen over de val van Babylon.

Hitgalut (Openbaring) 18:20-24
“Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want Elohim heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.”

Degenen die willen begrijpen hoe mensen worden gekocht en verkocht op de New York Stock Exchange worden aangemoedigd om verschillende werken zoals: ‘The Empire of the City’; ‘Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve’; ‘Wall Street and the Rise of Hitler’; en ‘They Own It All (Including You!): by Means of Toxic Currency’, te lezen. Deze en andere boeken laten zien hoe het hele stelsel van centrale banken een uitbreiding is van de geheimzinnige Crown Corporation of London. Deze Crown Corporation is niet de koninklijke familie van Engeland of de Britse monarchie, maar een geheimzinnige privaat bankierskartel dat de Engels kroon achter de schermen controleert, alsook wereldwijd vele andere regeringen controleert. Het staat ook wel bekend als The Black Horse.

Als Babylon en haar regeringen instorten, zullen alle valse paarden ook stoppen met het onderdrukken van de mensen van JHWH. En op die dag kunnen we maar het beste klaar staan om naar huis te gaan, want zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien is Armageddon ook meteen het bruiloftsfeest.