Zegel 6 en de droge beenderen

Satan is al honderden jaren bezig de basis te leggen voor een seculiere nieuwe wereldorde (en een wereldregering), en tegen de tijd dat we het zesde zegel bereiken, zal zijn plan voldoende vergevorderd zijn en zal een soort van “kritische massa” zijn gerealiseerd, en zullen zowel de aard als het gezicht van de samenleving veel sneller beginnen te veranderen.

Openbaring is een visioen, de gebeurtenissen die spelen, spelen zich af in de hemelse gewesten. Maar deze hemelse gebeurtenissen hebben doorgaans een “aardse schaduw”, ook al ziet het er niet altijd precies hetzelfde uit als het hemelse beeld. De sleutel tot het begrijpen van Openbaring is dan ook het decoderen van die symboliek. Als we begrijpen wat de symbolen betekenen, dan kunnen we een beter idee krijgen over wat ons te wachten staat.

Openbaring vertelt ons dat er een grote aardbeving zal zijn bij het zesde zegel. Probeer je voor te stellen dat deze “grote aardbeving” echt een “sociaal terrein beving” is (dat wil zeggen, een enorme verandering in de aard van de samenleving) die plaatsvindt wanneer de “oude wereldorde” van christelijke en islamitische landen uit elkaar gebroken wordt en weer in elkaar gezet wordt onder auspiciën van de Verenigde Naties (VN) naar aanleiding van een nucleaire crisis in het Midden-Oosten. Laten we deze passage eerst lezen en dan zullen we praten over de betekenis van de andere symbolen.

Hitgalut (Openbaring) 6:12-17
En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Veel commentatoren zijn van mening dat de als een boekrol terugwijkende hemel verwijst naar de paddenstoel wolk van een nucleaire explosie. Nu islamitische landen zoals Pakistan (en binnenkort ook Iran) en communistische landen als Noord Korea kernwapens verkrijgen is dit een realistisch en zeer waarschijnlijk scenario. Dus, als de koningen der aarde en de groten, de rijken, etc., zich gaan verbergen in de holen en de rotsen zou dit een verwijzing naar hun schuilkelders kunnen zijn. Maar hoe zit het dan met de andere symbolen?

In Maleachi 4:2 wordt Yeshua beschreven als de zon van gerechtigheid, die opgaat met genezing onder Zijn vleugels.

Maleachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

In Openbaring 22:16 zegt Yeshua dat Hij het licht en de morgenster (dat wil zeggen, de zon) is. Hoewel dit niet de “zondag” aanbidding rechtvaardigt, is het toch de analogie die Hij voor Zichzelf toepast.

Hitgalut (Openbaring) 22:16
Ik, Yeshua, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Maar als Yeshua wordt beschreven als de “zon”, stel je dan voor dat de “zon” die zo zwart wordt als een haren zak in Openbaring 06:12 (boven) verwijst naar de leer van de rooms-katholieke kerk en haar dochters (de protestantse en orthodoxe kerken). De oude Romeinse swastika is een traditioneel symbool van de Romeinse macht en overheersing, en het wordt in de occulte wereld genoemd als de “zwarte zon”.

Als de “zwarte zon” verwijst naar de Romeinse doctrines, stel je dan voor dat de “maan” in Openbaring verwijst naar de hoofdstroming in het Jodendom, de Torah maar zonder Yeshua. De Schrift vertelt ons dat het word van יהוה is als een lamp, en dit is het licht waarmee het jodendom wandelt.

Tehilliem (Psalmen) 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Natuurlijk kun je “wandelen” in het licht van de maan, maar lang niet zo goed als bij daglicht. Maar als de maan (d.w.z., mainstream Joodse leerstellingen) bloedrood wordt zou dat kunnen betekenen dat het jodendom nog meer corruptie begint te onderwijzen dan ze al doen. Hoe? Satans plan is het om alle religies van de wereld samen te voegen onder de paus (die op zijn beurt aan de VN zal rapporteren).

In 2004 hebben de opperrabbijnen Yona Metzger (Ashkenazi) en Shlomo Amar (Sefardisch) een nieuw “Verenigde Naties van religie” voorgesteld aan de paus. En daarna ontmoette de paus moslimleiders op het tempelplein, mogelijk om te bespreken hoe ze hun geloof samen kunnen brengen.

Daarna verscheen de paus bij de VN en werd hij er als een held welkom geheten.

Als hypothese: Als er een nucleaire crisis in het Midden-Oosten uitbreekt bij het zesde zegel tussen de islamitische landen en Israël, zou de VN in kunnen grijpen en Jeruzalem tot een “internationale stad” kunnen maken, en de paus kunnen vragen er een “interreligieuze tempel” te vestigen, met de buitenste binnenplaats open voor alle heidense religies van de wereld.

Dit is een realistisch scenario, en als een dergelijke “interreligieuze tempel” wordt gebouwd, dan zou het de weg vrijmaken voor de rest van Openbaring om precies zo plaats te vinden als het geschreven staat.

De “sterren” in Openbaring kunnen het zaad van Avraham, waarvan יהוה zei dat het zo talrijk als de sterren aan de hemel zou worden, vertegenwoordigen.

B’reisheet (Genesis) 22:17
Ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.

In dit geval kunnen de “sterren” onze neven in Ismaël vertegenwoordigen, dat wil zeggen, de moslims. Velen van hen zouden van hun geloof kunnen “afvallen” als er een interreligieuze tempel is gebouwd in Jeruzalem, in tegenstelling tot de islamitische profetie. Omgekeerd kunnen, zoals anderen suggereren, de “sterren die vallen uit de hemel” verwijzen naar nucleaire raketten, aangezien de “hemel verdwijnt als een boekrol” in het volgende vers van Openbaring 6:12-17.

Met Iran dat zo streeft naar het verwerven van kernwapens, lijkt het slechts een kwestie van tijd totdat er een nucleair conflict uitbreekt in het Midden-Oosten. En terwijl er een aantal joden, christenen en moslims zijn die liever sterven dan een compromis over hun geloof te sluiten, zullen de gemiddelde christenen, joden en moslims een maatregel om Jeruzalem tot een “internationale stad” te maken en om een “interreligieuze tempel” op de Tempelberg te bouwen waarschijnlijk goedkeuren, indien dit het vooruitzicht van een verdere nucleaire oorlog zou voorkomen. Vanuit ieder standpunt in het Midden-Oosten, zou dit aan belangrijke “fundamenten schudden”, ofwel een “grote aardbeving” zijn. Zoals we later zullen zien kan dit het “schudden” uit Ezechiël 37:7 zijn, als de Efraïmieten beginnen samen te komen.

Ezechiël 37:7
Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.

Het “gedruis” hier is het Hebreeuwse woord “ra’ash” (רַעַשׁ ), en is hetzelfde word als dat wat wordt gebruikt in het hedendaagse Hebreeuws voor seismische activiteit. Strong’s Hebrew Concordance beschrijft het aldus:

OT:7494 ra`ash (rah’-ash); from OT:7493; vibration, bounding, uproar:
KJV – commotion, confused noise, earthquake, fierceness, quaking, rattling, rushing, shaking.
En hier is de referentie naar OT:7493:
OT:7493 ra`ash (raw-ash); a primitive root; to undulate (as the earth, the sky, etc.; also a field of grain), particularly through fear; specifically, to spring (as a locust):
KJV – make afraid, (re-) move, quake, (make to) shake, (make to) tremble.

Ons sociale landschap zou “meedeinen”, hetgeen te wijten is aan de angst voor een nucleaire vuurzee, en deze angst zal de meeste mensen overtuigen om de Verenigde Naties en hun één wereldreligie te steunen. Dit zou ook het huis van Efraïm kunnen bewegen om “uit hun verdediging te stappen” en mee te bewegen.

Sommigen zien overeenkomsten tussen Openbaring 6:12 en Joël 2, dat spreekt over de Dag van יהוה.

Hitgalut (Openbaring) 6:12
En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,

Joël 2:30-31
Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van JHWH komt, die grote en ontzagwekkende.

Zoals we later nog zullen zien is de “Dag van יהוה” misschien wel de beker / schaal van oordelen. Zoals aangegeven in de tabel, zal deze komen na de trompetten, maar nog voor Armageddon.

Ons in herinnering roepend dat de aardse schaduw er niet altijd exact uitziet als de hemelse gebeurtenis, kan de verduistering van de zon en de maan die wordt omgezet “in bloed” verwijzen naar de gevolgen van de nucleaire uitwisseling, die grote hoeveelheden puin de lucht in zou gooien. Dit zou zorgen voor een “rode maan” en een “nucleaire winter” (waarin de zon verduisterd zal worden).

De “bergen en eilanden” die “van hun plaatsen zijn bewogen” verwijzen waarschijnlijk naar respectievelijk overheden en nationale grenzen. Ze zouden “van hun plaatsen worden bewogen” als de VN volledige macht zou krijgen en de Tempelberg aan de paus zou geven, zodanig dat hij daarop een interreligieuze tempel zou vestigen in Jeruzalem. Het kan ongeveer 14 jaar duren voordat de onrust gaat “settelen” en overgaat in “een half uur stilte” die plaatsvindt bij het zevende zegel.

Daarnaast speelt het verhaal van de verzegeling van de 144.000 waarna het overgaat naar het zevende zegel, en op dat moment zal er “een half uur van stilte” zijn in de hemel.

Hitgalut (Openbaring) 8:1
En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.

Als dit getal letterlijk is en Ezechiël ons het principe geeft dat een profetische dag gelijk is aan een aards jaar

Yehezqel (Ezechiël) 4:6 “Voor elk jaar leg Ik u een dag op.” dan zal omdat er 24 uur in een dag zijn, een ½ uur 1:48 van een dag zijn. Als we 360 dagen van een Hebreeuwse jaar delen door 48 krijgen we 7,5 dag. Echter, dit levert geen enkele logica op, omdat de gevolgen van de oorlog niet oplossen in die tijd (en de “politieke ravage” zal nog langer duren). Als dat dus het geval is, moeten we in plaats daarvan het principe van een dag laten gelden voor 1000 jaar.

Kepha Bet (2 Petrus) 3:8
 dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Dan komt dezelfde rekensom uit op een periode van 20,83 jaar voordat de verdrukking begint. Dit geeft veel meer zin, want het zou ook voldoende tijd geven om een generatie kinderen te doen opgroeien die geïndoctrineerd is om te geloven dat de paus op de Tempelberg moet komen, om een nucleaire oorlog te voorkomen.

In de komende hoofdstukken zullen we zien dat het zevende zegel de trompetten opent, die de 7 jaar van verdrukking vormen. We zullen ook zien dat de tweede helft van de 7 jaar verdrukking de tijd is die de “tijd van benauwdheid voor Jakob” wordt genoemd. Degenen die zich niet aan de nieuwe verenigde religie onderwerpen zullen worden opgejaagd in die tijd. Dit zal veel gemakkelijker zijn als er een hele generatie soldaten is opgevoed die gelooft dat het nucleaire conflict in het zesde zegel werd veroorzaakt door fundamentele christelijke, joodse en islamitische overtuigingen, en dat een dergelijk fundamenteel geloof het kwaad is, en alleen maar kan leiden tot oorlog.

Het is ook mogelijk dat dit “half uur” niet gelijk is aan 20,8 aardse jaren, maar slechts verwijst naar “een bepaalde tijd”. We zullen andere voorbeelden van dit soort dingen zien. Maar naar ons idee is het, afgezien van de duur, deze periode die wordt gebruikt om een anti-Messias in de tempel te vestigen.