Niemand komt tot de Vader dan door …..

Telkens weer komt er een tegenwerping om de hoek kijken als we onderwijzen dat het
in de hele Tora en de Bijbel gaat om het geloof, Emoenah, in en van HaShem.

Telkens weer wordt dan de uitspraak van Yeshua aangehaald: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Vervolgens wordt het zo uitgelegd alsof het gaat om het geloof in Yeshua dat ons redding brengt. Deze gedachte is mede gebaseerd op het dogma van de drie-eenheid. God zou bestaan uit drie personen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Echter de drie-eenheid bestaat niet want HaShem zegt zelf: “Hoor Israël, De Eeuwige is uw God, de Eeuwige is EEN”.

Exodus 20:
“Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.”

Laten we verder twee uitspraken van Yeshua HaMasjiach meenemen in onze uitleg om duidelijk te maken dat het toch echt allemaal gaat om het geloof in HaShem, de Eeuwige Almachtige die Echad (EEN) is. Yeshua is de openbaring van HaShem in het Woord. Joh. 1:1, en het Woord is Tora.

Joh. 5:24
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn Woord hoort en HEM geloofd die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar IS uit de dood overgegaan in het leven.”

Joh. 6:44
“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt.”

Om te beginnen moet u zich ervan bewust zijn dat het geloof niet van u is, maar van HaShem. HIJ heeft het geloof, emoenah, al in de moederschoot in u gelegd. Het is aan u om dat te ontdekken en ervoor te kiezen en het te volgen. Yeshua heeft die opgave tot in perfectie geleefd, Hij heeft dus de Tora vervult. En daarmee heeft Hij de oplossing, de vrijkoping van de vloek van de zonde, voor ons en aan ons geopenbaard.

Yeshua en HaShem zijn een en dezelfde.

De keuze waar uw redding, dus uw eeuwig leven in Zijn Koninkrijk, van afhangt is dus de keuze om te geloven dat HaShem u met zichzelf heeft verzoend uit pure genade.

HaShem heeft dit al gedaan, zo staat er geschreven in de Schrift, vóór de grondlegging van de schepping.
Dat is hetgeen Yeshua ons leert en wat we moeten geloven.
Vervolgens zegt Yeshua telkens weer: “Wie Mijn Woord (Torah) bewaart, én Het doet, die zal Ik geven….”
Wat betekent dan de uitspraak: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”?
Zegt dit dat we in Yeshua moeten geloven of bedoeld Yeshua wellicht iets anders?

Vraag uzelf eens af wat er gebeurt als u kiest voor HaShem, Zijn Emoenah aanneemt, en geloofd dat Hij zich met u verzoend heeft. Wat gebeurt er als u zich daartoe “bekeerd” en zich daartoe laat dopen, ofwel u zich laat rein wassen. De Schriften noemen dit ook “wedergeboren worden”.

De Schrift leert ons dat u door de wedergeboorte deel wordt van het Lichaam van Yeshua HaMasjiach.
Voorwaarde is dan wel dat u heilig en rein moet zijn, ofwel u moet dus inderdaad gekozen hebben voor het verlossingswerk van HaShem en Zijn emoenah aannemen. Net als bijvoorbeeld Abraham gedaan heeft want hij werd “Tzadik”, gerechtvaardigd door zijn geloof en doen, emoenah, in HaShem.
Uitgaande van het feit dat u ervoor kiest te geloven dat u vrijgekocht bent uit genade door de openbaring, het “werk”, door YeshuaHaMasjiach, bent u dus ingeplant door HaShem in het Lichaam van Yeshua HaMasjiach.
Dat betekent dat u een nieuw lichaam, een nieuw hart en een nieuwe naam hebt ontvangen en heilig en rein bent geworden.
Dit is precies wat Yeshua bedoeld als Hij zegt: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.
U moet dus geplant worden in Zijn Lichaam door uw geloof in het verzoeningswerk van HaShem!

U moet dus geloven in HaShem! Het gaat OOK voor Yeshua alleen maar om HaShem! “Onze Vader die…..”

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn Woord hoort en HEM geloofd die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar IS uit de dood overgegaan in het leven.”