Inleiding

Een algemeen overzicht van Openbaring

Gemeente Efeze            Smyrna Pergamum Thyatira Sardes Philadelfia Laodicea
ZegelsDe tijd waarin de zegels worden gebroken en uitgevoerd. 1e Zegel Witte paard.
Christendom(Pausschap,
VN/URI)NWO
2e Zegel
Rode paard(Marxisme,

Socialisme,

Democratie)

3e Zegel
Zwarte paard(Centrale bank.

Bilderberg, Fed) (“Judaisme”)

4e Zegel
Groen/Grijs (vaal) paard(Islam en Islamitische terreur)
5e Zegel
Geslachtten onder het altaar die moesten sterven om het bloed van de martelaren vol te maken.
6e Zegel
Aardbeving, zonsverduistering, vallende sterren, bloedrode maan, hemel verdwijnt als een boekrol.
Verzegeling van de 144,000
beschermt tegen de trompettenSchare die niemand tellen kan
7e Zegel
Stilte in de hemel ½ uur (20.8 years). Zegel 7 introduceert de trompetten
Trompetten
Trompetten ten uitvoer. Vernietiging van 1/3. (Begin 3,5 jaar?) (Verzoeking?)
1e Trompet
Hagel, vuur en bloed.

1/3 bomen al het groene gras verbrandde

2e Trompet
Berg in de zee geworpen

1/3 zee wordt bloed, 1/3 schepen, levend

3e Trompet
Alsem

Grote ster valt uit de hemel op 1/3 van de wateren. Veel mannen sterven

4e Trompet
1/3 zon en 1/3 maan getroffen, 1/3 dag geen licht
5e Trompet
Ster (Satan?) valt naar de aarde, opent kuil,  5 maanden zonder dood.

WEE 1

6e Trompet
leger van 200 miljoen man. Dood van 1/3 van mensen.

7 Donderslagen, verborgen wat ze zeiden WEE 2

Hoofdst. 11:
Voorhof vertrapt 42 maanden. Twee Getuigen, einde 3,5 jaar getuigenis, worden opgewekt.
7e Trompet
“Laatste trompet”? Aardbeving. Val van Babylon. Regering van JHWH begint.WEE 3
inzetstukken
(voegt informative toe)Beschrijft Israël, twee beesten, Lam, 144.000, Babylon
Hoofdst. 12
Vrouw (Israël) ontvlucht 3,5 jaar
Hoofdst. 13
Beschrijft de beesten uit zee (zelfde als vier / vijf dieren van Daniël)
Hoofdst. 13
beschrijft het beest uit het land (VN / URI)
Hoofdst. 14
Lam en 144.000 op de berg Tzion, en ook voor de troon
Vers 14.7
Uur van het Oordeel
Vers 14.8
Babylon gevallen (in de hemel? Wordt voltooid in 18)
Vers 14.13
Zalig zij die sterven in JHWH vanaf nu.
Vers 14.14
Mensenzoon op wolken, met een sikkel. Oogst op aarde (aan het einde van het tijdperk)
Schalen, Plagen
Gebeurt allemaal tegelijk. Bijna totale vernietiging. (toorn?)  “Dag van Jahweh?”
Slag 1
Zweren op mensen die het beest aanbidden
Slag 2
Zee wordt het bloed. Alle zeedieren sterven
Slag 3
Rivieren en fonteinen van water worden bloed.
Slag 4
Mensen verbrand met grote hitte van zon.
Slag 5
uitgegoten op de troon van het beest.
Slag 6
Eufraat opgedroogd. 3 onreine geesten als kikvorsen worden gezien.
16.16
Mensen verzamelen zich voor Armageddon
Slag 7
grote aardbeving

Rome verdeeld. Eilanden vluchten, bergen niet meer gevonden.

(Hoofdst. 17, 18 inzet)
Huwelijksfeest, satan gebonden, Millennium
Hoofdst. 17
Beschrijft Babylon

(Grote hoer en
haar dochters)

Hoofdst. 18
Babylon is gevallen in een uur
19.11
Wederkomst Yeshua. Armageddon (= Huwelijksfeest?) Zelfde tijd als de 7de trompet?
19.17
Armageddon

= Gog 1

= Huwelijksfeest. Efraim is getrouwd

Hosea 2:20

19.20
Beest (VN/Kerk) en Valse Profeet (Mohammed) in poel des vuurs. (valse religies)
20.1
Satan voor 1000 jaar gebonden. Millennium begint.
20.4-6
Eerste opstanding. (Spirituele opstanding.)
Millennium
profetieën Tanach worden vervult. (Tweede Exodus?)

Millennium (1000 jaar). Profetieën van de Tanach worden vervult. Tweede Exodus, Inzameling grote oogst, Twaalf stammen Koninkrijk gevestigd?

Eind van Millennium en de Nieuwe Aarde 20.7
Satan vrijgegeven.

Gog 2.

Duivel in Poel van vuur opgesloten

20.11
Witte Troon Oordeel
21
Nieuwe Aarde

Nieuw Jeruzalem getooid als een bruid

Mij is altijd geleerd dat Yeshua hier op aarde zou terugkeren in een fysiek lichamelijke vorm om gedurende de laatste duizend jaar geschiedenis van de aarde (het duizendjarig vrederijk) te regeren. Echter, in de loop van de afgelopen twee jaar begon ik via een groot aantal passages te zien hoe Israël menselijk leiderschap zal krijgen tijdens het duizendjarig vrederijk. We zullen straks nader naar die passages kijken, maar wat tot nu toe in mijn denken als grote vraag bestond was, dat het onlogisch was dat Israël en de volkeren onder menselijk leiderschap zouden vallen gedurende deze tijd als Yeshua hier is, omdat dit zou betekenen dat Yeshua Zijn macht en glorie in dat geval zou moeten delen met mensen. Vandaar dat ik begon te zoeken of dit door anderen al eerder onderzocht is.

Yeshayahu (Isaiah) 42:8
“Ik ben JHWH – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.”

We weten dat aan de ene kant JHWH de Vader groter is dan Yeshua. (zie Yeshua is YHWH)

Yochanan (Johannes) 14:28
“U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik.”

Maar toch weten we aan de andere kant dat Yeshua JHWH is, en dus is het onlogisch dat Hij Zijn macht en glorie zou delen met een mens.

Yochanan (Johannes) 14:9
“Yeshua zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?”

Maar als Yeshua Zijn heerlijkheid niet zal delen met een mens, wat doen we dan met de “vorst” van de duizendjarige tempel? Ezechiël 40-46 spreekt van een tempel die nog niet is gebouwd. In deze tempel zal de “vorst” van Israël zondoffers brengen voor zichzelf en voor het hele volk.

Yehezqel (Ezechiël) 45:22
“Dan moet de vorst op die dag voor zichzelf en voor de hele bevolking van het land voor een jonge stier als zondoffer zorgen.”

Veel mensen zeggen dat deze vorst Yeshua is, maar als Yeshua zonder zonde is, waarom zou Hij dan een zondoffer aanbieden voor Zichzelf?

Laten wij ook in gedachten meenemen dat de vorst in Ezechiëls tempel zonen zal hebben. Is dat Yeshua?

Yehezqel (Ezechiël) 46:16
“Zo zegt JHWH Elohim: Wanneer de vorst een van zijn zonen een geschenk geeft, is het diens erfelijk bezit. Dat zal zijn zonen toebehoren, dat zal hun bezit in erfelijk bezit zijn.”

Is het zinvol dat een onsterfelijke Yeshua een aardse vrouw zal nemen die aardse zonen ter wereld zal brengen? En zo niet, wie is dan de in Ezechiël genoemde vorst?

En als de in Ezechiël genoemde vorst niet Yeshua is, is het dan logisch dat de alles overwinnende Koning fysiek hier op aarde kan zijn op hetzelfde moment als deze vorst? Zou het dat niet nodig zijn dat Yeshua een deel van Zijn glorie en macht met hem moet delen?

Een ander probleem is dat Yeshua is opgevaren naar de hemel in de wolken, en de Schrift zegt ons dat Hij op dezelfde manier zal terugkeren als Hij ons verliet.

Ma’asei (Handelingen) 1:9-11
“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Yeshua, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Dus als Yeshua zal terugkeren op de wolken, wie is dan “Koning David”, die JHWH van plan is om “op te richten” om te heersen over Israël aan het einde van de tijd van benauwdheid voor Jakob?

Yirmeyahu (Jeremia) 30:7-9
“Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt JHWH van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen JHWH, hun Elohim, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan.”

En dan nog iets; wie is “Zijn machtige” die “uit hun midden” komt? En wie is “hun heerser” die “uit hun midden” komt?

Yirmeyahu (Jeremia) 30:21
“Zijn Machtige zal één van hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot Mij te naderen? -spreekt JHWH.”

Deze kunnen niet Yeshua zijn want Yeshua komt terug op de wolken en niet uit hun midden.

En verder, wie is het waarvan Hosea in 1:11 ons vertelt dat de twee huizen hem zullen “aanstellen” tot hun hoofd?

Hoshea (Hosea) 1:11
“Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.”

De term die hier voor “benoemen” wordt gebruikt is “sim” (plaats). Dus als de twee huizen een leider voor zichzelf “plaatsen”, spreekt dit dan niet van een verkiezing? Dit kan dan toch zeker niet de “Allesoverwinnende Koning” zijn, want wanneer Hij komt op de wolken, zullen we dan een verkiezing houden?

Toen JHWH begon om mij net als anderen deze dingen te laten zien had ik er ook net als de anderen behoorlijk moeite mee om te begrijpen hoe ze overeenkomen met een aantal andere profetiën. Bijvoorbeeld, Psalm 2 die ons zegt dat Jahweh aan Yeshua een ijzeren staf zal geven, waarmee Hij de volken moet verpletteren.

Tehillim (Psalmen) 2:7-9
“Ik zal het besluit bekendmaken: JHWH heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.”

Later laat JHWH in Openbaring 2:26-27 ook zien dat als Yeshua een ijzeren roede van Zijn Vader zal ontvangen, Yeshua zich dan zal omdraaien en hem zal doorgeven hier op aarde aan wie overwint (Israël), zodat Israël de heidenvolken kan verbrijzelen voor Hem (als Zijn lichaam).

Hitgalut (Openbaring) 2:26-27
“En wie overwint (Israël) en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.”

Er zijn veel momenten waarop JHWH zegt dat Hij zal iets doen, en het dan Zijn volk Israël laat uitvoeren. Bijvoorbeeld, JHWH zei dat Hij Amalek zou vernietigen.

Shemote (Exodus) 17:14-15
“Toen zei JHWH tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.”

JHWH beval Zijn volk / leger (Israël) uit te trekken en Amalek uit te roeien.

Devarim (Deuteronomium) 25:19
“Als JHWH, uw Elohim, u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat JHWH, uw Elohim, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!”

Dus wie trof Amalek? JHWH deed dat, maar Hij gebruikte Israël om het uit te voeren. Dit is op precies dezelfde manier als Koning David zou kunnen zeggen dat hij de Filistijnen zou gaan uitroeien maar dan Joab erop uit zou sturen.

Een andere vraag ging erover hoe de “heiligen” zullen heersen en regeren gedurende duizend jaar, samen met Yeshua.

Hitgalut (Openbaring) 20:4-6
“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Yeshua en om het Woord van Elohim, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Yeshua, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van Elohim en van Yeshuas zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”

Zoals we later zullen zien, zal dit besturen en regeren niet plaatsvinden hier op aarde, maar zal dit plaatsvinden in de troonzaal in de hemel.

Een van de redenen dat Openbaring zo moeilijk is te begrijpen is dat delen ervan sequentiëel zijn (en gebeuren in een algemeen “tijdlijn”), terwijl andere delen “inzetstukken” zijn (of “overlappende stukken”) in de tijdlijn om aanvullende informatie te geven. Deze inzetstukken overlappen elkaar, en ook overlappen ze de tijdlijn, dus in wezen zijn er een aantal verschillende lijnen/gedachten die allemaal met elkaar zijn verweven.

We laten de inzetstukken/overlappingen even buiten beschouwing op dit moment en zien dan de tijdlijn (het verhaal) voortgaan langs deze algemene lijnen (vanaf Zegel 5):

 1. Zegels 1-5. Zegels 1-4 vrijlating van krachten die met en op elkaar reageren, “het podium wordt klaar gemaakt” voor de rest van het gebeuren. Zegel 5 geeft ons meer informatie, terwijl zegel 6 de zegel is waar de echte actie begint.
 2. Zegel 6 lijkt een nucleaire crisis in het Midden-Oosten, die als katalysator dient voor opbouw van de Nieuwe Wereld Orde. Bij zegel 6 verwachten we dat de VN tot de volledige macht wordt gebracht, en Jeruzalem wordt weggegeven aan het pausdom, zodanig dat de paus een “interreligieuze tempel” bouwt met andere christenen, maar ook met moslims en joden, zodanig dat verwacht wordt dat alle religies van de wereld samen in vrede kunnen aanbidden.
 3. Zegel 7 is een tijd van relatieve rust, terwijl de VN en de interreligieuze tempel (dwz , de tempel van de anti-messias) worden opgericht, en waarin mensen kunnen wennen aan het idee van het belang van één verenigde wereldreligie.
 4. De bazuinen zullen waarschijnlijk 7 jaar duren. Dit is de pure verdrukking.
 5. Jakobs benauwdheid is de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Zoals we zullen zien is dit de tijd waarin de dagelijkse offers uit de interreligieuze tempel worden weggenomen, en waarin de gruwel der verwoesting wordt opgezet. Dit is ook de tijd waarin de vervolging van de gelovigen in alle ernst begint, en degenen die niet het merkteken van het beest ( dat wil zeggen, de nieuwe wereldreligie) aanvaarden worden gedood. (Zoals we zien is de verdrukking en de tijd van benauwdheid voor Jakob wereldwijd, maar we verwachten dat ze veel intenser zal zijn in Israël dan daarbuiten.)
 6. Trompet 7 is wanneer Babylon valt, en wanneer koninkrijk van JHWH hier op aarde is gevestigd. Toch zal er veel tumult zijn, en het zal enige tijd duren voor het koninkrijk van JHWH volledig wordt gerealiseerd. Trompet 7 opent ook de beker van de oordelen.
 7. De beker van de oordelen duurt misschien wel 30 dagen. Dit is een tijd van intense verwoestingen, die ook een wijdverbreide nucleaire oorlog kan omvatten, maar zoals al gezegd verwachten we dat de verwoesting in Israël veel groter zal zijn dan daarbuiten.
 8. Armageddon speelt zich misschien wel 45 dagen na de beker van de oordelen af. Zoals we zien wordt dit ook Gog 1 (Ezechiël 39) genoemd. En hoe onlogisch en onbegrijpelijk het ook mag klinken is het ook het bruiloftsfeest (Hosea 2:14-23). Dit is het moment dat Yeshua zal terugkeren in de wolken (Openbaring 19:11).
 9. De Opname. Zoals we zien is er eigenlijk meer dan een opname. Op dit moment zijn we niet zeker of het er slechts twee, of drie (of misschien wel meer) zijn. Het is echter duidelijk dat als de heiligen moeten weerkeren met Yeshua (bijv. Zacharia 14) moeten ze eerst opgaan naar Yeshua. Als Yeshua heiligen met zich meebrengt als Hij komt bij Armageddon, kunnen dat de zielen omvatten van hen die zijn opgestaan in de eerste eeuw, toen zij die in het stof sliepen zijn ontstaan (bijv. Matteüs 27:52). Degenen die met Hem naar Armageddon komen zullen met Hem heersen en regeren gedurende duizend jaar, in en vanuit de troonzaal in de hemel (Openbaring 20:4-6).
 10. De Uitverkorenen kunnen niet “opgenomen” worden omdat de verdrukking omwille van hen ingekort wordt (bijv. Marcus 13:20). Ze zullen niet rechtstreeks naar het land Israël teruggaan maar zullen uit alle vier windstreken naar de “woestijn der volken”, waar JHWH zelf met hen in het gericht zal treden om hen in de band van het verbond te brengen (zie ook de verwijzing naar Ezechiël 20:33-38, hieronder).
 11. Het Duizendjarig vrederijk beslaat zoals duidelijk een periode duizend jaar van relatieve welvaart en vrede. Terwijl Satan in de put is vergrendeld, kunnen zijn handlangers (dat wil zeggen; de gevallen engelen / boodschappers) die nog vrij zijn nog steeds oorlogen uitvechten. Dit is de tijd waarin Yeshua zal regeren over de volken met Zijn ijzeren staf (indirect, door middel van Israël).
 12. Gog 2 vindt plaats na het duizendjarig vrederijk. Satan is weer losgelaten uit zijn poel en verenigd alle legers van de wereld om te strijden tegen Israël. Yeshua keert terug op dit moment, verslaat Gog opnieuw (Ezechiël 38) en brengt Zijn heiligen met Hem mee. De aarde wordt op dit moment vernietigd.
 13. Witte Troon. Zodra de aarde wordt vernietigd gaan we naar de witte troon van oordeel.
 14. Nieuwe Aarde. Die van de “eerste opstanding” (dat wil zeggen, iedereen die waardig is bevonden in elke opname) gaan over op de nieuwe aarde. De nieuwe aarde valt verder buiten het bestek van deze studie.

 

Openbaring is een visie, en de taal is zeer symbolisch. Als we voortgaan door deze studie, zullen we zien dat de “aardbevingen” in Openbaring symbolisch zijn voor maatschappelijke veranderingen. “Bergen” vertegenwoordigen overheidssystemen, en “eilanden” vertegenwoordigen nationale grenzen. Bij de 7de trompet als de regering van JHWH wordt verklaard, en Babylon valt, zal elk “eiland” (landsgrens) wegvallen en zullen geen “bergen’ (overheden) meer worden gevonden.

Hitgalut (Openbaring) 16:20
“En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.”

Waar dit over spreekt is een tijd van enorme onrust, een die de wereld nooit eerder heeft gezien. We weten dat JHWH er zal zijn voor Zijn volk, maar als je activa bezit wil je misschien bidden om deze over te zetten naar een andere vorm (bv, goud, zilver, ingeblikt voedsel), en bereid zijn om voor je familie en gemeenschap te zorgen, wat er ook gebeurt, bij het ontbreken van bescherming van een overheid.

Als JHWH ons thuis roept, zullen we uit alle vier windrichtingen komen naar een plek die JHWH “de woestijn van de volken” noemt. Hij zal daar met ons spreken, van aangezicht tot aangezicht, zoals Hij ook sprak met onze voorvaderen in de Sinai woestijn, en Zijn orde in die tijd herstellen.

Yehezqel (Ezechiël) 20:33-38
“Zo waar Ik leef, spreekt JHWH Elohim, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren! Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt JHWH Elohim. Ik zal u onder de herders stok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik JHWH Elohim ben.”

Sommigen leggen ook verbanden met Hoshea 2:14-20

Hoshea (Hosea) 2:14-23
“Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt JHWH, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult JHWH kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt JHWH, dat Ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn Elohim!”

We zien door een spiegel, in raadselen, en onze studies veranderen van tijd tot tijd, telkens wanneer JHWH meer openbaart. Maar het is wellicht verstandig te bidden voor de mogelijkheid om te voorzien voor jezelf, je familie en je vrienden in het licht van de overweldigende veranderingen en het ontbreken van enige bescherming van overheden, terwijl we verhuizen naar een plek waarvan we niet eens weten waar die is.

Er zijn vele redenen waarom JHWH Zijn volk door proeven en ontberingen zou kunnen brengen. Een reden zou kunnen zijn om erachter te komen wie Hem werkelijk zullen volgen, ook als het moeilijk wordt. Een andere reden is om ons te helpen versterken en om ons te verenigen als een natie.

Ons gebed is het dat dit onderzoek jullie, jullie familie en jullie medemensen dichter tot JHWH brengt, zodat wij Hem allemaal beter kunnen dienen en meer gelijkvormig aan het beeld en de gelijkenis van Zijn Zoon Yeshua zullen zijn.