Jerusalem Ring boomplantactie.

חוות אחים לעד ,  Oud Susya en  Givat Magnesi

(English and German translation below, Englishe und Deutsche Übersetsung unten)

“Am Israël Chai International”, עמותת עם ישראל חי, het initiatief van de Nederlandse kehila Beit Emoenah in Stegeren en Uzi and Tamar Manor van de Dutch Farm in Sde Tzwi in Israël  heeft in het kader van hun actie “Jerusalem Ring” drie actiedagen gehouden. De “Jerusalem Ring” is zoals velen al zullen weten de voortzetting van de “Goldin Ring actie”. Deze eerste actie was een ondersteuning voor de roep tot het thuisbrengen van de omgekomen soldaten Hadar Goldin en Oron Shaul die nog steeds door de terroristen van Hamas worden vastgehouden in Gaza. Toch was de actie ook een oproep aan de wereld om te laten zien dat Israël, inclusief het hartland Judea en Samaria, nooit meer zal verdwijnen.  Deze oproep betekent dat we aan de wereld de belofte van haShem moeten laten zien. Dat laatste is ook de reden dat na het afronden van de 1000 bomen voor de Goldin Ring actie besloten is door te gaan met het planten van bomen op plaatsen waar hulp gebruikt kan worden, waardoor die belofte van haShem aan het volk en land dat Israël nooit zal verdwijnen een extra dimensie krijgt mede vanwege het opvolgen van de mitswa tot het geven van hulp. Vandaar ook de naam “Jerusalem Ring” omdat Jerusalem omringt wordt door heel Israël en het de stad van haShem is . We planten bomen omdat dit het symbool is voor het verzekeren van de toekomst.

 

Een geweldig mooi voorbeeld dat deze actie ook werkelijk tot resultaat lijdt kregen we te zien tijdens een braderie bij de “Black Arrow”. Dit is een monument direct aan de grens met Gaza dat alle parachutisten gedenkt die in verschillende oorlogen gevochten hebben, vaak achter de vijandige linies. Op deze braderie stond een stand waar de eigenaren honing en olijfolie verkochten. Deze olijfolie, met een officiële koosjer verklaring, bleek van de eerste oogst te zijn van de plantdag op 2 augustus 2019 van de Goldin Ring actie in Netiv HaAsara. Het is daarmee ook deel van de eerste oogst na een shmitah jaar, wat het helemaal bijzonder maakt. De olie van deze oogst hier werd opgedragen aan Hadar Goldin en Oron Shaul door onder andere hun portret op het etiket af te beelden.

 

De afgelopen dagen hebben we dus rond, en in het kader van, de eerste Tu B’swat na een shmitah jaar op drie plaatsen bomen “geplant”.

Op 3 februari zijn er 100 bomen afgeleverd bij חוות אחים לעד ,”voor altijd broeders” Farm nabij Netivot. Eerder zijn daar al 100 bomen geplant en vanwege het grote belang van de farm kwamen er nog 100 bomen bij. Door de weersomstandigheden konden ze die dag niet echt geplant worden maar die aanplant gebeurt nu alsnog. Het centrum, een project van een groep vrijwilligers, net ten zuiden van Netivot, zal bestaan uit een groot aantal wooneenheden voor gewonde cq gehandicapte soldaten en ook voor behandelaars. Daarnaast krijgt het centrum beschikking over een wijngaard, veestallen, moestuinen, een tropische kas, werkplaatsen, zwembad, etc. alles gericht op revalidatie.

 

Op 5 februari hebben we 50 bomen geleverd en deels al geplant in Givat Magnesi in Samaria. Dit is een schapenfarm  die is opgezet door jonge mannen die willen laten zien dat Samaria hun land is dat toebehoord aan haShem. De uiterste sobere omstandigheden waaronder zij leven weerhoudt hen niet vol moed en blijdschap hier hun leven op te bouwen. Ook dit laat zien dat “Am Israël Chai” geen loos statement is. En dat statement hebben we hier mee bevestigd en hen ermee bemoedigd.

Op 6 februari, 15 Sh’vat Tu B’shwat 5783 hebben we 50 bomen geplant door de laatste 15 daarvan te leveren en te planten in Oud Susya. De bomen zijn daar in Judea geplant op het erf van Gadi, een boer cq meubelmaker, die daar al meer dan 25 jaar woont. In de bergen en onder zeer sobere omstandigheden dient hij met zijn gezin daar het volk Israël door te laten zien dat dit ook het land is van haShem. Samen met hem bevestigden we hiermee weer namens alle donoren dat “Am Israël Chai” en dat het land en volk de oogappel van haShem is.

Ook na deze dagen vol actie gaan we door met de wereld te laten zien dat het land aan haShem toebehoord en gegeven is aan Israël. We blijven doorgaan ons volk te bemoedigen en mensen die het kunnen gebruiken te ondersteunen voor de toekomst.
In de afgelopen week hebben we in dat kader ook nog een bezoek gebracht aan de sociale werkplaats in Sderot. De algemeen manager aldaar is Shoshana en zij is degene die vanuit de afdeling sociale zaken van de gemeente alleenstaande moeders met pasgeboren baby’s ondersteund. We hebben haar weer een hoeveelheid babykleding gebracht voor dit doel. Zie ook: actiedag-van-shomer-le-jeled-moeders-van-pasgeborenen.

Daarom doen we, namens de “Am Israël Chai International”, nog een keer een nieuwe oproep:
Steun Israël en laat via je geschenk aan deze actie de belofte van haShem zien dat heel Israël zal leven!
Verbindt daarmee ook Uw naam onlosmakelijk aan Israël en de belofte van haShem.

HaShem zegt: “Wie U zegenen zal ik zegenen”;
Wij willen U echter oproepen de God van Israëlte eren door Israël te zegenen door mee te doen.

DE ACTIE EN WAT U KUNT DOEN:

  • Draag ter ondersteuning € 30 * (of een veelvoud daarvan voor het aantal bomen dat u wilt planten) over naar rekeningnummer: NL 74 RABO 0115973184 van Beit Emoenah met de melding ‘Am Israël Chai’ en gebruik het om zo een ​​of meer olijfbomen te planten in Eretz Israel.
  • Promoot deze actie op een zo breed mogelijke manier bij familie, vrienden, kennissen en gelovigen in HaShem.

Doe mee en laat zien dat we geloven wat HaShem zegt:
“Am Israël Chai”

 

חוות אחים לעד , Old Susya and Givat Magnesi

“Am Israël Chai International”, עמותת עם ישראל חי, the initiative of the Dutch kehila Beit Emoenah in Stegeren and Uzi and Tamar Manor of the Dutch Farm in Sde Tzwi in Israel has held three days of action as part of their action “Jerusalem Ring”. The “Jerusalem Ring” is as many will already know the continuation of the “Goldin Ring action”. This first action was in support of the call for the bringing home of the slain soldiers Hadar Goldin and Oron Shaul who are still being held in Gaza by Hamas terrorists. Yet the action was also a call to the world to show that Israel, including the heartland of Judea and Samaria, will never disappear.  This call means that we must show the world the promise of haShem. The latter is also the reason that after completing the 1000 trees for the Goldin Ring action, it was decided to continue planting trees in places where aid can be used, giving an extra dimension to haShem’s promise to the people and land that Israel will never disappear, partly because of the follow-up of the mitzvah to give aid. Hence the name “Jerusalem Ring” is chosen because Jerusalem is surrounded by all of Israel and it is the city of haShem. We plant trees because this is the symbol for securing the future.

We saw a great example that this action actually results in this product during a fair at the “Black Arrow”. This is a monument directly on the Gaza border that commemorates all the paratroopers who fought in various wars, often behind enemy lines. At this fair there was a stand where the owners sold honey and olive oil. This olive oil, with an official kosher statement, turned out to be from the first harvest of the planting day on August 2, 2019 of the Goldin Ring action in Netiv HaAsara. It is therefore also part of the first harvest after a shmitah year, which makes it completely special. The oil of this harvest here was dedicated to Hadar Goldin and Oron Shaul by, among other things, depicting their portrait on the label.

So in the past few days we have been “planting” trees around, and as part of, the first Tu B’swat after a shmitah year in three places.

On February 3, 100 trees were delivered to חוות אחים לעד ,”forever brothers” Farm near Netivot. Previously, 100 trees have been planted there and because of the great importance of the farm, another 100 trees were added. Due to the weather conditions, they could not really be planted that day, but that planting will be done on 10 februari. The center, a project of a group of volunteers, just south of Netivot, will consist of a large number of housing units for wounded or disabled soldiers and also for practitioners. In addition, the center will have access to a vineyard, livestock stables, vegetable gardens, a tropical greenhouse, workshops, swimming pool, etc. all aimed at rehabilitation.

On February 5th we delivered 50 trees and partly already planted them in Givat Magnesi in Samaria. This is a sheep farm set up by young men who want to show that Samaria is their land that belongs to haShem. The extremely austere conditions under which they live do not prevent them from building their lives here with courage and joy. This also shows that “Am Israël Chai” is not an empty prommise. And we have confirmed that statement and encouraged them with it.

On February 6, 15 Sh’vat Tu B’shwat 5783, we planted 50 trees by delivering and planting the last 15 of them in Old Susya. The trees were planted there in Judea in the yard of Gadi, a farmer and furniture maker, who has lived there for more than 25 years. In the mountains and under very austere conditions, he and his family want to show the people of Israel that this is also the land of haShem. Together with him, we confirmed on behalf of all donors that “Am Israel Chai” and that the land and people are the apple of haShem’s eye.

Even after these days full of action, we will continue to show the world that the land belongs to haShem given to the people of Israël. We continue to encourage our people and support those who can use it for the future.

That is why, on behalf of the “Am Israel Chai International”, we make another new appeal:
Support Israel and show through your gift to this action the promise of haShem that all Israel will live!
This also connects Your name inextricably with Israel and the promise of haShem.

HaShem says, “Whoever blesses You I will bless”;
However, we would like to call on You to honor the God of Israël by  blessing Israel through your participating.

THE ACTION AND WHAT YOU CAN DO:

  • To support this, transfer € 30 * (or a multiple thereof for the number of trees you want to plant) to account number: NL 74 RABO 0115973184 of Beit Emoenah with the message ‘Am Israël Chai’ and use it to plant one or more olive trees in Eretz Israel.
  • Promote this action in the broadest possible way to family, friends, acquaintances and believers in HaShem.

Join us and show that we believe what HaShem says: “Am Israel Chai”

חוות אחים לעד , Old Susya und Givat Magnesi

“Am Israël Chai International”, עמותת עם ישראל חי, die Initiative der  niederländischen Kehila Beit Emoenah in Stegeren und Uzi und Tamar Manor der Dutch Farm in Sde Tzwi in Israël hat drei Aktionstage im Rahmen ihrer Aktion “Jerusalem Ring” abgehalten. Der “Jerusalemer Ring” ist, wie viele bereits wissen werden, die Fortsetzung der “Goldin-Ring-Aktion”. Diese erste Aktion diente der Unterstützung des Aufrufs zur Heimführung der getöteten Soldaten Hadar Goldin und Oron Shaul, die immer noch von Hamas-Terroristen in Gaza festgehalten werden. Doch die Aktion war auch ein Aufruf an die Welt, zu zeigen, dass Israel, einschließlich des Kernlandes Judäa und Samaria, niemals verschwinden wird.  Dieser Aufruf bedeutet, dass wir der Welt die Verheißung von haShem zeigen müssen. Letzteres ist auch der Grund dafür, dass nach der Fertigstellung der 1000 Bäume für die Goldin-Ring-Aktion beschlossen wurde, weiterhin Bäume an Orten zu pflanzen, an denen Hilfe eingesetzt werden kann, was haShems Versprechen an die Menschen und das Land, dass Israel niemals verschwinden wird, eine zusätzliche Dimension verleiht, teilweise wegen der Fortsetzung der Mizwa, Hilfe zu leisten. Daher wird der Name “Jerusalemring” gewählt, weil Jerusalem von ganz Israel umgeben ist und es die Stadt haShem ist. Wir pflanzen Bäume, weil dies das Symbol für Zukunftssicherung ist.

Wir haben ein tolles Beispiel dafür gesehen, dass diese Aktion tatsächlich zu diesem Produkt führt, während einer Messe am “Black Arrow”. Dies ist ein Denkmal direkt an der Grenze zu Gaza, das an alle Fallschirmjäger erinnert, die in verschiedenen Kriegen gekämpft haben, oft hinter den feindlichen Linien. Auf dieser Messe gab es einen Stand, an dem die Besitzer Honig und Olivenöl verkauften. Dieses Olivenöl mit einer offiziellen koscheren Erklärung entpuppte sich als aus der ersten Ernte des Pflanztages am 2. August 2019 der Goldin-Ring-Aktion in Netiv HaAsara. Es ist daher auch Teil der ersten Ernte nach einem Schmitah-Jahr, was es zu etwas ganz Besonderem macht. Das Öl dieser Ernte wurde hier Hadar Goldin und Oron Shaul gewidmet, indem unter anderem ihr Porträt auf dem Etikett abgebildet wurde.

So haben wir in den letzten Tagen Bäume rundum und als Teil des ersten Tu B’swat nach einem Shmitah-Jahr an drei Orten “gepflanzt”.

Am 3. Februar wurden 100 Bäume an die חוות אחים לעד ,“Farm der ewigen Brüder“ in der Nähe von Netivot geliefert.  Zuvor schon wurden dort 100 Bäume  gepflanzt und wegen der großen Bedeutung des Hofes kamen weitere 100 Bäume hinzu. Aufgrund der Wetterbedingungen konnten sie an diesem Tag nicht wirklich gepflanzt werden, aber die Pflanzung wird am 10. Februar erfolgen. Das Zentrum, ein Projekt einer Gruppe von Freiwilligen, südlich von Netivot, wird aus einer großen Anzahl von Wohneinheiten für verwundete oder behinderte Soldaten und auch für Praktizierende Helfer bestehen. Darüber hinaus wird das Zentrum Zugang zu einem Weinberg, Viehställen, Gemüsegärten, einem tropischen Gewächshaus, Werkstätten, einem Schwimmbad usw. haben, die alle auf die Rehabilitation ausgerichtet sind.

Am 5. Februar haben wir 50 Bäume geliefert und teilweise bereits in Givat Magnesi in Samaria gepflanzt. Dies ist eine Schaffarm, die von jungen Männern gegründet wurde, die zeigen wollen, dass Samaria ihr Land ist, das haShem gehört. Die äußerst kargen Bedingungen, unter denen sie leben, hindern sie nicht daran, ihr Leben hier mit Mut und Freude aufzubauen. Das zeigt auch, dass “Am Israël Chai” keine leere Prommise ist. Und wir haben diese Aussage bestätigt und sie damit bestärkt.

Am 6. Februar 15 Sh’vat Tu B’shwat 5783 pflanzten wir 50 Bäume, indem wir die letzten 15 von ihnen in Old Susya lieferten und pflanzten. Die Bäume wurden dort in Judäa im Hof von Gadi gepflanzt, einem Bauern und Möbelhersteller, der dort seit mehr als 25 Jahren lebt. In den Bergen und unter sehr strengen Bedingungen wollen er und seine Familie dem Volk Israel zeigen, dass dies auch das Land von haShem ist. Gemeinsam mit ihm bestätigten wir im Namen aller Spender, dass “Am Israel Chai” und dass Land und Leute der Augapfel von haShem sind.

Auch nach diesen Tagen voller Taten werden wir der Welt weiterhin zeigen, dass das Land haShem gehört, das dem Volk von Israel gegeben wurde. Wir ermutigen weiterhin unsere Mitarbeiter und unterstützen diejenigen, die diese Gaben für die Zukunft nutzen können.

Deshalb richten wir im Namen der “Am Israel Chai International” einen weiteren neuen Appell: Unterstützen Sie Israel
und zeigen Sie durch Ihr Geschenk zu dieser Aktion das Versprechen von haShem, dass ganz Israel leben wird! Dies verbindet auch Deinen Namen untrennbar mit Israel und der Verheißung von haShem.

HaShem sagt: “Wer dich segnet, den werde ich segnen”; Wir möchten Dich jedoch auffordern,
den Gott Israels zu ehren,  indem  Du Israel durch Deine Teilnahme segnest.

DIE AKTION UND WAS SIE TUN KÖNNEN:

  • Um dies zu unterstützen, überweisen Sie € 30 * (oder ein Vielfaches davon für die Anzahl der Bäume, die Sie pflanzen möchten) auf die Kontonummer: NL 74 RABO 0115973184 von Beit Emoenah mit der Nachricht “Am Israël Chai” und pflanzen Sie damit einen oder mehrere Olivenbäume in Eretz Israel.
  • Fördern Sie diese Aktion auf möglichst breite Weise bei Familie, Freunden, Bekannten und Gläubigen in HaShem.

Schließen Sie sich uns an und zeigen Sie, dass wir glauben, was HaShem sagt: “Am Israel Chai”