Zevende trompet: het Koninkrijk geopenbaard

Openbaring 11:15 vertelt ons dat de koninkrijken van de wereld (Babylon) van JHWH worden en het koninkrijk van JHWH bij de zevende trompet wordt ingesteld.

Hitgalut (Openbaring) 11:15-19
“En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Adonai en van Zijn Mashiach geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor Elohim op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden Elohim, en zeiden: Wij danken U, JHWH, Elohim de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van Elohim in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”

Maar wat is koninkrijk van JHWH? Er is een geestelijk en een fysiek aspect. Als we accepteren dat Yeshua ons verlost heeft en we vervolgens Zijn Geest ontvangen hebben worden wij leden van Zijn geestelijk koninkrijk, Zijn Lichaam. Dit is het koninkrijk waar Yochanan HaMatbil (Johannes de Doper) naar verwees toen hij zei dat het koninkrijk van God “nabijgekomen” was (d.w.z., aangeboden werd).

Marqaus (Markus) 1:14-15
“En nadat Johannes overgeleverd was, ging Yeshua naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van Elohim, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van Elohim is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.”

Yeshua zegt ons dat dit geestelijk koninkrijk “komt niet op waarneembare wijze” (dat wil zeggen, kan niet worden gezien met de ogen), maar als het geestelijk koninkrijk van JHWH in ons.

Luqa (Lukas) 17:20-21
“En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van Elohim zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van Elohim komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van Elohim is binnen in u. {binnen in u-Of: in het midden van u }”

Maar in aanvulling op het geestelijk aspect, zal er ook een vernieuwd fysiek koninkrijk (zoals er was in de dagen van de koningen David en Salomo) zijn. De leden van dit vernieuwde fysieke koninkrijk zullen de Geest van JHWH, de Ruach haKodesh, in zich dragen. Dit is het koninkrijk waarvoor Yeshua ons oproept om te bidden met de vraag aan JHWH om Zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen, zoals het is vastgesteld en gevestigd in de hemel.

Mattityahu (Mattheüs) 6:10
“Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.”

In een andere studie hebben we al uitgelegd date r twee sub-koninkrijken zijn binnen het grote Israël, Judah en Ephraïm (ook Israël genoemd). Het noordelijke koninkrijk van Efraïm (Israël) werd verstrooid na circa 722 voor Chr., en was in die tijd niet langer een koninkrijk. Dit is de reden waarom de apostelen Yeshua vroegen of Hij op dat moment van plan was om het koninkrijk te herstellen naar Israël (dat wil zeggen, Ephraïm).

Ma’asei (Handelingen) 1:6-8
“Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Adonai, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Ruach haKodesh ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”

Yeshua zei dat de apostelen zich geen zorgen moeten maken over wanneer het fysieke koninkrijk in de plaats van Israël zou worden hersteld, hun taak was het alleen maar om de Ruach haKodesh te volgen, in het vertrouwen dat JHWH het zou leiden tot te zijner tijd. Echter, Openbaring 11:15 (hierboven) zegt dat het letterlijk koninkrijk zal worden hersteld bij de zevende trompet. Vers 18 vertelt ons ook dat dit is op het moment dat de doden geoordeeld zullen worden, en JHWH Zijn dienaren (de profeten en de heiligen) zal belonen. Dit is ook het moment waarop zij die de aarde vernietigden zullen worden vernietigd. Al deze veranderingen vormen een geestelijke “aardbeving” (vers 19), die het veroorzaken van een herordening van de samenleving en de overheid vertegenwoordigt. Dit is waarschijnlijk ook waarover bij Daniël 2:44-45 gesproken wordt waar geschreven staat dat JHWH Zijn koninkrijk zal opzetten, en alle andere koninkrijken van de aarde uit elkaar zal breken, om ze te verbrijzelen en teniet te doen.

Daniël 2:44-45
“In de dagen van die koningen zal de Elohim van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensen handen, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote Elohim heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.”

Dit is waarschijnlijk ook het moment waarop het hemelse gerechtshof van Daniël 7:26 wordt ingezet, voor het wegnemen van Satans heerschappij, en om die aan de heiligen van de Allerhoogste te geven, omdat ze met Yeshua moeten regeren.

Daniël 7:24-28
“En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn  bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig {volledig-Letterlijk: tot het einde. } vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft-mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart.”

Er komt een dag waarop de heiligen met Yeshua zullen regeren met ijzeren staf. Tijdens het 1000-jarig rijk zal Yeshua indirect heersen over de aarde, door middel van Zijn koninkrijk / Lichaam.

Hitgalut (Openbaring) 2:26-27
“En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf-zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden-zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.”

Dit vindt waarschijnlijk plaats bij de zevende trompet, en omdat dit de laatste van de trompetten is, kan het ook de spreekwoordelijke ‘laatste bazuin’ zijn waarover Shaul schrijft in 1 Korinthiërs.

Qorintim Aleph (1 Korinthiërs) 15:52-53
“in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.”

Wanneer Shaul zegt dat de doden als onvergankelijke mensen worden opgewekt bij de zevende trompet, kan dit een verwijzing zijn naar de twee getuigen van JHWH (die zijn opgewekt net voor de zevende trompet), of het kan ook verwijzen naar de harpazo (opname) die plaatsvindt in Har Megiddo, die misschien 75 dagen na de zevende trompet plaatsvindt. Deze 75 dagen vertraging zou een contradictie zijn om dezelfde reden dat het Pascha en ongezuurde broden vaak algemeen wordt aangeduid als “het Pascha” (of “ongezuurde broden”), terwijl het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag vaak op een hoop gegooid worden als “het Loofhuttenfeest”.

[We zullen daarom nader op de opname ingaan in een apart hoofdstuk over de Harpazo/Opname/inzameling.]

De zevende trompet is ook waarschijnlijk als JHWH de plotselinge vernietiging genoemd in 1 Tessalonicenzen 5 uitvoert. JHWH zal geduldig proberen om de mensheid helemaal terug te krijgen bij Hem door de verdrukking, maar nadat ze Zijn twee getuigen doden, en dan “vrede en veiligheid” (nu dat de twee getuigen dood zijn) verklaren, zal JHWH plotseling vernietiging brengen over hen.

Thessaloniqim Aleph (1 Thessalonicenzen) 5:1-3
“Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van JHWH komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.”

Nu we het toch hierover hebben, laten we eens kijken naar de gelijkenis van de zwangere vrouw. Wanneer een vrouw zwanger is, draagt ze een steeds groeiende last over een lange tijdsperiode. Dit komt overeen met de zegels. Als haar tijd voor de bevalling nadert, wordt ze gegrepen door barensweeën. Deze corresponderen met de trompetten. En tenslotte breken haar vliezen en komt het vruchtwater vrij, dat analoog is aan de bekers die worden uitgestort. Wanneer de bekers zijn uitgestort, wordt zij normaal gesproken gegrepen door ondraaglijke, zelfs verblindende pijn als ze bevalt van haar kind. In dit geval wordt het kind Israël verlost (de gelovigen die het juiste doen, om de juiste redenen, met de juiste hart).

Net zoals het zevende zegel de trompetten inluidt, zo luidt de zevende trompet het uitstorten van de zeven schalen/bekers in. We zullen nog terugkomen op de schalen/bekers, maar voordat we hieraan toekomen neemt Openbaring “ons mee op een zijspoor” door de hoofdstukken 12, 13, en de eerste helft van hoofdstuk 14, om ons veel meer inzicht in de wereld van het einde der tijden te geven. Dus laten we nu eerst deze “omweg” even volgen, zodat we een paar “inzet” hoofdstukken kunnen verkennen, en dan zullen we later terugkeren naar de schalen/bekers.