Het Oordeel en de nieuwe aarde

Nadat de aarde een korte tijd vertoeft heeft zal Yeshua naar de aarde terugkeren voor de allerlaatste keer, wanneer de aarde wordt vernietigd door de helderheid van zijn komst.

Kepha Bet (2 Petrus) 3:10
“Maar de dag van JHWH zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.”

Op dit punt zal iedereen die nog in leven is worden getransformeerd, en ze zullen in een oogwenk worden weggevoerd om met Hem te zijn.

Qorintim Aleph (1 Corinthiërs) 15:51-53
“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.”

Dit is het zelfde punt in de tijd als in Openbaring 20:11, als de aarde en fysieke hemel wegvlieden, en we allemaal voor Hem moeten staan in het oordeel, om verantwoording af te leggen voor ons leven.

Hitgalut (Openbaring) 20:11-15
En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor Elohim staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Er zijn vele meningen over wat er gebeurt op dit punt, maar verschillende groepen mensen zouden naar verschillende plaatsen kunnen gaan. Bijvoorbeeld, die JHWH mishagen naar de poel van vuur, terwijl de apostelen op zullen gaan naar de nieuwe aarde waar ze op tronen naast Yeshua zullen zitten.

Mattityahu (Mattheüs) 19:28-29
En Yeshua zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.

Het is duidelijk dat het eeuwige leven alleen kan plaatsvinden op de nieuwe aarde (dat wil zeggen, in “de wedergeboorte”), in plaats van in het duizendjarig rijk, omdat dit duizendjarig rijk slechts duizend jaar duurt. In feite zijn veel profetieën die vaak worden toegeschreven aan het duizendjarig rijk behoren waarschijnlijk niet tot het duizendjarig rijk, zoals Jesaja 65, dat duidelijk bepaalt dat dit plaatsvindt op de nieuwe aarde.

Yeshayahu (Jesaja) 65:17-25
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jerusalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jerusalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van {lang genieten van-Letterlijk: verslijten. } het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door JHWH, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang-zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt JHWH.

Profetie is ons niet gegeven om met perfecte zekerheid de toekomst te weten, maar zodat we achterom kunnen kijken, en bevestigingen van ons geloof kunnen vinden wanneer de vervullingen plaatsvinden. Omdat profetieën en visioenen heel mysterieus (kunnen) zijn, is het blijkbaar niet de bedoeling dat wij hier alles uitzoeken wat er zal plaatsvinden in/op de nieuwe aarde. In feite is het belangrijkste doel van dit boek om ons te helpen ons met de Hebreeuwse Wortels voor te bereiden op de gebeurtenissen die binnenkort op ons afkomen in deze wereld.