We planten ditmaal in חוות אחים לעד , in Oud Susya en in Givat Magnesi

חוות אחים לעד ,”voor altijd broeders”, is het project van een groep vrijwilligers die een revalidatie centrum bouwen
voor gewonde cq gehandicapte soldaten om hen daar de kans te geven samen te revalideren.

Het centrum, net ten zuiden van Netivot, zal bestaan uit een groot aantal wooneenheden voor de cliënten en ook voor behandelaars. Daarnaast krijgt het centrum beschikking over een wijngaard, veestallen, moestuinen, een tropische kas, werkplaatsen, zwembad, etc. Alles gericht op revalidatie.

“Am Israël Chai International”, עמותת עם ישראל חי, het initiatief van de Nederlandse kehila Beit Emoenah in Stegeren en de Dutch Farm in Sde Tzwi in Israël  heeft hier al 100 bomen geplant maar op 3 februari 2023 gaan we hier nogmaals 100 bomen planten. De bouw van het centrum is inmiddels zo ver gereed dat het doel waarvoor het verder uitgebouwd wordt al vorm krijgt door de opvang van cliënten. Het belang hiervan willen we nogmaals benadrukken. 

Hier ziet u een overzicht van de inrichting van het gehele complex:
Op 6 februari 2023 zullen we ter gelegenheid van Tu Bishwat eveneens bomen planten in Oud Susya. Ditmaal gaat het om 50 bomen. We zullen ze daar planten bij Gadi in zone C van de zogenaamde “bezette gebieden”. Gadi is een haredi gelovige man en hij is een hout bewerker en meubelmaker die voornamelijk werkt met olijfhout dat afkomstig is van de noodzakelijke snoei. Met het zeer bescheiden inkomen draagt hij zorg voor zijn vrouw, waarmee hij al 25 jaar gehuwd is, en 2 zonen en 3 kleinkinderen. Het is een zegen van haShem dat we mogen planten in Judea en daarbij tevens dit gezin mogen ondersteunen.

Olijfboom (Olea europaea) | MijnTuin.org

Op 7 februari 2023 zullen we eveneens in verband met Tu Bishwat bomen planten in Givat Magnesi.
En ook ditmaal gaat het om 50 bomen.

We zullen ze daar planten rondom de schapenfarm. Givat Magnesia is een plaatsje in Samaria tussen Modi’in Ilit en Naaleh. De farm wordt voortdurend bedreigt door de illegale oprukkende bouw van Palestijnen waardoor de aanplant van de bomen een extra beveiliging oplevert voor de gezinnen op de farm. Het is een geweldige mogelijkheid zowel het Land van haShem als ook Zijn oogappel Israël hier in het hartland te zegenen en ondersteunen.

Uiteraard zijn ook dit weer stappen in een hele reeks aanplantingen “rondom Jerusalem”.
Ter bemoediging van Israël gaan we hiermee door.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International Movement”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie zien dat heel Israël zal leven!

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israël te eren door Israël te zegenen en dus door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 30 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om een ​​of meer olijfbomen te planten in Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”

 

 

חוות אחים לעד  “forever brothers”, is the project of a group of volunteers who build a rehabilitation center for wounded or disabled soldiers to give them the opportunity to rehabilitate together.

The center, just south of Netivot, will consist of a large number of housing units for the clients and also for practitioners. In addition, the center will have access to a vineyard, cattle stables, vegetable gardens, a tropical greenhouse, workshops, swimming pool, etc. All aimed at rehabilitation.

“Am Israël Chai International”, עמותת עם ישראל חי, the initiative of the Dutch kehila Beit Emoenah in Stegeren and the Dutch Farm in Sde Tzwi in Israel has already planted 100 trees here but on February 3, 2023 we will plant another 100 trees here. The construction of the center has now been completed to such an extent that the purpose for which it is further expanded is already taking shape through the care of clients. We would like to stress once again the importance of this.

Here you can see an overview of the layout of the entire complex:
On 6 February 2023, we will also plant trees in Old Susya on the occasion of Tu Bishwat.
This time it will be 50 trees.

We will plant them there at Gadi’s farm in zone C of the so-called “occupied territories”. Gadi is a haredi believing man and he is a woodworker and cabinetmaker who works mainly with olive tree wood that comes from the necessary pruning. With the very modest income he takes care of his wife, with whom he has been married for 25 years, and 2 sons and 3 grandchildren. It is a blessing of haShem that we may plant in Judea and also support this family.

On February 7, 2023, we will also plant 50 trees in Givat Magnesi in connection with Tu Bishwat.
We will plant them there around the sheep farm. Givat Magnesia is a town in Samaria between Modi’in Ilit and Naaleh. The farm is constantly threatened by the illegal encroaching construction of Palestinians, which means that the planting of the trees provides extra security for the families on the farm. It is a great opportunity to bless and support both the Land of HaShem and the Apple of His eye, Israël here in the heartland.

Of course, these are also steps in a whole series of plantings “around Jerusalem”.
To encourage Israel, we continue to do so.

That is why, on behalf of the “Am Israel Chai International Movement”, we make yet another appeal:
Support Israel and show through your donation to this action that all Israel will live!

HaShem says, “Whoever blesses you I will bless”; However, we would like to call you to honor the God of Israel by blessing Israel and thus by participating.

THE ACTION AND WHAT YOU CAN DO:

  • In support, transfer € 30 * (or a multiple thereof for the number of trees you want to plant) to account number: NL 74 RABO 0115973184 of Beit Emoenah with the message ‘Am Israel Chai’ and use it to plant one or more olive trees in Eretz Israel.
  • Promote this action in the broadest possible way to family, friends, acquaintances and believers in HaShem.

Join us and show that we believe what HaShem says: “Am Israel Chai”