De Opname / Wegvoering

De Opname.   deel 1

Er zijn veel misverstanden over de opname, dus om dit misverstand weg te nemen, moeten we een heel eind terug en alles in detail bespreken.

Hoewel het woord “opname” niet te vinden is in de Schrift, schrijft Shaul ons wel dat er een “groot wegnemen” zal zijn. Het Griekse woord is harpazo (ἁρπάζω), dat verwijst naar een “plukken”, of een “wegnemen” of eigenlijk “weggrissen”.

NT:726 (ἁρπάζω) harpazo (har-pad’-zo); from a derivative of NT:138; to seize (in various applications):
KJV – catch (away, up), pluck, pull, take (by force).

Het woord in het Hebreeuws was waarschijnlijk “wet-kakh” (לָקַח), en zo wordt ons verteld dat Elohim “nam” (לָקַח) Hanok (Enoch).

Bereshiet (Genesis) 5:24
“En Hanok wandelde met Elohim, en hij was niet meer, want Elohim nam hem.”

Maar wat betekent het dat Elohim Hanok “nam”? De interpretatie is moeilijk. We weten dat Hanok niet naar de troonzaal in de hemel ging, want Yeshua vertelt ons dat niemand opgevaren is naar de hemel op dat moment, met uitzondering van Hemzelf, die uit de hemel kwam (waarmee Yeshua bedoeld wordt).

Yochanan (Johannes) 3:13
“En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.”

We zouden kunnen concluderen dat JHWH het leven van Hanok “nam”, maar dat is in tegenspraak met Hebreeën 11:05, waar ons vertelt wordt dat Hanok de dood niet zag.

Ivriem (Hebreeën) 11:5
“Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat Elohim hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij Elohim behaagde.”

Sommigen suggereren dat Yeshua bedoelde dat geen mens naar de hemel was gegaan en teruggekeerd, om met gezag van de hemel te kunnen spreken. We weten het niet. Het kan ook betekenen dat, omdat Hanok wandelde met Elohim, hij werd uitverkoren de tweede dood niet te hoeven ondergaan.

Laten we ook het voorbeeld van Eliyahu (Elia), die in een storm naar de hemel ging, overwegen.

Melachim Bet (2 Koningen) 2:11
“Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, {al sprekend verdergingen-Letterlijk: al gaand en sprekend verdergingen. } zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.”

Sommigen suggereren dat Eliyahu werd weggerukt tot in de troonzaal in de hemel, want zes verzen later wordt ons verteld dat zijn lichaam werd gezocht maar niet gevonden.

Melachim Bet (2 Koningen) 2:17
“Zij drongen echter bij hem aan, tot beschamens toe, en hij zei: Stuur hen dan maar. En zij stuurden vijftig mannen, die drie dagen zochten, maar hem niet vonden.”

Maar dit werkt niet, want zeven jaar later schreef Eliyahu een brief aan Yehoram, koning van Juda.

Divre HaYamim Bet (2 Kronieken) 21:12
“Toen kwam er een schrijven bij hem van de profeet Elia met de boodschap: Zo zegt JHWH, Elohim van uw vader David: Omdat u niet in de wegen van uw vader Josafat en in de wegen van Asa, de koning van Juda, gegaan bent,….”

Dus laten we nu ook het voorbeeld van Filippus mee overwegen die ook “weggenomen” werd door de Geest van JHWH, maar die later werd teruggevonden in Azote.

Ma’asei (Handelingen) 8:39-40
“En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van JHWH Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.”

Omdat de Schrift geestelijke gebeurtenissen beschrijft is wat hier beschreven staat waarschijnlijk geen fysiek wegnemen, maar een geestelijk wegnemen. Dat wil zeggen dat Filippus lichaam hier op aarde bleef, terwijl zijn geest werd naar de hemel werd gevoerd. Dit is waarschijnlijk ook wat er gebeurde in 2 Korinthiërs 12:1-4, waar Shaul beschrijft dat hij tot in de derde hemel (dat wil zeggen, de troonzaal in de hemel) werd gevoerd.

Qorintim Bet (2 Corinthiërs) 12:1-4
“Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van Elohim. Ik ken namelijk een mens in Mashiach, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; Elohim weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; Elohim weet het – dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.”

Shaul zei dat hij niet wist of deze ervaring in zijn lichaam of buiten zijn lichaam was, maar als het in zijn lichaam was, hoe kon hij in het aangezicht van JHWH overleven voor wie geen vlees kan overleven?

Wij mensen hechten een enorme hoeveelheid belang aan het lichaam, maar vanuit het perspectief van JHWH is het niet echt belangrijk. Het lichaam helpt onze geest door deze wereld, net als een boot ons helpt een oceaan over te steken, en die we niet meer nodig hebben als we eenmaal veilig aan de overkant zijn. Onze lichamen zijn zo centraal voor ons hier in dit leven dat we moeite hebben te bedenken hoe we naar de hemel gaan zonder lichaam, maar in werkelijkheid is het niet ons vlees JHWH om geeft maar onze geest.

En nog een argument, overweeg ook dat alleen individuen de Ruach haKodesh (de Geest) ontvingen voor de dagen van de opstanding van Yeshua, terwijl na de opstanding van Yeshua hele groepen massaal de Ruach haKodesh ontvingen.

Yochanan (Johannes) 20:22
“En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Ruach haKodesh (Heilige Geest).”

Als de uitstorting van de Ruach haKodesh van op een individu overging tot een groepsgebeurtenis na de opstanding van Yeshua, is het dan niet goed mogelijk dat het “wegnemen, vervoeren” ook veranderd van een individuele gebeurtenis naar een groepsgebeuren?

Laten we met al deze dingen in gedachten eens een heel ander model, dan datgene wat tegenwoordig gewoonlijk wordt onderwezen in het Christendom, bekijken. In dit model vond de eerste massale “harpazo” (vervoering, wegneming, opname) plaats in de eerste eeuw.

Mattityahu (Mattheüs) 27:50-53
“Yeshua riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.”

Wat is er geworden van deze heiligen die ontslapen waren? Aangezien we niets meer horen over hen, is het mogelijk dat zij (of hun geesten) naar de hemel gingen op ongeveer dezelfde tijd als Yeshua opgevaren is naar de hemel in Handelingen 1?

Ma’asei (Handelingen) 1:9-11
“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen {opgenomen-Letterlijk: opgeheven. } terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Yeshua, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

We zagen eerder dat ten tijde van de bediening van Yeshua nog niemand was opgevaren naar de hemel.

Yochanan (Johannes) 3:13
“En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.”

Maar sommige van de heiligen moeten sinds dat moment zijn meegegaan om bij Yeshua te zijn, want in Openbaring 19:14, keren bepaalde heiligen met Yeshua terug bij de Slag van Armageddon. Deze kunnen niet komen met Yeshua, JHWH, tenzij zij eerst zijn meegegaan met Yeshua.

Hitgalut (Openbaring) 19:11-14
“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van Elohim. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.

Dit spreekt waarschijnlijk ook over dezelfde gebeurtenis als Zacharia 14:05, dat ervan spreekt dat “JHWH mijn Elohim” (Yeshua) “alle heiligen” met Hem meebrengt als Hij komt.

Zecharyah (Zacharia) 14:5
Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal JHWH, mijn Elohim, komen: al de heiligen met U!

[Anderzijds zou deze passage kunnen verwijzen naar Yeshua’s terugkeer bij de tweede oorlog van Gog en Magog, die we elders bespreken.]

Wij geloven dat Daniel 12:1-2 waarschijnlijk ook spreekt van de tweede massale vervoering (opname) ten tijde van Yeshua’s triomfantelijke terugkeer. Dit komt omdat Daniël ons vertelt dat aan het einde van een “tijd van benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er een volk is” (dat wil zeggen, na de trompetten, schalen, en dan Armageddon) de Israëlieten zullen worden bevrijdt, met hen die slapen in het stof en opstaan, sommigen voor eeuwig leven en anderen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Merk op hoe zij die nog leven worden overgeleverd om “door te gaan” tijdens het duizendjarig rijk, terwijl degenen die ontslapen zijn zullen worden “opgewekt” om hun oordeel te ontvangen.

Daniël 12:1-2
“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.”

Dit spreekt dus niet over een zichtbare fysieke opname van degenen die wakker zijn, maar alleen van een ‘onzichtbare’ opname van de geesten (geestelijke lichamen) van degenen die al slapen. Dit stemt ook overeen met de geschriften van Shaul, waar Hij ons vertelt dat degenen die leven in geen geval degenen die ontslapen zijn zullen voorgaan.

Thessaloniqim Aleph (1 Thess.) 4:13-17
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Yeshua gestorven en opgestaan is, zal ook Elohim op dezelfde wijze hen die in Yeshua ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van JHWH, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van Yeshua, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want Adonai Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van Elohim neerdalen uit de hemel. En de doden die in Mashiach zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met Adonai in de lucht. En zo zullen wij altijd bij Adonai zijn.

Samengevat in context; Yeshua, JHWH, zal komen in Armageddon met de (geesten van de) heiligen die werden opgewekt in de eerste eeuw (zie: Mattheüs 27:50-53). Bij zijn terugkeer zullen al die heiligen die sinds die tijd insliepen in Hem wakker worden. Ze kunnen al dan niet fysiek opgewekt worden, maar degenen die zijn gekozen voor het eeuwige leven zullen opstaan, en met Hem heersen en regeren voor 1000 jaar, zittend op tronen (die we bespreken in een ander hoofdstuk).

Hitgalut (Openbaring) 20:4-6
“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Yeshua en om het Woord van Elohim, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Mashiach, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van Elohim en van Mashiach zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”

Degenen die levend overgebleven zijn hier op aarde zullen voldoen aan de vele profetieën over het duizendjarig rijk (en zoals we elders uitleggen, is het niet mogelijk voor JHWH om hier te zijn in die tijd).

Dit komt ook overeen met de uitleg van Yeshua in de gelijkenissen van o.a. Matth. 13 (zie de pagina “Opname, ja of nee”)

Dan na het duizendjarig rijk zal Satan worden vrijgelaten uit zijn gevangenis, en zal hij opnieuw de legers van de wereld aanvoeren tegen Israël in de tweede oorlog van Gog en Magog, waarover geschreven staat in Ezechiël 38 (en die later meer gedetailleerd zullen we uitleggen.).

Hitgalut (Openbaring) 20:7-9
En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van Elohim neer uit de hemel en dat verslond hen.

In twee hoofdstukken zullen we laten zien dat het JHWH is die het vuur naar beneden brengt uit de hemel – en het is ook waarschijnlijk dat degenen die tijdens het duizendjarig rijk in geloof in Yeshua insliepen ook met Hem zullen opgaan naar de hemel (in de derde massale vervoering), terwijl de aarde nog een korte tijd langer doorgaat in een “teerachtige” dienst (die zoals we zullen zien de laatste grote dag van Sukkot vertegenwoordigt). Dan nadat de aarde deze korte tijd “vertoefde” zal JHWH een laatste keer komen – en dit is het moment waarop de aarde zal worden verbrand.

Kepha Bet (2 Petrus) 3:10
“Maar de dag van JHWH zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.”

Wanneer de aarde wordt verbrand zal al het leven op aarde ophouden te bestaan en op dit moment zullen zij die nog in leven zijn in een oogwenk worden getransformeerd. Dit zal de vierde en laatste massale vervoering zijn.

Qorintim Aleph (1 Corinthiërs) 15:52-53
“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.”

Dit komt overeen met Shaul, die ons vertelt dat wanneer we opgewekt worden zullen er geen fysieke lichamen maar onvergankelijk geestelijke lichamen (die al dan niet zichtbaar zijn voor het blote oog) zijn. Dit is logisch, omdat er geen zuurstof is in de hemel.

Qorintim Aleph (1 Corinthiërs) 15:35-54
Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait [natuurlijk lichaam], wordt niet levend, als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. Elohim echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is JHWH uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van Elohim niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.”

Dit betekent dat er vier massale wegvoeringen zijn:
1. In de eerste eeuw
2. In Armageddon (vóór het duizendjarig rijk)
3. Aan het einde van het duizendjarig rijk
4. Aan het einde van de aarde (het einde van de “teerachtige” diensttijd)

Dit kan vragen oproepen over de gelijkenis van Yeshua van de tarwe en het onkruid, waar het onkruid eerst worden genomen, en wordt verbrand. De oplossing hier is dat het onkruid tijdens de trompetten, schalen, en Armageddon wordt genomen.

Mattityahu (Mattheüs) 13:24-30
“Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.”

Het goede tarwe dat wordt verzameld in de schuur van Yeshua vertegenwoordigt Zijn ware volgelingen, die zijn verzameld naar het land van Israël om de rest van de profetieën uit te voeren tijdens het duizendjarig rijk, waarover we zullen spreken in het volgende hoofdstuk.